Witamy najmłodszych uczniów

          Czas "zerówkowy" to wyjątkowy czas w życiu dziecka.                                                               
Każde wydarzenie dzieje się po raz pierwszy i powinno zachować się w pamięci jako wspaniałe wspomnienie. Wielka  ciekawość świata i apetyt na zabawę sprawiają, że nauka  i zabawa w oddziale przedszkolnym jest przyjemna, jak nigdy później.Pójście po raz pierwszy do szkoły jest doniosłą chwilą dla większości dzieci, wejściem w całkiem nowy świat. 

          Celem modelu zajęć  w oddziale przedszkolnym jest równoczesne stymulowanie i wspieranie rozwoju i aktywności dziecka. W praktyce oznacza to zachowanie równowagi pomiędzy kierowaniem aktywnością dziecka przez nauczyciela  a wspomaganiem i wspieraniem tej aktywności. 
                                                                                                                                  
         Inicjatywy proponowane dzieciom:
-codzienne czytanie uczniom w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom,
-pokazy multimedialne- Książki dla małych i dużych: Wiersze Brzechwy, Tuwim-dzieciom,
-Dzień Pluszowego Misia,
-Dzień Odkrywania Talentów,
-program Bajkowe spotkania -zajęcia z elementami biblioterapii,
-Happening Dzień Postaci z Bajek-włączenie dzieci z klas 0-III do wspólnej zabawy z bohaterami baśni i bajek,
-warsztaty plastyczne-malowanie na sztalugach, lepienie z gliny, decoupage,
-projekt Klub motyli czytających-zajęcia z elementami arteterapii,
-teatrzyki dla rodziców i dziadków-min. Jesień- jesieniucha, Jasełka, Wiosenne granie,
-zabawy twórcze dla dzieci.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania   rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
          Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach    z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w  zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 oddzial-przedszkolny-176354.jpg