REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 70 W GDAŃSKU 

 1. Sprzęt, narzędzia i urządzenia znajdujące się w pracowni stanowią naszą wspólną własność.
  Uczeń odpowiada za zniszczenie sprzętu, powstałe w wyniku
  niewłaściwego użytkowania.
  Za celowe niszczenie sprzętu znajdującego się w pracowni
  odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia.
 2. Do pracowni technicznej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela
  i zajmują wyznaczone stanowiska.
  Nie wolno samowolnie zmieniać wyznaczonego stanowiska pracy.
 3. Przed wejściem do pracowni technicznej długie włosy muszą być spięte.
 4. Użycie narzędzia możliwe jest po uprzednim instruktażu ze strony nauczyciela.
 5. Korzystanie z przyrządów i narzędzi dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela
  i pod jego nadzorem.
 6. Niedozwolone jest samowolne uruchamianie urządzeń technicznych
  oraz dotykanie części maszyn będących w ruchu.
 7. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego niebezpieczne elementy robocze nie były skierowane w stronę ciała ludzkiego.
 8. Nie wolno pracować uszkodzonymi przyrządami i narzędziami.
 9. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu oraz wyposażenia pracowni
  należy zgłosić nauczycielowi.
 10. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy należy natychmiast
  zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 11. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel bezzwłocznie Dyrekcji Szkoły.
 12. Podczas trwania zajęć zabrania się zabaw i żartów. Uczniowie zachowują spokój
  i nie przeszkadzają sobie w pracy.
 13. Przy stanowisku w sali nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
  Nie wolno również żuć gumy.
 14. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku,
  w jakim znajdowały się przed zajęciami.
 15. Za porządek na stanowiskach pracy odpowiedzialni są pracujący przy nich uczniowie.
   Za porządek w całej pracowni odpowiedzialni są kolejno wyznaczani dyżurni.
 16. Podczas zajęć technicznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP
  i przeciwpożarowych.