PROCEDURA

ewidencjowania i wypożyczania podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej w Szkole Podstawowej Nr 70 z Oddziałami Sportowymi.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 07 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22AK ust. 3.

 

 1. Dyrektor szkoły przekazuje do biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły podręczniki do zajęć edukacyjnych, zapewnione przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.
 2. Nauczyciele bibliotekarze wprowadzają na stan biblioteki szkolnej przekazane im podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na podstawie listy uczniów uprawnionych sporządzonej przez dyrektora szkoły.
 4. Podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową są wypożyczane nieodpłatnie.
 5. Uczniowie uprawnieni do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych wypożyczają je z biblioteki szkolnej w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły. Informacja o terminie wypożyczeń podana jest do wiadomości w gablocie ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej szkoły.
 6. Uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 7. Uzyskanie kolejnego podręcznika wymaga zwrotu wcześniej wypożyczonego.
 8. Rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztu podręczników przekazanych szkole przez MEN (kl.I, II, III Sz. P. oraz podręczników zakupionych z dotacji celowej - wpłata na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 70, ul. VII Dwór 7 w Gdańsku - numer rachunku: 98 1240 1268 1111 0010 8455 3916. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa…, część…( podając numer części) lub odpowiednio zakupu i zwrotu nowych podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki.
 9. Wychowawcy klas mających prawo do bezpłatnego dostępu do materiałów ćwiczeniowych przekazują do biblioteki szkolnej aktualne listy uczniów swoich klas.
 10. Nauczyciele bibliotekarze przygotowują i przekazują wychowawcom klas zestawy ćwiczeń w liczbie zgodnej z otrzymaną listą wraz z dokumentem stanowiącym podstawę wydania materiałów ćwiczeniowych rodzicom (załącznik 1). Potwierdzenie przekazania wychowawcom materiałów ćwiczeniowych pozostaje w bibliotece (załącznik 2).
 11. Wychowawcy klas rozprowadzają materiały ćwiczeniowe wśród rodziców swoich uczniów. Rodzice potwierdzają otrzymanie materiałów swoim podpisem (załącznik 1).
 12. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.
 13. Wychowawcy klas przekazują listy uczniów uzupełnione podpisami rodziców do biblioteki szkolnej, gdzie są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. W przypadku zmiany przez ucznia miejsca nauki w trakcie roku szkolnego podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i nieużywane materiały ćwiczeniowe podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.
 15. W przypadku przeniesienia przez rodziców/ opiekunów prawnych w trakcie roku szkolnego do innej szkoły ucznia niepełnosprawnego następuje przekazanie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do wskazanej przez rodziców/ opiekunów prawnych szkoły. Uczeń zwraca podręczniki i materiały do biblioteki szkoły wskazanej w przeniesieniu.