„Lato w mieście 2024”

Termin wypoczynku: 19.08 - 30.08.2024 r. (od poniedziałku do piątku)

REGULAMIN REKRUTACJI

 1. Półkolonie odbędą się na terenie SP 70 w Gdańsku, ul. VII Dwór 7, Tel. 58 5560014

w dwóch turnusach: I turnus 19 - 23.08.2024 r.

                                           II turnus 26– 30.08.2024 r.

 1. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 2. Rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z biletami wstępu (muzea, kino, itp.) oraz przejazdami komunikacją miejską (w przypadku braku dokumentu upoważniającego do darmowych przejazdów).
 3. Organizator półkolonii zapewnia jeden posiłek w cenie 17 zł.
 4. Nabór na półkolonie trwa od 12 – 18.06.2024 r. (karta zgłoszenia do pobrania na dyżurce przy wejściu oraz na stronie szkoły).
 5. Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest spełnienie kryteriów oraz poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa. Wypełnioną kartę należy złożyć na dyżurce przy wejściu do szkoły w terminie do 18.06.2024 r. (o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń)
 6. Pierwszeństwo w uczestnictwie w Akcji Lato mają dzieci rodziców pracujących w czasie trwania półkolonii i niemogących zapewnić im opieki w tym czasie, dzieci do 10 –go roku życia oraz uczniowie SP 70.
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń 20.06.2024 r.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora wypoczynku przed rozpoczęciem turnusu.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Nabór na półkolonie odbędzie się w oparciu o poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną, która poddana zostanie ocenie merytorycznej:
 • rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo w czasie trwania półkolonii – 3 pkt
 • rodzic pracujący w czasie trwania półkolonii i samotnie wychowujący dziecko –4 pkt
 • dziecko nie ukończyło 10 lat (klasy 0 – III) – 2 pkt
 • dziecko jest uczniem SP 70 w Gdańsku – 2 pkt
 • rodzice/prawni opiekunowie wraz z dzieckiem mieszkają w Gdańsku – 1 pkt

Dzieci z największą liczba punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w półkolonii. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej.

lato-w-miescie-2024-540015.jpg