PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Wypadek w szkole to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły w czasie:
 2. a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 3. b) przerw międzylekcyjnych,
 4. c) innych zajęć szkolnych (np. dyskoteki, imprezy).
 5. Do wypadków szkolnych zalicza się również nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło poza szkołą, w czasie gdy uczniowie pozostawali pod opieką szkoły (np. wyjazdy, wycieczki, zawody sportowe).
 6. Nie jest wypadkiem w szkole zdarzenie:
 7. a) pozbawione cechy nagłości,
 8. b) nie powodujące skutków w postaci urazu lub śmierci,
 9. c) zaistniałe w czasie, gdy uczeń samowolnie opuścił zajęcia i teren szkoły,
 10. d) wywołane wyłącznie przez samego ucznia,
 11. e) wywołane chorobą ucznia.
 12. Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod nadzorem i opieką szkoły.
 13. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami planowanymi, czy też zastępuje on nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela.
 14. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać, a o zaistniałym zagrożeniu powiadamia dyrektora szkoły.

 

 • 2.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza

 1. Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, powierzchowne zadrapanie lub zranienie, należy odprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Osobą, która odprowadzi ucznia do pielęgniarki może oprócz pracownika pedagogicznego być również pracownik obsługi szkolnej lub inny uczeń. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na przejście do gabinetu, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku. Podczas najbliższej przerwy nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić stan zdrowia ucznia jeżeli pozostał on do końca lekcji pod opieką pielęgniarki.
 2. W razie nieobecności pielęgniarki uczniowi pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.
 3. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która w połączeniu z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia – w takim przypadku wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną konieczność odbioru ucznia ze szkoły przed zakończeniem zajęć.
 5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność urządzeń szkolnych, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.
 6. W przypadku zaistnienia wypadku lekkiego nie spisuje się protokołu powypadkowego, ani nie zamieszcza informacji o jego zaistnieniu w rejestrze wypadków.

 

 • 3.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza

 

 1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 2. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone w udzieleniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
 3. Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 4. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada przyczyny zdarzenia.
 5. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń, wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12. 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na zebraniu rady pedagogicznej.

 

 • 4.

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała

lub ze skutkiem śmiertelnym

 

 1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
 2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły.
 3. W obu przypadkach dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych, w razie zgonu policję, organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.
 4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.
 5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada przyczyny zdarzenia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
 6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na zebraniu rady pedagogicznej.

 

 • 5.

Postępowanie w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i poza terenem szkoły

 

 1. Jeżeli wypadek ma miejsce w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Z kolei o zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 2. Jeżeli wypadek ma miejsce podczas wycieczki, wyjazdu poza szkołę – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy, który jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. O zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 3. W sytuacjach zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub zgon postępuje zgodnie z § 4.

 

 • 6.

Obowiązki dyrektora po otrzymaniu zgłoszenia wypadku ucznia

 

 1. Zabezpiecza (w miarę potrzeb) miejsce wypadku.
 2. Powołuje zespół ds. ustalenia przyczyn wypadku.
 3. Przekazuje informacje i zgłoszenie powołanemu zespołowi ds. ustalenia przyczyn wypadku.
 4. O każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców.
 5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 7. Zatwierdza protokół powypadkowy.
 8. Prowadzi rejestr wypadków wg. wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12. 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 9. Omawia z pracownikami szkoły (placówki) okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegnięcia im.
 10. Wydaje zalecenia powypadkowe.

 

 • 7.

Obowiązki nauczyciela w razie wypadku ucznia na terenie szkoły

 

 1. Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce wypadku.
 2. Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą placówką.
 • Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką w danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub pracownika szkoły, z którym ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły ( telefon do sekretariatu)
 1. Jeżeli wypadek uczniowski zdarzy się podczas zajęć lekcyjnych w obiekcie szkolnym, nauczyciel będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest doprowadzić poszkodowanego do gabinetu pielegniarki szkolnej lub do sekretariatu szkoły (o ile jego stan pozwala na samodzielne poruszanie się), zawiadamiając następnie wicedyrektora, a w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel będący świadkiem zdarzenia doprowadza dziecko do sekretariatu szkoły, zgłaszając wypadek wicedyrektorowi.
 • Jeśli nauczyciel będący świadkiem zdarzenia ma zajęcia z klasą przed jej opuszczeniem prosi o nadzór nad grupą nauczyciela z najbliższej sali. Ten bezzwłocznie przejmuje nad przekazanymi uczniami kontrolę i ponosi za nich w tym czasie odpowiedzialność.
 1. Jeżeli wypadek uczniowski ma miejsce w sali gimnastycznej lub w miejscu, gdzie w pobliżu nie ma innego uczącego nauczyciela, nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad poszkodowanym (którego stan pozwala na samodzielne poruszanie się):
 • dzwoni do sekretariatu szkoły z prośbą o pomoc
 • następnie doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając potem wicedyrektora
 • w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej doprowadza poszkodowanego ucznia do sekretariatu szkoły, zgłaszając wypadek wicedyrektorowi.
 1. Jeżeli wypadek uczniowski zdarzy się podczas przerwy śródlekcyjnej w obiekcie szkolnym, nauczyciel będący świadkiem jest zobowiązany:
 • doprowadzić poszkodowanego (o ile jego stan pozwala na samodzielne poruszanie się) do gabinetu pielęgniarki, zawiadamiając potem wicedyrektora, a w przypadku jego nieobecności dyrektora.
 • w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej doprowadza dziecko do sekretariatu szkoły,

zgłaszając wypadek wicedyrektorowi.

 • jeśli nauczyciel jest nauczycielem dyżurującym prosi o zastępstwo podczas dyżuru pierwszego napotkanego nauczyciela. Ten bezzwłocznie przejmuje nad przekazanymi uczniami kontrolę i ponosi za nich w tym czasie odpowiedzialność.
 1. Nauczyciel, który sprawował bezpośrednią opiekę nad uczniem w czasie jego wypadku (lekcja, dyżur międzylekcyjny) zobowiązany jest niezwłocznie - najpóźniej następnego dnia - sporządzić szczegółowy opis wypadku na obowiązującym w szkole druku dostępnym w sekretariacie szkoły oraz u Społecznego Inspektora Pracy i przekazać go bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.

 

 • 8.

Obowiązki ucznia w sytuacji zaistnienia wypadku

 

 1. Natychmiast powiadamia o wypadku wychowawcę, innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 2. Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia, który znajduje się w sekretariacie szkoły i przekazuje ją bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.
 3. Jeżeli wypadek miał miejsce w szkole, a uczeń z różnych powodów nie zgłosił tego faktu w dniu wypadku, jego obowiązkiem jest zgłoszenie wypadku wicedyrektorowi w pierwszym dniu przyjścia do szkoły po wypadku.

 

 • 9.

Zespół powypadkowy

 

 1. Zespół powypadkowy powołuje Dyrektor szkoły.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 3. a) przewodniczący – pracownik służby BHP,
 4. b) członek – społeczny inspektor pracy lub pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp..
 5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.
 6. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden doręcza rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od doręczenia. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący, który może zlecić zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych albo powołać nowy zespół, który ponownie przeprowadzi całe postępowanie powypadkowe.

 

 

 • 10.

Postanowienia końcowe

 

 1. Po przybyciu do szkoły rodzice/opiekunowie prawni lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za ucznia. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.
 2. O każdym wypadku powiadamiani są rodzice/opiekunowie. Fakt ten dokumentowany jest wpisem w dzienniku zajęć z uwzględnieniem daty i godziny powiadomienia.
 3. Szkoła wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z apteczkami przenośnymi
 4. a) za wyposażenie apteczek i sprawdzenie dat ważności jej zawartości odpowiedzialna jest higienistka szkolna,
 5. b) nauczyciele zobowiązani są do zabierania apteczek przenośnych na każde wyjście uczniów poza teren szkoły.
 6. c) sale gimnastyczne włącznie z salami szermierczymi i salami w podziemiach powinny być zabezpieczone w apteczki
 7. d) sale gimnastyczne w podziemiach powinny być zabezpieczone w linię telefoniczna do kontaktu z sekretariatem szkoły
 8. Wszelkie urazy odniesione przez uczniów podczas bójek lub wzajemnych konfliktów, w czasie gdy przebywają na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, należy kwalifikować jako wypadek w szkole w kategorii - pobicie, uderzenie zamierzone. Należy precyzyjnie ustalić okoliczności i przyczyny konfliktu w procesie postępowania powypadkowego.
 9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE WYPADKU W SZKOLE

Informuję, że w dniu ........................... r., o godz. ............. uległem/am wypadkowi w szkole. Wypadek nastąpił w następujących okolicznościach:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(należy opisać zdarzenie, podać miejsce wypadku, rodzaj zajęć, dane prowadzącego zajęcia, czynności wykonywane w chwili wypadku)

W związku z wypadkiem zostałem poszkodowany/na w następujący sposób:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(należy opisać następstwa wypadku i udzieloną pomoc, np. przez higienistkę, pogotowie ratunkowe, poradnię, itp.)

Świadkami mojego wypadku byli:

 1. ...........................................................................................................................................
 2. ...........................................................................................................................................
 3. ...........................................................................................................................................

 

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa)

Potwierdzeniem doznanych przeze mnie uszkodzeń ciała jest następująca dokumentacja medyczna:

 1. …………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………….

 

(podpis poszkodowanego)

NOTATKA SŁUŻBOWA dot. OKOLICZNOŚCI WYPADKU UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................klasa…………………

Data wypadku ................................................ godz . ....................................

Rodzaj zajęć…………………………………………………………………………………….

Miejsce wypadku .........................................................................................................................

Świadkowie zdarzenia: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opis wypadku ucznia/przebieg zdarzeń, na skutek których uczeń doznał urazu:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj doznanego przez ucznia urazu..........................................................................................

Podjęte przez nauczyciela działania po zaistniałym wypadku, udzielona pomoc:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Proponowane środki zapobiegawcze:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................................

Data i czytelny podpis nauczyciela