Regulamin Komisji Szermierczej Rady Rodziców SP70 w Gdańsku

I. Komisja i jej kompetencje:

 1. Komisja Szermiercza, zwana dalej Komisją, jest organem Rady Rodziców, powołanym do prowadzenia spraw związanych ze sprzętem szermierczym oraz ze składkami na sprzęt szermierczy:
 2. a) proponowanie wysokości i harmonogramu płatności składek,
 3. b) kontrola wpłacania składek,
 4. c) zatwierdzanie zakupów sprzętu i kontroli ich wykonania,
 5. d) przekazywanie sprzętu na rzecz szkoły w ustalonych terminach,
 6. e) kontrola wykorzystania i zarządzania szkolnym sprzętem szermierczym.

 

 1. Komisja składa się z minimum trzech osób, w tym przewodniczącego. Wybierana jest na bieżący rok działalności przez Radę Rodziców.

 

 1. Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z Dyrekcją SP70, pracownikami upoważnionymi przez Dyrekcję, w tym przede wszystkim z nauczycielami wychowania fizycznego (szermierczego) oraz pracownikami odpowiedzialnymi za konserwację sprzętu szermierczego.

II. Zasady ogólne dotyczące sprzętu szermierczego:

W skład sprzętu szermierczego wchodzą:

 1. Elementy stroju szermierczego:
  • ogólnego: spodnie i bluza szermiercza, kamizelka elektryczna, maska
  • osobistego: plastron, rękawica, ochraniacze (napierśnik i nakładka),
 2. Florety, wraz z częściami do ich wykonania (klinga, naciąg, śruby, punta),
 3. Przewody: osobisty i do maski elektrycznej.
 4. Akcesoria: ciężarki, testery, szczelinomierze, inne.

Sprzęt wypożyczany jest, jako treningowy, indywidualny i turniejowy.

Sprzęt treningowy wypożyczany przez nauczyciela, trenera lub opiekuna grupy szkolnej dla całej grupy, każdorazowo na zajęcia sportowe w szkole lub pokazowe poza szkołą. Sprzęt treningowy wypożyczany jest nauczycielowi, który ponosi za niego odpowiedzialność.

Sprzęt indywidualny wypożyczany jest dziecku z klasy sportowej do osobistego korzystania, na cały rok szkolny. W skład sprzętu indywidualnego wchodzi floret oraz strój szermierczy. Wypożyczany jest floret oraz elementy ogólne stroju szermierczego, poza elementami osobistymi stroju szermierczego, do którego posiadania we własnym zakresie zawodnik jest zobligowany Regulaminem Klas Sportowych i Regulaminem Komisji Szermierczej SP70, wraz z przewodami elektrycznymi. Dziecko może zmienić strój i floret w trakcie roku szkolnego, gdy ten staje się dla niego nieodpowiedni.

Sprzęt turniejowy to przede wszystkim elementy stroju szermierczego, jak spodnie, bluza, plastron, ochraniacze, kamizelka, maska, oraz floret i przewody. Sprzęt wypożyczany jest w tygodniu przed zawodami i musi zostać oddany najpóźniej trzy dni po zawodach, na które został wypożyczony.

Zgodnie z deklaracjami składanymi przy zapisie dziecka do klasy sportowej, każdy rodzic // opiekun prawny dziecka w klasie sportowej zobowiązuje się do corocznego opłacania składki na sprzęt szermierczy. Uczeń musi posiadać sprzęt szermierczy. Posiadanie własnego, w całości prywatnego sprzętu szermierczego nie zwalnia z opłaty składki sprzętowej.

 

Wg punktu 6. „Regulaminu klas sportowych SP70” uczniowie klas sportowych i grup fakultatywnych o profilu szermierczym muszą dysponować sprzętem szermierczym, zapewniającym im bezpieczeństwo i umożliwiającym prawidłową organizację zajęć. Dzieci klas sportowych są zobowiązane posiadać własny, prywatny sprzęt w zakresie: rękawicy, plastronu, ochraniacza / napierśnika wraz z nakładką i przewodów, którego zakup leży po stronie rodziców // opiekunów prawnych i nie podlega wypożyczeniu. Rodzice // opiekunowie prawni uczniów klas sportowych opłacają składki za sprzęt szermierczy, co umożliwia wypożyczenie elementów stroju szermierczego oraz floretów, poza wymienionymi powyżej.

Rodzice // opiekunowie prawni dzieci klas 0-III opłacają składki za sprzęt szermierczy. Po opłaceniu składek dzieci mogą korzystać ze sprzętu treningowego i ze sprzętu turniejowego.

 

III. Składki na sprzęt szermierczy:

 1. Komisja szermiercza co miesiąc kontroluje opłacenie składek i sporządza aktualną listę nazwisk uczniów, których rodzice // opiekunowie prawni zalegają z wpłatą składki. Lista zostaje przekazywana Dyrekcji Szkoły i osobie upoważnionej przez Dyrekcję, odpowiedzialnej za szkolny sprzęt szermierczy.
 2. Uczniowie, którzy zalegają z płatnościami składek na sprzęt szermierczy, z wyłączeniem zwolnionych z tego obowiązku, oraz uczniowie, którzy zalegają z oddaniem uprzednio wypożyczonego sprzętu, nie będą mieli możliwości korzystania ze sprzętu kupionego przez Radę Rodziców. Uczniowie ci nie spełniają warunku dopuszczenia do zajęć z szermierki, popołudniowych treningów szermierczych, udziału w zawodach i obozach. W przypadku uiszczenia składki szermierczej tuż przed wypożyczeniem sprzętu, należy okazać dowód wpłaty.
 3. Składki należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca, przez 10 miesięcy w roku. Możliwe jest też wnoszenie jednorazowej obniżonej opłaty wyłącznie do końca października. Wysokość składki ustala Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 4. Na wniosek zainteresowanych osób Komisja Szermiercza, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić całkowicie lub częściowo z opłat za sprzęt szermierczy albo odroczyć ich płatność. Podania wraz z uzasadnieniem należy składać do Komisji Szermierczej poprzez Sekretariat Szkoły.
 5. Istnieje możliwość zwolnienia ze składki w zamian za udział rodzica(ów) ucznia w naprawach i regeneracji szkolnego sprzętu szermierczego lub w innej formie ustalonej z Komisją Szermierczą. Zakres prac ustalają rodzice w porozumieniu z Komisją Szermierczą i osobą upoważnioną przez Dyrekcję, odpowiedzialną za szkolny sprzęt szermierczy.

IV. Zakup i przekazanie sprzętu szermierczego

 1. Komisja na wniosek osoby upoważnionej przez Dyrekcję Szkoły, po przedłożeniu przez nią listy zakupów, wydaje zgodę na kupno sprzętu ze składek na sprzęt szermierczy.
 2. Zakupów dokonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły. Faktura na zakupiony towar powinna być wystawiona na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 70 w Gdańsku.
 3. Zakupiony sprzęt, po oznaczeniu, zostanie protokolarnie przekazywany osobie upoważnionej przez Dyrekcję Szkoły, a następnie wprowadzony do zasobów sprzętu szermierczego szkoły.
 4. Terminy zakupu sprzętu Komisja ustala z Dyrekcją Szkoły lub osobami wskazanymi przez Dyrekcję Szkoły, zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. Zakupy sprzętu są dokonywane w oparciu o środki finansowe zgromadzone na koncie szermierczym Rady Rodziców


V. Uwagi końcowe

 1. Komisja dokonuje sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego sprzętu szkolnego minimum raz w roku, np. na koniec roku szkolnego.
 2. Komisja po zakończeniu roku szkolnego sporządza sprawozdanie z działalności i przekazuje je Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrekcji Szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.