REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SZKOLNEGO
SPRZĘTU SZERMIERCZEGO 

 I.Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin wypożyczania sprzętu szermierczego reguluje zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem sprzętu szermierczego oraz postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia tego sprzętu.

W skład sprzętu szermierczego wchodzą:

 1. Elementy stroju szermierczego:
  • ogólnego: spodnie i bluza szermiercza, kamizelka elektryczna, maska
  • osobistego: plastron, rękawica, ochraniacze (napierśnik i nakładka),
 2. Florety, wraz z częściami do ich wykonania (klinga, naciąg, śruby, punta),
 3. Przewody: osobisty i do maski elektrycznej.
 4. Akcesoria: ciężarki, testery, szczelinomierze, inne.

Sprzęt wypożyczany jest, jako treningowy, indywidualny i turniejowy.

 • Sprzęt treningowy używany jest podczas zajęć z wychowania fizycznego, fakultetów i treningów szermierczych oraz podczas pokazów szermierczych. 
 • Sprzęt indywidualny wypożyczany jest dzieciom z klas sportowych do osobistego korzystania. W skład sprzętu indywidualnego wchodzi floret oraz strój szermierczy. Wypożyczany jest floret oraz elementy ogólne stroju szermierczego, poza elementami osobistymi stroju szermierczego, do którego posiadania we własnym zakresie zawodnik jest zobligowany Regulaminem Klas Sportowych i Regulaminem Komisji Szermierczej SP70, wraz z przewodami elektrycznymi.
 • Sprzęt turniejowy to przede wszystkim elementy stroju szermierczego, jak spodnie, bluzy, plastrony, ochraniacze, kamizelki, maski, oraz florety i przewody, który wypożyczany jest na turnieje szermiercze.

 

     II.Udostępnianie

1.Do wypożyczenia sprzętu szermierczego indywidualnego i turniejowego uprawnieni są  wszyscy uczniowie szkoły, którzy nie zalegają z zapłatą składek na sprzęt szermierczy oraz zwrotem wcześniej wypożyczonego sprzętu. Sprzęt jest wypożyczany za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej, na podstawie aktualnej listy dzieci uprawnionych do korzystania ze sprzętu szermierczego. Aktualizacja listy uprawnionych dokonywana jest co miesiąc.

2.Sprzęt treningowy wypożyczany jest nauczycielom wychowania fizycznego, którzy ponoszą za niego odpowiedzialność.

3.Dopuszcza się wypożyczanie sprzętu turniejowego na zawody przez osoby zatrudnione w szkole, jedynie na potrzeby uczniów opłacających składki szermiercze. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

 

 • Procedura wypożyczania sprzętu

 

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do podpisania protokołu wypożyczenia sprzętu, podpisania rejestru wypożyczeń oraz dopilnowania złożenia podpisu podczas zdawania sprzętu. Rejestr wypożyczeń prowadzi osoba upoważniona przez Dyrekcję, odpowiedzialna za szkolny sprzęt szermierczy.

 

 1. Sprzęt indywidulany wypożyczany jest dziecku z klasy sportowej na cały rok szkolny. Dziecko może zmienić strój i floret w trakcie roku szkolnego, gdy ten staje się dla niego nieodpowiedni. Sprzęt musi zostać zwrócony najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

Wypożyczeniu indywidualnemu podlegają wszystkie elementy stroju szermierczego ogólnego oraz florety. Dopuszcza się wypożyczenie jednemu dziecku maksymalnie po jednej sztuce każdego elementu stroju i floretu, jako sprzętu indywidulanego.

 1. Sprzęt turniejowy wypożyczany jest w tygodniu przed zawodami i musi zostać oddany najpóźniej tydzień po zawodach, na które został wypożyczony.

Wypożyczeniu na turnieje podlegają wszystkie elementy stroju szermierczego ogólnego oraz osobistego, florety oraz przewody, w zakresie posiadanych zasobów szkolnych.

 1. Dopuszcza się wypożyczanie sprzętu szkolnego dzieciom szkolnym na okres przerwy wakacyjnej letniej, po uprzednim zwrocie, o którym jest mowa powyżej, w punkcie. III.2.

    III. Zmiana /ukończenie szkoły

1.Uczeń,  który kończy edukację w szkole, zobowiązany jest najpóźniej 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego zwrócić cały wypożyczony sprzęt.

2.W przypadku braku zwrotu wypożyczonego sprzętu zastosowanie ma pkt. V.5. niniejszego Regulaminu.

   IV. Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt

1.Przez cały okres wypożyczenia uczeń dba o właściwe zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem  i zagubieniem.

2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw wypożyczonej odzieży.

3.Strój szermierczy musi zostać zwrócony w stanie nadającym się do dalszego wypożyczenia. Strój należy wyprać i ewentualnie dokonać napraw krawieckich. NIE PRAĆ kamizelek i elektrycznych kołnierzy masek.

4.W przypadku uszkodzenia wypożyczonego floretu należy zwrócić wszystkie jego elementy.

5.Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie lub świadome zniszczenie wypożyczonej rzeczy. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu równowartości zgubionego czy zniszczonego sprzętu wg cennika dostępnego u Komisji Szermierczej. Cennik ustalony jest przez Komisję Szermierczą w odniesieniu do ceny zakupionego sprzętu lub aktualnych średnich cen firm sprzedających wyposażenie szermiercze, o podobnej kategorii. Rodzic // opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił sprzęt, albo nie zwrócił go w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na konto Rady Rodziców (konto składek szermierczych), najpóźniej do 7 dni od wymaganej daty zwrotu sprzętu.

 

  

 

    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021r.