polkolonie-2021-274202.jpg

PÓŁKOLONIE W GDAŃSKIEJ SZKOLE SZERMIERKI

Termin wypoczynku: 19.07 – 30.07.2021 r. (od poniedziałku do piątku)

Termin, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonie: należy zaznaczyć preferowany turnus. Uczestnictwo w dwóch turnusach, tylko w przypadku wolnych miejsc (po ogłoszeniu wyników rekrutacji).

Półkolonie „Lato w mieście 2021”

 • I turnus: 19.07 – 23.07
 • II turnus: 26.07 – 30.07

REGULAMIN REKRUTACJI 

 1. Półkolonie odbędą się w terminie 19.07 - 23.07.2021 r. oraz 26.07 – 30.07.2021 r. na terenie GSS w Gdańsku, ul. VII Dwór 7, Tel. 58 5560014.
 2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 3. Rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z biletami wstępu (muzea, kino, itp.) oraz przejazdami komunikacją miejską (w przypadku braku dokumentu upoważniającego do darmowych przejazdów).
 4. Nabór na półkolonie trwa od 02.06 do 14.06.2021 r. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły lub na dyżurce przy wejściu.
 5. Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest spełnienie kryteriów oraz poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa. Wypełnioną kartę należy przesłać na e-mail m.kardas@gss.edu.gdansk.pl lub złożyć na dyżurce przy wejściu do szkoły w terminie do 14.06.2021 r. (o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń)
 6. Pierwszeństwo w uczestnictwie w Akcji Lato mają dzieci rodziców pracujących w czasie trwania półkolonii i niemogących zapewnić im opieki w tym czasie, dzieci do 10 –go roku życia oraz uczniowie GSS.
 7. Należy wybrać preferowany turnus. Uczestnictwo w dwóch turnusach, tylko w przypadku wolnych miejsc (po ogłoszeniu wyników rekrutacji).
 8. Ogłoszenie wyników rekrutacji 15.06.2021 r.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora wypoczynku przed rozpoczęciem turnusu.
 10. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe.

KRYTERIA REKRUTACJI

Nabór na półkolonie odbędzie się w oparciu o poprawnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną, która poddana zostanie ocenie merytorycznej:

- rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo w czasie trwania półkolonii – 3 pkt

- rodzic pracujący w czasie trwania półkolonii i samotnie wychowujący dziecko –4 pkt

 - dziecko z rodziny wielodzietnej- troje lub więcej dzieci – 1pkt

- dziecko nie ukończyło 10 lat (klasy 0 – III) – 2 pkt

- dziecko jest uczniem GSS – 2 pkt

- rodzice/prawni opiekunowie wraz z dzieckiem mieszkają w Gdańsku – 1 pkt

Dzieci z największa liczba punktów zostaną zakwalifikowane do udziału w półkolonii. Istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej.