Załącznik nr 1 do Statutu Gdańskiej Szkoły Szermierki

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (aktualizacja wrzesień 2023r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY GDAŃSKIEJ SZKOŁY SZERMIERKI


 1. WSTĘP

 

 

 

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, moralnym, ekologicznym i zdrowotnym.

 

Szkoła, jako środowisko wychowawcze, ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom przez profilaktykę, przeciwdziałać istniejącym zagrożeniom oraz wspierać Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w różnych sytuacjach.

 

Wychowanie to działanie wspierające rozwój dziecka ku osiągnięciu przez nie pełnej dojrzałości w sferach fizycznej, psychicznej ( w tym emocjonalnej i intelektualnej), duchowej oraz społecznej. Powinno być ono wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pełni funkcję nadrzędną wobec profilaktyki, nadaje jej sens i znaczenie.

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi, a także ograniczanie i eliminowanie czynników wpływających niekorzystnie na wiele obszarów funkcjonowania. Pozwala uwzględniać w podejmowanych zadaniach czynniki chroniące przed powstawaniem dysfunkcyjnych zjawisk i zachowań. W jej zakresie powinny zaistnieć rozwiązania i pomysły alternatywne wobec zagrożeń współczesnej rzeczywistości.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły obejmuje treści i działania wychowawcze skierowane do Uczniów, jak również treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych Uczniów, przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w całej szkolnej społeczności, skierowane do Uczniów, Nauczycieli i Rodziców ( podst. prawna : art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe ). Połączenie obszaru wychowania z profilaktyką w jednolitą całość zakłada wzajemne uzupełnianie się treści, zadań i celów.

 1. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

 

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 

 • Konwencja o Prawach Dziecka

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art.26, art.84, ust.2,pkt. 1, ust.3

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) ( Dz.U.z 2017 r. poz.356)

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.373 z późn. zmianami )

 

 • Rozporządzenie z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017r. Poz. 1591 z poźn. zmianami)

 

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz.502 z późn. zmianami)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639 z późn. zmianami)

 

 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449 z późn. zmianami)

 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

 

 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.)

 

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1762 z późniejszymi zmianami)

 

 • Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700 z późn. zmianami)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795 i 1047 z późn. zmianami)

 

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

 • Statut Szkoły

III. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOŁY I PODMIOTY WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ

 

Nasza szkoła zlokalizowana jest w urokliwym miejscu- z dala od ruchliwych ulic i gwaru miejskiego, w bliskim sąsiedztwie wzgórz morenowych porośniętych lasami. To miejsce ważne od wielu lat dla całej społeczności lokalnej. Wielu rodziców dowozi swoje dzieci do nas z różnych dzielnic miasta, często odległych. W dużym stopniu wynika to z funkcjonowania w naszej szkole klas sportowych o profilu szermierczym. Cieszymy się, że wielu naszych absolwentów-rodziców decyduje się na zapisanie swoich dzieci właśnie do nas. Należy przypuszczać, że powiązane jest to z pochlebną opinią o naszej szkole.

 

Nasi uczniowie w większości zamieszkują na dwóch osiedlach – VII Dwór oraz Strzyża. Od lat rejon ten uznawany jest jako środowisko przyjazne, prężne pod względem inicjatyw i zaangażowania społecznego. Szkolna społeczność jest nierozerwalnie związana z zamieszkującymi tu mieszkańcami. Uczniowie, zarówno mieszkający w okolicach szkoły, jak i dojeżdżający, tworzą zintegrowany zespół. Rodzice naszych uczniów chętnie włączają się w życie szkoły, angażując się w wiele wspólnych przedsięwzięć, projektów i programów.

 

 

 

 1. PODMIOTY WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ

 

 • Rodzice

 

 • Pomorskie Kuratorium Oświaty

 

 • Wydział Rozwoju Społecznego UM

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

 

 • UKS „ ATENA”

 

 • Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

 

 • MOPR – Centrum Wspierania Rodziny

 

 • Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny –„MROWISKO”

 

 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • IV Komisariat Policji w Gdańsku

 

 • Straż Miejska

 

 • CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

 

 • Centrum Edukacji Nauczycieli

 

 • Rady Dzielnic-Siódmy Dwór i Strzyża

 

 • kuratorzy sądowi- zawodowi i społeczni

 

 • Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza

 

 • Zakon Braci Mniejszych ( Franciszkanów) - Gdańsk

 

 • Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Gdańsku

 1. ZASOBY SZKOŁY

 

 

 

 

Obszar organizacyjny : kadra nauczycielska ( w tym – trenerzy szermierki ), specjaliści szkolni (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, nauczyciele terapii pedagogicznej/ zajęć korekcyjno-kompensacyjnych , n-le zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, nauczyciele współorganizujący kształcenie) , obsługa kuchni, sekretarka, kierownik administracyjny, pielęgniarka szkolna, obsługa (woźni, osoby sprzątające, konserwatorzy)

 

Obszar materialny ( baza lokalowa ) : Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1, obiekty sportowe ( nowoczesne hale sportowe wraz z zapleczem –Gdańskiej Szkoła Szermierki) , boisko szkolne, sala gimnastyczna, plac zabaw, kuchnia i jadalnia, świetlica, biblioteka z czytelnią, szatnia, sala komputerowa, sale lekcyjne (niektóre z nich wyposażone w tablice multimedialne, pozostałe dysponują rzutnikami multimedialnymi ), gabinety szkolnych specjalistów, gabinet szkolnej pielęgniarki.

 1. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

 

Aktualna diagnoza sytuacji wychowawczej w naszej szkole została przeprowadzona, na podstawie analizy danych z ewaluacji wewnętrznej. W tym celu wykorzystano narzędzia takie jak : ankiety, wywiady, obserwacja funkcjonowania uczniów na terenie szkoły , podczas wyjść i wycieczek oraz związane z nią spostrzeżenia wychowawców, innych nauczycieli i pozostałych pracowników, analiza dokumentacji szkolnej (w tym : sprawozdania z pracy szkolnych specjalistów, pracy świetlicy szkolnej), sprawozdań semestralnych opracowywanych przez wychowawców szkolnych oraz sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

Ostatecznie wyłonione zostały niżej wymienione obszary problemowe :

 

 1. Bezpieczeństwo w sieci.

 

 1. Relacje międzyludzkie.

 

 1. Komunikacja oraz współpraca między rodzicami a gronem pedagogicznym.

 

 1. Przepływ informacji ze szczególnym uwzględnieniem :

 

 • indywidualizacji procesu nauczania

 

 • informacji o postępach i trudnościach uczniów

 

 • oferty zajęć dodatkowych

 

 1. Analiza osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z analiz.

 

 1. Motywacja uczniów do systematycznej pracy:

 

 • stwarzanie możliwości sukcesów

 

 • pochwały w dzienniku jako główna motywacja do osiągnięć uczniów.

VII. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

 

 

Podejmowane w naszej szkole różnorodne działania w obszarze wychowawczym i profilaktycznym ukierunkowane są na towarzyszeniu naszym uczniom we wszechstronnym rozwoju. Dokonuje się on w następujących sferach :

 

Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia umiejętności i wiedzy pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia, powiązanego z koniecznością dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

 

Psychicznej -ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających osiągnięciu pozytywnego stosunku do świata, do różnorodnych wyzwań i zadań życiowych

 

Społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy norm społecznych, doskonalenie umiejętności odnajdywania się w różnych rolach społecznych

 

Duchowej – ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, który pomoże w przyszłości dokonywać właściwych wyborów oraz zbudować poczucie sensu istnienia

 

W podejmowanych przez szkołę zadaniach uczestniczą nie tylko uczniowie wraz z nauczycielami, do realizacji wielu z nich zapraszani są także rodzice. Niektóre przedsięwzięcia jednoczą i integrują całą społeczność szkolną. Pozwala to na zbudowanie wspólnoty, zidentyfikowanie się ze wspólnymi celami i aktywnościami.

VIII. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

MISJA SZKOŁY

 

ŚWIAT WARTOŚCI – MOIM ŚWIATEM”

 

Świat wartości uznajemy jako podstawę naszych oddziaływań wychowawczych. Odnajdywanie się dzieci i młodzieży w tym świecie to nasze posłannictwo. Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie wzajemnie się szanowali, wspólnie pokonywali trudności, jakie staną im na drodze. Mamy nadzieję, że w swoich poszukiwaniach, zgłębianiu wiedzy, doskonaleniu swoich umiejętności, rozwijaniu pasji i zainteresowań, nie zagubią wartości moralnych. W tej wędrówce ku przyszłości , wspólnie z ich rodzicami, będziemy im pomagać.

 

WIZJA SZKOŁY

 

 1. Nasza szkoła pomagać będzie uczniom w rozwoju poprzez :

 

 • stworzenie bezpiecznych, przyjaznych warunków nauki

 

 • zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień, pasji i zainteresowań

 

 • wdrażanie do wspólnego, zgodnego działania

 

 • inspirowanie do twórczych pomysłów i projektów

 

 • nabywanie niezbędnych umiejętności społecznych we wzajemnych relacjach

 

 1. W szkole panować będzie atmosfera życzliwości, wzajemnego szacunku, opartego na dostrzeganiu potrzeb innych osób i chęci pomagania sobie,

 

wspieraniu się nawzajem i zaangażowania we wspólnych działaniach.

 

 1. Grono pedagogiczne będzie przestrzegać zasad etyki nauczycielskiej, wzajemnie pomagać sobie w realizowaniu powierzonych zadań, współdziałać z rodzicami uczniów w podejmowanych projektach i przedsięwzięciach. Nauczyciele zaangażowani będą w poszukiwaniu innowatorskich działań wychowawczych , opiekuńczych i edukacyjnych, a doskonalenie swoich kompetencji będą traktować jako naturalną potrzebę własnego rozwoju.

 1. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Do zadań naszego szkolnego programu zaliczamy :

 

 • Wszechstronny rozwój osobowości ucznia

 

 • Rozwój intelektualny uczniów, rozwijanie ich pasji, zainteresowań i uzdolnień

 

 • Wdrażanie do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznych działaniach

 

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 

 • Rozwijanie dbałości o sprawność fizyczną i zdrowie - wychowanie przez sport

 

 • Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniowskiej

 

 • Budowanie właściwego modelu komunikacji interpersonalnej

 

 • Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za środowisko

 

 • Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w kulturze

 

 • Przygotowanie do życia w rodzinie

 

 • Kształtowanie przyjaznych postaw we wzajemnych relacjach

 

 • Rozwijanie tolerancji wobec innych

 

 • Przekazywanie dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kultury regionu

 

 • Dbałość o bezpieczeństwo w szkole

 

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń współczesnego świata

 

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości

 • Zachęcanie uczniów do podejmowania różnorodnej aktywności

 

 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców

 

 • Przygotowanie uczniów do odnalezienia się na rynku pracy

 

 • Utrzymywanie systematycznej współpracy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego

 1. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie w wyniku wspólnych oddziaływań mieli zaszczepione poczucie odpowiedzialności za siebie, za swój rozwój, aby byli świadomi swojej wartości , ale jednocześnie ciągle nad sobą pracowali, aby doskonalili swoje umiejętności. Chcielibyśmy, aby dzięki swojej wrażliwości dostrzegali wokół siebie potrzeby innych, zwłaszcza tych słabszych, którym trudniej jest odnaleźć się w rzeczywistości. Sprecyzowaliśmy swoje oczekiwania i pragnienia względem Absolwenta naszej szkoły :

 

-jest aktywny, otwarty na poznawanie świata

 

 • jest odpowiedzialny – wykonuje swoje obowiązki, potrafi ponosić konsekwencje za swoje czyny

 

 • jest pracowity i uczciwy - pracuje systematycznie, angażuje się w wykonanie wielu zadań, rozróżnia prawdę od fałszu, dotrzymuje danego słowa

 

 • jest kulturalny - przestrzega zasad kultury osobistej, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach

 

 • jest koleżeński i życzliwy dostrzega potrzeby innych osób, wspiera ich w różnych sprawach, chętnie pomaga innym

 

 • umie budować swoje relacje z innymi potrafi komunikować się z innymi w sposób konstruktywny

 

 • jest tolerancyjny i wrażliwy-uwzględnia w swojej postawie zrozumienie i akceptację dla odmienności, dostrzega w każdym dobre strony, szanuje innych, jest

 

pomocny dla innych

 

 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo prowadzi zdrowy styl życia, dba o swoje bezpieczeństwo, potrafi unikać sytuacji i zachowań zagrażających jego zdrowiu i życiu

 

 • jest świadomym obywatelem Polski i Europy ma poczucie przynależności do społeczności naszego kraju i Europy, szanuje historie i tradycję narodową, interesuje się przemianami w świecie, w Europie, zna miejsce Polski w kulturze europejskiej

 1. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU


 

 

 

 


Nauczyciele

 

Uczniowie

 

Rodzice

 

 

Pracownicy niepedagogiczni

XII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH


 

 

 

 


Dyrekcja

 

 

Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, nadzoruje wszelkie obszary pracy szkoły w zakresie wychowania, edukacji i opieki oraz profilaktyki

 

 • Wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym

 

 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego

 

 • Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły

 

 • Stwarza warunki do prawidłowej realizacji zapisów zawartych w Konstytucji, Konwencji Praw Dziecka oraz przepisów oświatowych

 

 • Organizuje szkolenia dla nauczycieli


 

 

 

 


Pedagog szkolny

 

Organizuje wszechstronną pomoc uczniom

 

 • Diagnozuje pojawiające się w szkole problemy wychowawcze

 

 • Wdraża działania zwiększające świadomość prawną wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 

 • Współpracuje z policja i sądem dla nieletnich

 

 • Doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki

 

 • Prowadzi poradnictwo dla nauczycieli i rodziców


Pedagog specjalny

 

 • współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 

 1. rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności

 

 1. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-ści psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edu-kacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

 

 1. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

 

 1. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informa-cyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 

 • współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funk-cjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

 

 1. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

 

 1. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

 

 1. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów

 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom

 

współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami

 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań

 

Psycholog szkolny

 

 • Pomaga uczniom w pokonywaniu problemów

 

 • Monitoruje funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły

 

 • Współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami poprzez konsultacje różnorodnych problemów

 

 • Rozpoznaje i diagnozuje problemy edukacyjne, psychologiczne i społeczne uczniów

 

 • Prowadzi poradnictwo dla nauczycieli i rodziców


 

 

 

 


Logopeda szkolny

 

 

Diagnozuje problemy uczniów w zakresie wymowy i komunikacji werbalnej

 

 • Organizuje pomoc logopedyczna dla uczniów (terapia indywidualna i grupowa)

 

 • Tworzy programy terapii logopedycznej dostosowane do indywidualnych potrze uczniów

 

 • Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami uczniów

 

 • Wzmacnia poczucie własnej wartości uczniów i pomaga im w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych

 

Nauczyciele

 

 • Zobowiązani są do reagowania na przejawy niedostosowania społecznego

 

 • Wspierają swoja postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów

 • Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych (według rozpoznanych potrzeb uczniów)

 

 • Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią, np. na wycieczkach szkolnych i wyjściach edukacyjnych

 

 • Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej pracy z uczniem

 

Wychowawcy klas

 

 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami klasy

 

 • Tworzą warunki wspomagające rozwój uczniów

 

 • Poznają warunki życia i nauki swoich uczniów

 

 • Prowadzą działania służące integracji klasy

 

 • Konsultują z rodzicami postępy w nauce i zachowaniu

 

 • Przygotowują uczniów do życia w rodzinie i funkcjonowania w społeczeństwie

 

Rodzice

 

 • Pełnia nadrzędną rolę w wychowaniu dzieci

 

 • Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i opieki

 

 • Dbają o zdrowy tryb życia, dbają o pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego swoich dzieci

XIII. WARTOŚCI WYKORZYSTYWANE PRZY KONSTRUOWANIU PROGRAMU

 

Przy konstruowaniu naszego Programu korzystaliśmy z poniższego katalogu wartości, które chcemy kształtować i rozwijać w społeczności uczniowskiej:

 

godność, empatia, wrażliwość, aktywność, tolerancja, akceptacja, szacunek, bezpieczeństwo, kreatywność, życzliwość, kultura osobista, zdrowie, szlachetna rywalizacja, tradycja, rodzina, miłość, odpowiedzialność, patriotyzm, prawda, pracowitość, systematyczność, wy trwałość, przyjaźń, wiedza, rzetelność .

 

Jesteśmy świadomi, że najważniejszym środowiskiem, w którym kształtują się system wartości, jest rodzina. Szanując niezbywalne prawo pierwszeństwa do tego procesu, uzupełniamy działanie i troskę rodziców. Współdziałamy z nimi i, kiedy zachodzi taka potrzeba, wspólnie uzgadniamy stanowisko w tej sprawie.

XIV. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

 

 • Treści i cele zawarte w Programie są znane Rodzicom naszych uczniów, zyskują ich akceptację i zrozumienie

 

 • Programem objęci są wszyscy uczniowie.

 

 • Program realizują wszyscy nauczyciele. Nie tylko wychowawcy klas, jak również wszyscy specjaliści zatrudnieni w szkole.

 

 

 • Do zapisów zawartych w Programie stosują się wszyscy pozostali pracownicy niepedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi oraz pielęgniarka szkolna.


 1. SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

 

W celu systematycznego monitorowania realizacji zaplanowanych zadań i celów Programu opracowane zostały narzędzia pozwalające analizować ten obszar. Ewaluacja ma służyć dokonaniu analizy i podsumowań poszczególnych zagadnień. Umożliwi również dokonanie w przyszłym roku szkolnym niezbędnych korekt i modyfikacji.

 

 

 

Narzędzia ewaluacyjne :

 

 • obserwacja

 

 • ankieta

 

 • wywiad

 

 • analiza dokumentacji szkolnej

 

 

 

 

Sposoby i środki ewaluacyjne :

 

 • wskaźniki uczestnictwa uczniów w konkursach

 

 • frekwencja uczniów na zajęciach

 

 • obserwacja postępów w nauce

 

 • obserwacja i analiza zachowania uczniów

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I – III

 

Cele

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za

Termin wykonania

 

 

 

realizację

 

Dbałość o kulturę

1.Uczenie zasad kultury osobistej.

1.Wskazywanie pożądanych

wychowawcy klas ,

cały rok

osobistą uczniów

 

wzorców i modelu

nauczyciele i pracownicy

 

 

2. Wprowadzanie i przestrzeganie

zachowania.

szkoły

 

 

właściwych norm, zasad

 

 

 

 

obowiązujących w szkole i poza

2. Reagowanie na

wychowawcy klas, pozostali

cały rok

 

nią.

zaobserwowane lub

pracownicy szkoły

 

 

 

zgłaszane sytuacje,

 

 

 

3.Tworzenie przyjaznej atmosfery

dotyczące niekulturalnych

 

 

 

w szkole.

zachowań .

 

 

 

 

3. Konsekwentne

wychowawcy klas

cały rok

 

4. Dbałość o właściwą

nagradzanie pożądanych

 

 

 

współpracę z rodzicami.

zachowań, okazywanie

 

 

 

 

braku akceptacji dla

 

 

 

 

niewłaściwych zachowań.

 

 

 

 

4.Zawieranie kontraktów

wychowawcy klas, pedagog,

w miarę potrzeb

 

 

indywidualnych z uczniami

psycholog

 

 

 

przy współpracy z ich

 

 

 

 

rodzicami.

 

 

 

 

5. Prowadzenie

pedagog/ pedagog specjalny,

w miarę potrzeb

 

 

indywidualnych rozmów z

psycholog

 

 

 

uczniami.

 

 

Pielęgnowanie postaw

1.Kształtowanie odpowiedniej

1.Organizowanie wycieczek

wychowawcy klas

cały rok

patriotyczno-

postawy wobec symboli

do miejsc pamięci

 

 

obywatelskich

narodowych.

narodowej.

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

I semestr

 

2.Poszanowanie tradycji

2. Poznawanie symboli

 

 

 

szkolnych.

narodowych. Nauka hymnu

 

 

 

 

państwowego.

 

 

 

3.Wzbogacanie wiedzy na temat

3. Uczestnictwo uczniów w

wychowawcy klas

wg kalendarza imprez i

 

ważnych wydarzeń historycznych

uroczystościach

 

uroczystości

 

naszego kraju.

organizowanych z okazji

 

 

 

 

ważnych świąt

wychowawcy klas ,

cały rok

 

4. Wzmacnianie więzi z małą

państwowych.

wyznaczeni nauczyciele

 

 

Ojczyzną.

 

 

 

 

 

4. Poznawanie kultury i

wychowawcy klas

cały rok

 

 

tradycji naszego narodu oraz

 

 

 

 

naszego regionu – kultura

 

 

 

 

regionu kaszubskiego.

 

 

 

 

Przygotowywanie imprez

 

 

 

 

artystycznych.

 

 

 

 

6. Konkursy

 

 

 

 

okolicznościowe.

 

 

 

 

 

 

 

Dbanie o sprzyjające

1.Zapoznawanie ze sposobami

1.Organizowanie zajęć

wychowawcy klas

cały rok

warunki rozwijania

aktywnego spędzania czasu

rozwijających

 

 

indywidualnych

wolnego.

pasje i zainteresowania

 

 

zainteresowań.

 

(informacja dla rodziców na

wychowawcy klas

cały rok

Uczenie pożytecznego

2. Zachęcanie do rozwijania pasji,

stronie internetowej szkoły)

 

 

zagospodarowania

talentów i zainteresowań.

 

 

 

czasu wolnego

 

2.Zapewnienie możliwości

nauczyciele kultury

cały rok

 

3. Rozwijanie indywidualnych

uczestnictwa uczniów w

fizycznej , trenerzy

 

 

uzdolnień.

różnorodnych konkursach

 

 

 

 

klasowych i

 

 

 

 

międzyklasowych.

wychowawcy, rodzice

wg kalendarza imprez

 

 

3.Zajęcia sportowe w

wyznaczeni nauczyciele,

cały rok

 

 

ramach zajęć szkolnych i

nauczyciele biblioteki

 

 

 

pozaszkolnych (zawody,

 

 

 

 

turnieje )

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

wg kalendarza imprez

 

 

4.Uczestnictwo uczniów i

 

 

 

 

rodziców w festynach i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imprezach szkolnych i

wyznaczeni opiekunowie

 

 

 

miejskich.

 

 

 

 

5.Udział w ogólnopolskiej

wyznaczeni opiekunowie

 

 

 

akcji- „Cała Polska czyta

 

 

 

 

dzieciom”.

 

 

 

 

6. Organizowanie wyjść na

 

 

 

 

warsztaty i inne zajęcia do

 

 

 

 

Parku Naukowo-

Wyznaczeni opiekunowie

 

 

 

Technologicznego, na dni

 

 

 

 

Otwarte UG, Politechniki i

 

 

 

 

do innych instytucji.

 

 

 

 

7. Uczestnictwo dzieci w

Wyznaczeniu opiekunowie

okres wakacji letnich i ferii

 

 

organizowanych przez

 

zimowych

 

 

szkołę półkoloniach letnich i

 

 

 

 

zimowych.

 

 

 

 

 

 

 

Stworzenie uczniom

1.Zapewnienie uczniom

1.Omawianie z uczniami

wychowawcy klas

cały rok wg potrzeb

warunków

bezpieczeństwa w szkole.

zasad bezpiecznego pobytu

 

 

bezpieczeństwa,

 

w szkole i podczas wyjść,

 

 

zapobieganie agresji i

 

wycieczek.

 

 

przemocy.

2.Rozwijanie u dzieci

 

 

 

 

umiejętności bezpiecznego,

2.Organizowanie spotkań,

wychowawcy klas, pedagog

cały rok

 

przyjaznego komunikowania się z

pogadanek i zajęć

i psycholog

 

 

innymi ludźmi.

warsztatowych

 

 

 

 

nawiązujących do obszarów

 

 

 

3.Kształtowanie umiejętności

bezpieczeństwa oraz praw

 

 

 

rozwiązywania nieporozumień i

dziecka

 

 

 

konfliktów.

 

 

 

 

 

3.Zapoznawanie uczniów z

wychowawcy klas,

cały rok wg potrzeb

 

4. Wzbogacanie uczniowskiej

zasadami reagowania w

przedstawiciele policji i

 

 

wiedzy o sposobach

 

straży miejskiej,

 

reagowania w sytuacjach

trudnych.

 

 1. Włączenie rodziców do wspólnego budowania bezpiecznej szkoły.

 

6.Upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli o

 

prawach dziecka i konsekwencjach ich naruszenia

 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

 

trudnych i szczególnych sytuacjach.

 

 

4.Uczestnictwo uczniów w zajęciach uczących ich sposobów utrzymywania wzajemnych relacji w poszanowaniu potrzeb innych.

 

5.Konsekwentne reagowanie na przejawy zachowań przemocowych.

 

 1. Zajęcia z wychowawcą, zajęcia świetlicowe, a także zajęcia prowadzone wg potrzeb z psychologiem lub pedagogiem, wychowanie do życia w rodzinie

 

 

7.Funkcjonowanie monitoringu szkolnego oraz domofonu przy odbieraniu dzieci ze świetlicy, monitorowanie osób wchodzących do szkoły-zapisy w zeszycie wejść.

pedagog, psycholog

 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog

szkolny, inni pracownicy

szkoły

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, psycholog, pedagog, n-l swych. do ż. w rodzinie

 

 

 

 

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Promowanie zdrowego

stylu życia,

profilaktyka zdrowia

psychicznego

1.Wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do budowania dobrych relacji z innymi.

 

 

2.Pogłębianie wiedzy uczniów o prawidłowym korzystaniu z urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe itp.) oraz Internetu.

 

3.Zachęcanie rodziców do stosowania profilaktyki domowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Rozwijanie modelu zdrowego stylu życia

 

 1. Objęcie fachową pomocą uczniów z zaburzonym zachowaniem.

 

 1. Przestrzeganie bezpieczeństwa dot. pandemii (COVID19)

1.Realizacja programów prozdrowotnych w szkole-, „Program dla szkół – mleko, owoce i warzywa” „Rowerowy maj” , „Edukacja Morska”.

 

 1. Uczestnictwo uczniów w zajęciach rozwijających ich świadomość o potrzebie rozsądnego, bezpiecznego dla nich korzystania z

 

Internetu i telefonów komórkowych.

 

 1. Aktywność uczniów w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i lekcyjnych

 

– np. zajęciach fakultatywnych, rozwijających ich sprawność fizyczną jako alternatywa do spędzania czasu w

 

Internecie.

 

 

4.Uczestnictwo uczniów w konkursach o tematyce profilaktycznej.

 

5.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z określonymi problemami zachowania.

 

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, wyznaczeni n-le

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, trenerzy, n-le

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog osoby prowadzące zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybrani nauczyciele

 

 

 

 

psycholog szkolny

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbanie o wspólne mienie szkoły.

 1. Zapoznanie uczniów z osobami u których można uzyskać pomoc i wsparcie: wychowawca ,psycholog, pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wdrażanie uczniów do poszanowania dóbr i mienia szkoły.

 

2.Uwrażliwienie uczniów na przejawy wandalizmu.

 

 1. Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

 

 1. Edukacja nt. COVID19 , dbanie o przestrzeganie procedur z nim związanych

 

 • organizowanie wycieczek i biwaków klasowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

 

7.zajęcia dla uczniów z psychologiem szkolnym/ pedagogiem szkolnym

 

 • udzielanie wsparcia przez wychowawcę, pedagoga szkolnego/pedagoga specjalnego lub psychologa szkolnego

 

1.Konsekwentne reagowanie wychowawców i innych pracowników szkoły na akty niszczenia mienia szkolnego.

 

 1. Egzekwowanie naprawy szkód.

 

 

 

 

3.Włączanie uczniów w upiększanie otoczenia szkoły, dbałość o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych.

 

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi, psycholog szkolny

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

pedagog, psycholog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

 

 

 

 

wychowawcy klas pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog/pedagog specjalny, psycholog

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele

cały rok

 

dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemiologicznej

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb w miarę potrzeb

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

 

 

 

cały rok wg potrzeb

 

 

4. Włączenie rodziców w

 

cały rok wg potrzeb

 

 

dekorację sal i innych

 

 

 

 

pomieszczeń oraz otoczenia

 

 

 

 

szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w rozwijaniu

1.Wdrażanie uczniów do

1.Samodzielne

wychowawcy klas

cały rok

samodzielności

samodzielnego radzenia sobie w

wykonywanie przez dzieci

 

 

uczniów

wykonywaniu różnych czynności

wielu czynności i poleceń

 

 

 

i zadań.

podczas lekcji.

wychowawcy klas

cały rok

 

2.Rozwijanie odpowiedzialności

2.Samodzielne

 

 

 

za podejmowaną pracę i inne

wykonywanie czynności

wychowawcy klas

cały rok

 

swoje działania.

samoobsługowych przez

 

 

 

 

dzieci.

 

 

 

3. Zachęcanie rodziców do

 

 

 

 

rozwijania samodzielności swych

3. Przygotowanie do

wychowawcy klas,

cały rok

 

dzieci.

samodzielnego korzystania

nauczyciele biblioteki

 

 

 

ze stołówki szkolnej ( pod

 

 

 

 

opieką wychowawcy).

 

 

 

 

4. Przygotowanie do

wychowawcy, rodzice

cały rok

 

 

samodzielnego korzystania z

 

 

 

 

biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie

1.Rozwijanie umiejętności

1.Organizowanie zajęć

wychowawcy klas

cały rok

uczniów do

uczenia się i sposobów

dotyczących zasad higieny

 

 

efektywnego uczenia

korzystania ze zdobytej  wiedzy.

umysłowej.

 

 

się, praktycznego

 

 

 

 

korzystania z wiedzy.

2.Wsparcie uczniów w

2.Uczestnictwo dzieci w

wychowawcy klas

cały rok

Pomoc w

różnorodnych obszarach

zajęciach nawiązujących do

 

 

pokonywaniu

związanych z trudnościami

nowoczesnych metod

 

 

trudności w nauce.

edukacyjnymi.

uczenia się i

 

 

 

 

zapamiętywania (np.

 

 

 

 

mnemotechniki).

 

 

3. Wsparcie uczniów-

3.Korzystanie przez

wychowawcy klas

cały rok

obcokrajowców oraz dzieci

uczniów z różnych źródeł

 

 

obywatelstwa polskiego

informacji.

 

 

powracających z zagranicy.

 

 

 

 

5.Realizacja zajęć terapii

wyznaczeni n-le

cały rok

 

logopedycznej w klasach 0 i

logopeda szkolny

 

 

I oraz innych wg

 

 

 

możliwości szkoły.

 

 

 

6.Zajęcia z terapii

nauczyciel terapii

cały rok

 

pedagogicznej w klasach I-

pedagogicznej

 

 

III.

 

 

 

7. Zajęcia wyrównawcze w

wychowawcy

cały rok

 

klasach I-III.

 

 

 

8. Zajęcia doskonalące

 

 

 

znajomość języka polskiego

wyznaczeni nauczyciele

cały rok

 

dla obcokrajowców oraz

 

 

 

dzieci polskich, które

 

 

 

powróciły z zagranicy.

 

 

 

 

 

 

Rozwój kompetencji

1.Pomoc rodzicom i

1. Organizowanie rozmów i

wychowawcy, pedagog

cały rok

wychowawczych

nauczycielom w rozwiązywaniu

spotkań nawiązujących do

szkolny/pedagog specjalny

 

nauczycieli i rodziców.

problemów wychowawczych

różnych problemów

 

 

 

 

wychowawczych z udziałem

 

 

 

 

rodziców, wychowawcy i

 

 

 

 

pedagoga/pedagoga

 

 

 

 

specjalnego/psychologa

 

 

 

 

szkolnego.

 

 

 

 

2.Prowadzenie konsultacji

pedagog, pedagog specjalny,

cały rok

 

 

dla rodziców przez

psycholog

 

 

 

pedagoga/pedagoga

 

 

specjalnego/ psychologa

szkolnego.

 

3.Poradnictwo

pedagoga/pedagoga

specjalnego/psychologa dla

wychowawców i innych

nauczycieli.

 

4.Udostępnianie rodzicom

informacji o instytucjach

 

oferujących pomoc

specjalistyczną w różnych

sprawach.

 

5.Doskonalenie kompetencji

nauczycieli poprzez ich

udział w szkoleniach

wewnątrzszkolnych i

zewnętrznych.

 

 1. Oferowanie rodzicom uczestnictwa w szkoleniach-na terenie szkoły, jak i prowadzonych przez ośrodki i instytucje zewnętrzne.

 

 

 

pedagog, pedagog specjalny, psycholog

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pedagog szkolny, pedagog specjalny

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu szkoleń

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV – VIII

 

Pobudzanie rozwoju intelektualnego uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

1.Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

 

2.Rozbudzanie ciekawości i wrażliwości poznawczej.

 1. Uczestnictwo uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i innych.

 

 

 1. Udział uczniów w projektach i programach -,

 

nauczyciele przedmiotów

 

koordynatorzy

 

 

koordynatorzy

opiekunowie kół

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

wg terminarza

cały rok

3.Rozwijanie kreatywności.

 

4.Kształtowanie umiejętności twórczych.

 

5.Uwrażliwianie na potrzebę własnego rozwoju.

 

 

6.Przygotowanie do odbioru i korzystania z dóbr kulturalnych.

 

7.Pogłębianie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł.

MARATON

MATEMATYCZNY” i inne.

 

 1. Udział uczniów w akcji ogólnopolskiej „Dzień kropki”.

 

 1. Praca w kołach zainteresowań.

 

 1. Wyjścia do muzeów, teatru, kina, na wystawy.

 

 

 1. Organizowanie wycieczek szkolnych.

 

 

 

 

 1. Indywidualna praca z uczniem zdolnym.

 

 1. Organizowanie prezentacji uczniowskich talentów- Dzień Talentów, przedstawienia teatralne ,koncerty muzyczne, wystawa prac uczniowskich, gazetki szkolne, prezentacje medialne.

 

 1. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

 1. Uczestnictwo uczniów klas starszych SP w

 

 

nauczyciele przedmiotów i wychowawcy

 

 

wychowawcy i nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele, koordynatorzy, nauczyciele biblioteki

 

 

 

 

nauczyciele pedagog specjalny

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Doradca zawodowy, wychowawcy

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok wg planu

 

 

cały rok, wg grafiku Centrum

 

 

warsztatach w Centrum

 

 

 

 

Rozwoju Talentów.

 

 

 

 

11. Wykorzystywanie

nauczyciele

cały rok

 

 

aktywizujących metod pracy

 

 

 

 

na poszczególnych

 

 

 

 

zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie

1.Wdrażanie do

1. Organizowanie kampanii

opiekunowie SU

początek r .szk.

samorządności

współdecydowania o ważnych

wyborczej do Samorządu

 

 

uczniowskiej

sprawach społeczności szkolnej.

Uczniowskiego, wybory do

 

 

 

 

Prezydium SU

 

 

 

2. Kształtowanie umiejętności

 

 

 

 

rozwiązywania problemów o

2. Przeprowadzanie

wychowawcy klas

wrzesień

 

charakterze społecznym.

wyborów do Samorządów

opiekunowie SU

 

 

 

Klasowych, ustalanie ich

 

 

 

3. Doskonalenie umiejętności

zadań i kompetencji.

 

 

 

podejmowania i realizacji zadań

 

 

 

 

zbiorowych.

3. Przygotowywanie i

wychowawcy klas

cały rok

 

 

prowadzenie przez uczniów

opiekunowie SU, pedagog

 

 

4.Przestrzeganie

imprez i uroczystości

 

 

 

demokratycznych zasad w

szkolnych.

 

 

 

podejmowaniu decyzji i realizacji

 

 

 

 

poszczególnych zadań.

4.Organizowanie przez

opiekunowie SU

cały rok

 

 

uczniów imprez i

 

 

 

5. Rozwijanie  postawy

uroczystości klasowych.

 

 

 

odpowiedzialności wobec siebie i

 

 

 

 

innych.

 

 

 

 

6. Doskonalenie umiejętności

5. Umożliwianie uczniom

Opiekunowie SU

II semestr

 

wprowadzania modyfikacji i

zgłaszania swoich

 

 

 

korekt w planowanych zadaniach.

wniosków i propozycji

 

 

 

 

dotyczących praw i

 

 

 

 

obowiązków ucznia,

 

 

 

 

kryteriów oceny zachowania

 

 

 

 

do dyrekcji szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organizowanie spotkań

Opiekunowie SU

II semestr

 

 

przedstawicieli SU z

 

 

 

 

dyrekcją szkoły i Radą

 

 

 

 

Rodziców.

 

 

Kształtowanie postaw

1.Kształtowanie postawy

1.Organizowanie

opiekunowie SU

cały rok

patriotycznych i

szacunku dla historii, tradycji i

uroczystości szkolnych z

 

 

obywatelskich,

symboli narodowych.

wykorzystaniem symboli

 

 

przekazywanie

 

narodowych ( hymn

 

 

dziedzictwa

 

państwowy , godło państwa,

 

 

kulturowego

2.Budowanie więzi z Ojczyzną i

barwy narodowe) oraz

 

 

 

świadomości obywatelskiej.

sztandaru szkolnego.

 

 

 

 

2.Uroczystości szkolne -

wyznaczeni nauczyciele W-

wg kalendarza imprez

 

3.Wzbogacanie wiedzy o regionie

Pasowanie na Szermierza.

f, opiekunowie SU

cały rok

 

pomorskim – jego bogactwie

 

wyznaczeni nauczyciele

 

 

kulturowym.

3.Apele, konkursy i

wyznaczeni nauczyciele

 

 

 

programy artystyczne

 

 

 

4.Dbałość o aktywne

prezentujące kulturę

 

 

 

uczestnictwo w obchodach świąt

kaszubską i historię Kaszub.

 

 

 

państwowych i narodowych.

 

 

 

 

 

4.Organizowanie wycieczek

wychowawcy i nauczyciele

cały rok

 

5.Zapoznawanie z historią szkoły

po najbliższej okolicy, do

 

 

 

i jej tradycjami.

ciekawych miejsc w

 

 

 

 

Gdańsku, Oliwie, na

 

 

 

 

Kaszuby.

 

cały rok

 

6. Tworzenie nowych

 

 

 

 

zwyczajów i tradycji szkolnych.

 

 

 

 

 

5.Organizowanie różnych

nauczyciele

cały rok

 

 

konkursów wzbogacających

wychowawcy klas,

 

 

 

wiedzę o naszym regionie.

 

 

 

 

6. Spotkania z zasłużonymi

nauczyciele historii

cały rok

 

 

ludźmi ze środowiska

wychowawcy klas

 

 

 

lokalnego.

 

 

 

 

7.Wyjścia klas na cmentarze

wychowawcy klas

cały rok

 

 

w celu upamiętniania

 

 

 

 

ważnych świąt i rocznic

 

 

 

 

narodowych.

 

 

 

 

8. Opieka nad zaniedbanymi

wychowawcy klas

listopad

 

 

grobami w okolicy.

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o

1.Rozwijanie postaw

1. Godziny wychowawcze,

Wychowawcy, nauczyciele,

w potrzeby

bezpieczeństwo

prospołecznych uczniów.

wolontariat.

opiekunowie wolontariatów

 

uczniów i

 

 

 

 

pracowników szkoły

 

2. Prowadzenie warsztatów

psycholog/pedagog,

wg grafiku

 

2.Ksztatowanie umiejętności

psychologiczno-

wychowawcy

cały rok

 

komunikacji i przyjaznych

pedagogicznych oraz zajęcia

 

 

 

zachowań.

z wychowawcą.

 

 

 

3.Stosowanie zasad

3. Zaznajamianie

nauczyciele

cały rok wg potrzeb

 

bezpieczeństwa.

wszystkich pracowników

pedagog i psycholog

 

 

 

szkoły z procedurami

szkolny

 

 

 

reagowania w sytuacjach

 

 

 

4. Przestrzeganie bezpieczeństwa

kryzysowych

 

 

 

dot. pandemii (COVID19).

 

 

 

 

 

Edukacja nt. COVID19 ,

psycholog szkolny

dostosowanie do aktualnej

 

 

dbanie o przestrzeganie

 

sytuacji epidemiologicznej

 

 

procedur z nim związanych

 

 

 

6.Rozwijanie umiejętności

 

 

 

 

bezpiecznego wyrażania emocji.

6.Prowadzenie zajęć

pedagog szkolny, psycholog

cały rok

 

 

rozwijających kompetencje

szkolny

 

 

7. Kształtowanie umiejętności

emocjonalno-społeczne.

 

 

 

rozróżniania dobra od zła.

 

 

 

 

 

7. Objęcie opieką

wychowawca , nauczyciele,

cały rok

 

 

psychologiczno-

pedagog specjalny, wszyscy

 

 

 

pedagogiczną uczniów

pracownicy szkoły, rodzice

 

 

 

wymagających wsparcia

 

 

 

8.Okazywanie szacunku wobec

indywidualnego.

 

 

 

rówieśników

Współpraca z instytucjami

 

 

 

 

funkcjonującymi na rzecz

 

 

 

 

dziecka i rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zajęcia z wychowawcą

wychowawca , nauczyciele,

cały rok

 

9.Upowszechnianie wiedzy wśród

wg planu godzin

pedagog specjalny, wszyscy

 

 

uczniów, rodziców i nauczycieli o

wychowawczych, dawanie

pracownicy szkoły, rodzice

 

 

prawach

dziecka

i

przykładu przez dorosłych

 

 

 

konsekwencjach ich naruszenia

 

poprzez swoje zachowanie.

 

 

 

10.Zapewnienie

bezpieczeństwa

9. Zajęcia z wychowawcą

wychowawcy

cały rok

 

na terenie szkoły

 

 

wg planu godzin

 

 

 

 

 

 

wychowawczych, rozmowy

 

 

 

 

 

 

indywidualne.

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

10. Pełnienie dyżurów

nauczyciele

 

 

 

 

 

podczas przerw

 

 

 

 

 

 

międzylekcyjnych przez

 

 

 

 

 

 

nauczycieli.

 

 

 

11. Bezpieczeństwo na drodze

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymywanie współpracy z

Dyrektor

cały rok

 

 

 

 

policją.

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie

 

 

 

 

 

 

monitoringu

Dyrektor, wyznaczeni

cały rok

 

 

 

 

zainstalowanego w szkole i

nauczyciele

 

 

 

 

 

na obiektach GSS-u.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dla uczniów i

wyznaczony nauczyciel

cały rok

 

 

 

 

nauczycieli w zakresie

 

 

 

 

 

 

udzielania pierwszej

 

 

 

 

 

 

pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

 

 

11.Organizowanie kursu na

wyznaczony nauczyciel

cały rok

 

 

 

 

kartę rowerową.

 

 

Zapobieganie

1.Promowanie zdrowego stylu

 

1.Realizacja programów

nauczyciele, pedagog,

cały rok

uzależnieniom

życia.

 

 

profilaktyczno-

psycholog, realizatorzy

 

 

 

 

 

edukacyjnych

zewnętrzni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zapobieganie sięganiu przez młodzież po substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne

 

3.Zapobieganie uzależnieniu od Internetu, telefonów komórkowych i innych urządzeń tego typu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Uświadamianie zagrożeń

związanych z nałogami i

uzależnieniami.

 

 

 

 

5.Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach związanych z Internetem i tel. Komórkowymi.

 

6.Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych.

 

 1. Psychoedukacja dla rodziców. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jako alternatywa spędzania czasu wolnego – zamiast używek.

 

3.Realizowanie tematów dotyczących uzależnień na zajęciach biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, na godzinach wychowawczych oraz warsztaty : „zagrożenia płynące z Internetu” na godzinach wychowawczych

 

 • przykładowy scenariusz dostępny u pedagoga.

 

Tematyka poruszana podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

 

 

 

4.Zajęcia z wychowawcą lub inne zajęcia prowadzone przez pedagoga lub osoby z zewnątrz .

 

 

 

 

 1. Projekcja filmów tematycznych.

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

nauczyciele wymienionych przedmiotów, wychowawcy

 

wychowawcy, pedagog

 

pedagog, psycholog wych. świetlicy wychowawcy, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

podczas zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

na zajęciach

 

 

cały rok

 

cały rok szkolny w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

raz na semestr

 

7. Wyposażenie uczniów w

6. Organizowanie

wychowawca, pedagog ,

wg potrzeb

 

umiejętność budowania dobrych

warsztatów nawiązujących

psycholog

 

 

relacji z innymi.

do zasad komunikacji

 

 

 

 

interpersonalnej .

 

 

 

8. Zwiększanie kompetencji

 

 

 

 

nauczycieli i rodziców w zakresie

7. Uczestnictwo w zajęciach

wychowawca,

wg potrzeb

 

profilaktyki uzależnień.

warsztatowych dotyczących

pedagog szkolny

wg planu godzin wychowawczych

 

 

zachowań asertywnych,

 

 

 

 

sposobów rozwiązywania

 

 

 

 

konfliktów, wzmacniających

 

 

 

 

poczucie własnej wartości.

 

 

 

 

8.Organizowanie szkoleń

pedagog

wg potrzeb

 

 

dla nauczycieli i chętnych

 

 

 

 

rodziców odnośnie

 

 

 

 

problematyki uzależnień.

 

 

 

 

9. Współpraca z

wyznaczeni nauczyciele

wg potrzeb

 

 

instytucjami zewnętrznymi

 

 

 

 

w zakresie realizacji

 

 

 

 

programów

 

 

 

 

profilaktycznych (MONAR,

 

 

 

 

MROWISKO, Gdański

 

 

 

 

Ośrodek Promocji Zdrowia i

 

 

 

 

inne).

 

 

Zapobieganie agresji i

1.Rozwijanie u uczniów

1.Organizowanie

wychowawcy, pedagog,

cały rok

przemocy rówieśniczej

umiejętności porozumiewania się.

warsztatów i innych zajęć

psycholog

 

oraz profilaktyka

 

dla uczniów nawiązujących

 

 

zdrowia psychicznego

2.Zapewnienie uczniom

do tematyki wzajemnych

 

 

 

bezpieczeństwa w szkole.

relacji.

 

 

 

 

2. Rozmowy, warsztaty i

wychowawcy, pedagog

cały rok

 

3.Reagowanie na przejawy

inne zajęcia dotyczące

 

 

 

przemocy fizycznej i psychicznej

wartości koleżeństwa,

 

 

 

 

przyjaźni i tolerancji.

 

 

we wzajemnych relacjach między

 

 

 

 

 

 

uczniami.

 

 

 

3.Rozmowy indywidualne,

wychowawca, nauczyciele,

 

 

 

 

 

współpraca z policją i

 

 

pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

sądem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Zajęcia z wychowawcą wg

pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

planu godzin

 

 

wychowawca

 

 

 

 

 

wychowawczych, wycieczki

 

4. Zadbanie o dobrą atmosferę w

 

i inne formy zajęć

 

 

 

klasach.

 

 

 

 

integrujących zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

klasowy, warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

 

integracyjne w klasach IV.

 

 

 

 

 

 

5.Temat

 

depresji

 

oraz

wychowawcy

 

 

 

 

 

szukania

fachowej  pomocy

nauczyciel WDŻ, pedagog,

 

 

 

 

 

realizowany

na  godzinach

psycholog

 

 

 

 

 

wychowawczych

 

 

 

5.Zapoznanie

 

uczniów

z

(przeprowadzane

zajęcia

 

 

przez

 

wychowawców,

 

problematyką

depresji,  poznanie

 

 

psychologa

szkolnego

lub

 

jej objawów i

ukierunkowanie na

 

pedagoga

szkolnego

)

oraz

 

szukanie fachowej pomocy

 

 

 

na zajęciach Wychowania do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życia w Rodzinie

 

 

 

6. Wspieranie uczniów, u których

6.Indywidualne rozmowy

wychowawcy, pedagog,

pedagog specjalny,

rozpoznano objawy depresji lub

 

wspierające z każdym

 

 

 

psycholog, logopeda,

obniżenia kondycji psychicznej

 

 

 

uczniem, jego rodzicami.

 

terapeuci pedagogiczni,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie zakresu dalszych

nauczyciel rewalidacji,

 

 

 

 

 

działań. Dalsze

 

 

nauczyciele poszczególnych

 

 

 

 

 

postępowanie wg ustaleń

przedmiotów

7.

Objęcie

wsparciem

7.Wzmacnianie poczucia

wychowawcy we

psychologiczno-pedagogicznym

 

 

własnej wartości poprzez

współpracy z

wszystkich

 

uczniów

z

 

realizację zajęć

 

 

pedagogiem i rodzicami

uwzględnieniem

zróżnicowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • semestr cały rok

 

 

wg planu wychowawczego klasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

wg uzgodnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

w miarę potrzeb

ich

indywidualnych

potrzeb

warsztatowych oraz w

 

rozwojowych i edukacyjnych

bezpośredniej relacji z

 

 

 

 

uczniem podczas lekcji.

 

 

 

 

Rozmowy  indywidualne  z

wychowawca

 

 

 

wychowawcą,

pedagogiem,

pedagog i psycholog

 

 

 

psychologiem

oraz  zajęcia

szkolny we współpracy z

 

 

 

dodatkowe

proponowane

wychowawcą i

 

 

 

przez szkołę.

 

nauczycielami

 

 

 

Uczenie zasad dobrego

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wychowania w różnych

 

 

 

 

 

 

 

miejscach i sytuacjach.

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami  w

wychowawcy,

 

 

 

celu tworzenia zasad

 

 

 

pedagog szkolny, pedagog

 

 

 

wychowawczych.

 

 

 

specjalny

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosowanie pozytywnych

wychowawcy,

 

 

 

wzmocnień i konsekwencji.

 

 

 

pedagog szkolny, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specjalny, nauczyciele

 

 

 

Zajęcia z komunikacji

wychowawcy, pedagog,

 

 

 

interpersonalnej .

 

 

 

psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Gry i zabawy

 

Pedagog we współpracy z

 

 

 

psychoedukacyjne.

 

 

 

wychowawcami

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie spotkań z

 

 

 

 

policją nt.:

 

wychowawca, psycholog

 

 

 

„Odpowiedzialności

 

 

 

szkolny, pedagog

 

 

 

nieletnich za czyny karalne”

 

 

 

 

8. Rozpoznanie potrzeb i

 

w klasach 6.”

 

 

 

 

 

 

zagrożeń uczniów z innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na wybranej godzinie wychowawczej

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

krajów ze szczególnym

Współpraca z kuratorami

Wychowawcy, pedagog

 

 

uwzględnieniem uchodźców

sądowymi, Sądem

specjalny, psycholog

Wg potrzeb

 

wojennych

Rodzinnym -wnioskowanie,

 

 

 

 

opiniowanie

 

 

 

 

8. Indywidualne rozmowy

wszyscy nauczyciele

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

wspierające z każdym

 

 

 

 

uczniem, jego rodzicami.

 

 

 

 

Ustalenie zakresu dalszych

 

 

 

 

działań. Dalsze

 

 

 

 

postępowanie wg ustaleń,

 

 

 

 

np. realizacja zaleceń

 

 

 

 

zawartych w orzeczeniu o

 

 

 

 

potrzebie kształcenia

 

 

 

 

specjalnego i/lub opinii

 

 

 

 

poradni psychologiczno-

 

 

 

 

pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w

1.Wspieranie uczniów

1 Indywidualizacja pracy na

nauczyciele, pedagog,

cały rok

pokonywaniu

napotykających na trudności w

zajęciach, zajęcia

pedagog specjalny,

 

trudności w nauce

nauce.

wyrównawcze wg

psycholog, nauczyciele

 

 

 

możliwości w szkole,

 

 

 

 

zajęcia wspierające z

 

 

 

 

pedagogiem szkolnym wg

 

 

 

 

potrzeb, zajęcia

 

 

 

 

indywidualne z

 

 

 

2.Wspieranie uczniów  ze

psychologiem szkolnym.

 

 

 

specyficznymi potrzebami w

 

 

 

 

nauce.

2. Zajęcia korekcyjno-

terapeuta pedagogiczny

cały rok

 

 

kompensacyjne.

 

 

 

3. Wspieranie uczniów z

3. Indywidualizacja pracy na

nauczyciele, pedagog

cały rok

 

orzeczeniem o kształceniu

zajęciach, zajęcia

specjalny , nauczyciele

 

 

specjalnym.

wyrównawcze wg

rewalidacji , psycholog

 

 

 

możliwości w szkole,

 

 

 

 

zajęcia rewalidacyjne,

 

 

 

 

zajęcia wspierające z

 

 

 

 

pedagogiem szkolnym/

 

 

 

 

pedagogiem specjalnym wg

 

 

 

 

potrzeb, zajęcia

 

 

 

 

indywidualne z

 

 

 

 

psychologiem szkolnym.

 

 

 

 

4. Dostosowanie wymagań

wyznaczeni n-le,

cały rok

 

4. Wspieranie uczniów

do możliwości

pedagog specjalny

 

 

powracających z zagranicy oraz

psychofizycznych uczniów.

 

 

 

uczniów-obcokrajowców.

Zajęcia doskonalące

 

 

 

 

znajomość języka polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Zapobieganie

1.Wzbogacanie wiedzy uczniów,

1. Zajęcia multimedialne dla

realizatorzy zewnętrzni

wg uzgodnień

cyberprzemocy

nauczycieli i rodziców o zjawisku

uczniów o zagrożeniach w

wychowawcy, pedagog

wg potrzeb

 

cyberprzemocy.

sieci.

 

 

 

2.Uświadomienie zagrożeń i

 

 

 

 

konsekwencji związanych z

 

 

 

 

niewłaściwym korzystaniem z

2.Przeprowadzanie rozmów

pedagog, psycholog,

w miarę potrzeb

 

sieci.

z uczniami, ich rodzicami

wychowawca

 

 

 

po zasięgnięciu informacji o

 

 

 

3.Zapoznanie z zasadami

sprawach dotyczących

 

 

 

bezpiecznego korzystania z

niewłaściwego korzystania z

 

 

 

Internetu.

sieci.

 

 

 

4.Rozwijanie umiejętności

3. Reagowanie w sytuacjach

wychowawca klasy,

w miarę potrzeby

 

radzenia sobie z trudnymi

przekraczania przez

pedagog

 

 

sytuacjami w sieci.

uczniów granic dotyczących

 

 

 

 

Internetu.

 

 

 

 

4. Zorganizowanie szkolenia

pedagog szkolny,

I semestr

 

 

na powyższy temat dla

stowarzyszenie

 

 

 

rodziców.

„DROGOWSKAZY”

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zorganizowanie szkolenia

Dyrektor szkoły

I semestr

 

 

nt. Relacji rówieśniczych w

 

 

 

 

kontekście cyberprzemocy

 

 

 

 

dla nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do

1.Kształtowanie postawy do

1.Reagowanie wszystkich

pracownicy szkoły

po wystąpieniu danego zdarzenia

zadbania o wspólne

poszanowania mienia szkoły.

pracowników na

n-le

 

mienie .

 

zaobserwowane lub

 

 

Troska o środowisko

2.Uwrażliwienie uczniów na

zgłaszane sprawy zniszczeń

 

 

naturalne.

przejawy wandalizmu, dewastację

w szkole.

 

 

 

mienia.

 

 

 

 

 

2.Egzekwowanie naprawy

wychowawca klasy

wg potrzeby

 

3.Uświadamianie konieczności

szkód.

wyznaczony nauczyciel

 

 

ponoszenia konsekwencji za

 

 

 

 

swoje czyny.

3.Włączanie uczniów do

wyznaczeni nauczyciele

cały rok

 

 

upiększania

 

 

 

4.Kształtowanie odpowiedniej

szkoły i najbliższego jej

 

 

 

postawy uczniów wobec

otoczenia.

 

 

 

środowiska naturalnego i

 

 

 

 

problemów ekologii.

4.Zajęcia z przyrody,

wyznaczeni n-le

cały rok

 

 

biologii o tematyce

 

 

 

 

ekologicznej.

 

 

 

 

5.Udział uczniów w różnych

wyznaczeni n-le

wg uzgodnień

 

 

akcjach i prezentacjach z

 

 

 

 

okazji np. Dnia Ziemi

 

 

 

 

(w tym zewnętrzne)

 

 

 

 

6.Organizowanie akcji

opiekun Szkolnego Koła

cały rok

 

 

zbiórki nakrętek.

Wolontariatu

 

 

 

7. Organizowanie

wyznaczeni n-le

cały rok

 

 

konkursów szkolnych oraz

 

 

 

 

udział w konkursach

 

 

 

 

pozaszkolnych o tematyce

 

 

 

 

ekologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Wyjścia i wycieczki

Wyznaczeni n-le

cały rok

 

 

dydaktyczne o tematyce

 

 

 

 

ekologii.

 

 

 

 

10.Organizowanie pomocy

Wyznaczeni n-le

jesień, zima

 

 

dla zwierząt w schroniskach.

 

 

Przygotowanie do

1.Ukazywanie ważnej roli rodziny

1.Organizowanie wspólnych

wychowawcy klas

wg kalendarza imprez

życia w rodzinie.

.

spotkań z udziałem rodzin

 

 

 

 

uczniów: Dzień Matki,

 

 

 

2.Poznawanie więzi rodzinnych.

Dzień Dziecka .

 

 

 

Stworzenie szkoły przyjaznej

 

 

 

 

rodzinom ucznia -ważnego

2. Uczestnictwo rodzin w

wychowawcy klas

jesień, czerwiec

 

miejsca w społeczności lokalnej.

organizowanych przez

 

 

 

 

szkołę festynach

 

 

 

3.Uczenie szacunku do ludzi

integrujących społeczność

 

 

 

starszych.

szkolną, całe rodziny

 

 

 

 

naszych uczniów.

 

 

 

4.Integrowanie rodzin naszych

 

 

 

 

uczniów ze szkołą.

3. Udział rodzin w

wychowawcy klas

cały rok

 

 

uroczystościach szkolnych.

 

 

 

5.Uświadamianie konieczności

4.Kultywowanie tradycji

wychowawcy, katecheci,

grudzień

 

wspierania się nawzajem.

rodzinnych -jasełka,

nauczyciele, nauczyciele

 

 

 

kolędowanie, wigilie

etyki

 

 

 

klasowe i inne tradycje

 

 

 

 

świąteczne poznawanie

 

 

 

 

różnych wyznań i kultur

 

 

 

6. Przygotowanie do

5.Realizacja zajęć-

 

 

 

zaakceptowania przemian wieku

„wychowanie do życia w

realizatorzy zajęć

cały rok

 

dojrzewania.

rodzinie”.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie

samodzielności,

przedsiębiorczości i

poczucia

odpowiedzialności

uczniów –

przygotowanie do

 

współzawodnictwa na

 

rynku pracy.

1.Wzbogacanie wiedzy o zawodach, mechanizmach rządzących rynkiem pracy.

 

2.Pogłębianie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

 

 1. Uświadamianie uczniom konieczności samorozwoju

 1. Zajęcia doradztwa zawodowego w klasach siódmych i ósmych.

 

 1. Zajęcia klasowe na temat orientacji zawodowej.

 

3.Organizowanie wyjść do różnych zakładów pracy, szkół średnich.

 

4.Wyjścia najstarszych klas na Targi Szkolne.

 

 1. Prowadzenie warsztatów na temat zasad komunikacji interpersonalnej.

 

doradca zawodowy

 

 

 

 

wyznaczeni n-le

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy, doradca zawodowy,

 

pedagog, wychowawca,

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

wg planów wychowawcy klasy wg grafiku

 

 

wg potrzeb