UCHWAŁA NR XXII/569/20
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu
maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) i art. 12 pkt 10a oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815, 1571) w związku z art. 90t ust. 1 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 2197, 1818) uchwala się co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr IX/163/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Miasta Gdańska wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XIII/271/19 z dnia 29 sierpnia 2019
roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak
Id: 52CF68B9-0F95-4644-BB88-1CDF80A1669B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/569/20
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego

§1. Postanowienia ogólne
1. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska zwane dalej ”stypendium” przyznawane jest
najlepszym maturzystom oraz uczniom od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych,
pobierającym naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska, bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane jest w pięciu kategoriach uczniom i absolwentom
spełniającym kryteria określone w niniejszym regulaminie.
3. Uczniowie oraz absolwenci mogą wnioskować o przyznanie stypendium tylko w jednej wybranej
kategorii – I, II , III, IV (kategoria sportowa) lub V (wybitnych talentów). Kategorię należy określić we
wniosku. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku dla jednego ucznia.
4. Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej z pięciu kategorii jest uzyskanie co najmniej bardzo
dobrej oceny z zachowania, wymaganej w poszczególnych kategoriach średniej ocen oraz aktywność społeczna
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
5. Prezydent Miasta Gdańska powołuje Komisję stypendialną i Komisję dyplomowanych tutorów oraz
określa regulamin prac obu Komisji.
6. Powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Komisja stypendialna oraz Komisja dyplomowanych tutorów
ma na celu dokonanie oceny osiągnięć uczniów oraz wyłonienie i przedstawienie proponowanej listy
stypendystów Prezydentowi Miasta Gdańska.
7. Osiągnięcia uczniów powinny być udokumentowane dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami, a w
przypadku kategorii V dla Komisji dyplomowanych tutorów należy stworzyć prezentację multimedialną.
8. Ostateczna decyzja co do wyboru stypendystów oraz podziału środków finansowych dokonywana jest
przez Prezydenta Miasta Gdańska.
9. Ocenie osiągnięć ucznia przez Komisję stypendialną podlegają wyłącznie olimpiady, konkursy oraz
turnieje w których udział nie jest uwarunkowany wniesieniem opłaty przez uczestników. Zapis ten nie dotyczy
kategorii IV sportowej.
10. Osiągnięcia uczniów z lipca i sierpnia będą rozpatrywane z wnioskami złożonymi w kolejnym roku
szkolnym.
11. Spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania jednorazowego stypendium nie jest
równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
12. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie jest decyzją w
rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
13. Listę uczniów, którym zostało przyznane stypendium oraz o terminach i miejscu wręczenia dyplomów
dla nagrodzonych uczniów Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku będzie powiadamiał
szkoły mailowo. Szkoły są zobowiązane do przekazania tych informacji uczniom/rodzicom/opiekunom
prawnym w imieniu których składały wnioski.
§2. Kategoria I
1. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przyznawane będzie absolwentowi szkoły ponadpodstawowej,
który spełnia warunki wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu oraz uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony
łącznie, a także spełnia jeden z poniższych warunków:


1) jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim;
2) osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim;
3) jest zwycięzcą, tj. osiągnął I miejsce w konkursie lub turnieju wojewódzkim.
2. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów za poszczególne osiągnięcia , za średnią ocen
klasyfikacji końcowo rocznej oraz za wynik procentowy egzaminu maturalnego – według następującej
punktacji:


1) Osiągnięcia w ramach konkursów, turniejów i olimpiad:
a) za każde osiągnięcie I miejsca w konkursie/turnieju wojewódzkim – 1 punkt,
b) za każde osiągnięcie III miejsca w konkursie/turnieju ogólnopolskim – 2 punkty,
c) za każde osiągnięcie II miejsca w konkursie/turnieju ogólnopolskim – 3 punkty,
d) za każde osiągnięcie I miejsca w konkursie/turnieju ogólnopolskim – 4 punkty,
e) za każde osiągnięcie III miejsca w konkursie/turnieju międzynarodowym – 5 punktów,
f) za każde osiągnięcie II miejsca w konkursie/turnieju międzynarodowym – 6 punktów,
g) za każde osiągnięcie I miejsca w konkursie/turnieju międzynarodowym – 7 punktów,
h) za każdy tytuł finalisty olimpiady na szczeblu ogólnopolskim – 5 punktów,
i) za każdy tytuł laureata olimpiady na szczeblu ogólnopolskim – 6 punktów,
j) za każdy tytuł finalisty olimpiady na szczeblu międzynarodowym – 8 punktów,
k) za każdy tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym – 9 punktów.

2) Średnia ocen klasyfikacji końcowo rocznej:
a) do 4,09 – 1 punkt,
b) od 4,10 do 4,59 – 2 punkty,
c) od 4,60 do 5,09 – 3 punkty,
d) od 4,60 do 5,09 – 3 punkty,
e) od 5,60 do 6,00 – 5 punktów.
3) Wynik procentowy egzaminu maturalnego:
a) do 80,99% – 1 punkt,
b) od 81% do 85,99% - 2 punkty,
c) od 86% do 90,99% - 3 punkty,
d) od 91% do 95,99% - 4 punkty,
e) od 96% do 100% - 5 punktów.

3. W kategorii I nagrodzonych może zostać pięciu najlepszych maturzystów, którzy otrzymali najwyższy
wynik punktowy z oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję.

§3. Kategoria II
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia warunki wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu oraz uzyskał
średnią z ocen co najmniej:
1) 5,0 dla szkół podstawowych,
2) 4,8 dla szkół ponadpodstawowych.
A także spełnia jeden z poniższych warunków:
Id: 52CF68B9-0F95-4644-BB88-1CDF80A1669B. Podpisany Strona 2
1) jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
2) osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu
międzynarodowym lub ogólnopolskim,
3) uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienie w konkursie/turnieju na
szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

§4. Kategoria III
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia warunki wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu oraz uzyskał
średnią z ocen co najmniej :
1) 5,0 dla szkół podstawowych,
2) 4,8 dla szkół ponadpodstawowych
A także spełnia jeden z poniższych warunków:
1) jest laureatem / finalistą olimpiady na szczeblu wojewódzkim,
2) jest zwycięzcą, tj. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju ( innym niż sportowe) na szczeblu
wojewódzkim,
3) uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienie w konkursie/turnieju na
szczeblu wojewódzkim,
4) jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium
Oświaty.

§ 5. Kategoria IV – sportowa
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia warunki wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu oraz uzyskał
średnią z ocen co najmniej 4,5, a także spełnia jeden z poniższych warunków:
1) zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,
2) zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji
systemu sportu młodzieżowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,
3) zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.
§ 6. Kategoria V – wybitnych talentów

1. Ocena merytoryczna wniosku w kategorii V polega na przyznaniu punktów od 0 do 20 za
udokumentowane osiągnięcia ucznia z uzasadnieniem pisemnym oceny przez Komisję tutorów.

2. Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne
osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań oraz spełniający warunki wymienione w §1 ust. 4 Regulaminu,
nie wliczając w te wymagania średniej z ocen.

3. Do wniosku składanego w systemie elektronicznym należy dołączyć przygotowaną przez ucznia
prezentację multimedialną przedstawiającą osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie w formie pliku o rozmiarze
max. 10 MB. Nie dołączenie prezentacji skutkuje tym, że wniosek nie zostanie rozpatrzony.

4. Stypendium w kategorii V jeden uczeń może otrzymać tylko raz w całym okresie pobierania nauki.

5. Komisja dla każdego ucznia, któremu zostało przyznane stypendium przydziela tutora.

6. Tutor podczas co najmniej dwóch spotkań z uczniem opracowuje indywidualny program rozwoju ucznia.
Program należy stworzyć do 15 grudnia. Powinien on zawierać określony cel, który chce osiągnąć podopieczny
oraz wskazanie w jaki sposób mogą być wydatkowane środki z przyznanego stypendium.

7. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją indywidualnego programu
rozwoju ucznia. Środki na wydatki związane z realizacją indywidualnego programu rozwoju ucznia
przekazywane są bezpośrednio do szkoły, która wnioskowała o stypendium.
Środki z przyznanego stypendium będą udostępnione w okresie od stycznia do czerwca następnego roku
budżetowego po roku budżetowym, w którym przyznano stypendium - w tym czasie należy wydatkować
kwotę przyznanego stypendium zgodnie z zapisami w indywidualnym programie rozwoju ucznia.

8. Indywidualny program rozwoju ucznia utworzony w uzgodnieniu z uczniem realizowany będzie w ciągu
danego roku szkolnego. Po zakończeniu programu we wrześniu następnego roku szkolnego tutor zobowiązany
jest przedstawić Komisji dyplomowanych tutorów sprawozdanie z jego realizacji. Przewodniczący Komisji po
zaakceptowaniu sprawozdania przekazuje je do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w
Gdańsku do 30 września. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) informację czy wskazany w indywidualnym programie rozwoju cel został osiągnięty,
b) wyszczególnienie form podjętych działań, w tym sfinansowanych ze stypendium,
c) ostateczne efekty pracy.
9. Tutor jest zobowiązany do odbycia ze swoim podopiecznym minimum dziesięciu spotkań w roku
szkolnym, w którym przyznano stypendium.

10. W ramach tej kategorii szkoła może złożyć wniosek:
a) dla jednego wybranego ucznia danej szkoły liczącej do 500 uczniów,
b) dla dwóch wybranych uczniów danej szkoły liczącej od 501 do 1000 uczniów,
c) dla trzech wybranych uczniów danej szkoły liczącej ponad 1000 uczniów.
11. W zespołach szkół rozpatruje się każdą ze szkół osobno.
12. W kategorii V nagradzanych jest maksymalnie dziesięciu najlepszych uczniów, którzy otrzymali
najwyższy wynik punktowy z oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję dyplomowanych tutorów.
§7. Sposób postępowania przy składaniu wniosków

1. Wniosek (stanowiący Załącznik do Regulaminu) wypełnia rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni i
składa w dwóch egzemplarzach wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły. Jeden
pozostaje w szkole, na drugim szkoła potwierdza wnioskodawcy datę wpływu.

2. Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę
ucznia. Następnie szkoła wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium w ten
sposób, że wprowadza dane do systemu elektronicznego Witkac.pl przeznaczonego do realizacji procesu
przyznawania jednorazowych stypendiów.

3. Szkoła zobowiązana jest do prawidłowego wprowadzenia danych z wniosku do systemu-tj. poprawnie
wpisać dane ucznia, poprawnie wypełnić dane szkoły oraz dołączyć w formie załączników dokumenty
potwierdzające osiągnięcia ucznia (sportowe lub naukowe) – tj. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z klubów
sportowych lub innych podmiotów - organizatorów konkursów/olimpiad. W przypadku kategorii V szkoła
zobowiązana jest również do załączenia przygotowanej prezentacji multimedialnej w formie pliku o rozmiarze
max. 10 MB. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia powinny zostać zeskanowane w oryginale – nie
ma potrzeby potwierdzania za zgodność.

4. Dla wszystkich kategorii stypendiów obowiązuje jeden wzór wniosku stanowiący Załącznik do
Regulaminu.

5. Termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium przez rodzica/opiekuna
prawnego/ucznia pełnoletniego do szkoły upływa z dniem 30 czerwca każdego roku, a w przypadku
stypendium dla najlepszego maturzysty 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

6. Termin wprowadzenia danych z wniosków przez szkoły do systemu elektronicznego upływa z dniem 20
lipca.

7. Szkoła, która nie posiada konta w systemie elektronicznym służącym do wprowadzania danych z
wniosków zgłasza konieczność założenia konta do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w
Gdańsku na adres mailowy: wrs@gdansk.gda.pl.

8. Dane z wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium przez szkołę są składane elektronicznie co nie
wymaga potwierdzenia w wersji papierowej. W przypadku wątpliwości co do poprawnego złożenia wniosku w
systemie pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku może poprosić szkołę o
przedstawienie „Potwierdzenia złożenia wniosku”.
Id: 52CF68B9-0F95-4644-BB88-1CDF80A1669B. Podpisany Strona 4
Załącznik do Regulaminu
Pieczęć szkoły
Nazwa szkoły ……………………………………
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów/maturzystów w
roku szkolnym ………………….. kategoria .....................*

1.Nazwisko ucznia/maturzysty.................................................................................................
2.Imię ......................................................................................................................................
3.Klasa ............................... 4. Wiek ucznia/maturzysty ..........................................................
4. Średnia ocen klasyfikacji końcowo rocznej **....................................................................
5. Wynik procentowy egzaminu maturalnego***....................................................................
6. Ocena zachowania ucznia/maturzysty ....................................................................
7. Osiągnięcia w danym roku szkolnym (dla kategorii I-IV)
a)osiągnięcia naukowe / sportowe
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
……………………………………………................................................................................
b)aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu opis
rodzaju aktywności:
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
………………………………………………............................................................................
opis zadań:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
liczba godzin: ……………
8. Osiągnięcia w danym roku szkolnym (dla kategorii V).
a) Opis osiągnięć
………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………….…………………………..
b) Opis potrzeb związanych z dalszym rozwojem
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Id: 52CF68B9-0F95-4644-BB88-1CDF80A1669B. Podpisany Strona 1
9. Uzasadnienie wniosku (wypełnia nauczyciel)
………………..........………………………………………………………………………………
……………………………………..........…………………………………………………………
…………………………………………….........………………………………………………....
10.Wykaz załączników potwierdzających zdobyte osiągnięcia:
……………………………………………………...............………….…………………………
.........………………………………………………………….......………………………………
Podpis rodzica/opiekuna pranego/ ucznia pełnoletniego
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu………………………………
............................................. ………………………………………
Wychowawca klasy Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

UWAGA:
1. Do wniosku należy dołączyć:
a)dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty)
b)w przypadku kategorii V - prezentację multimedialną osiągnięć ucznia w formie pliku o rozmiarze
max. 10 MB.
2. Imię i nazwisko ucznia należy wypełnić literami drukowanymi (czytelnie)
* wybrać kategorię zgodnie z kryterium zawartym w regulaminie
** należy wypełnić jedynie dla kategorii I-IV
*** wypełnia dyrektor dla maturzysty , należy wypełnić jedynie dla kategorii I.