REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH GSS   

 1. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad funkcjonowania klas sportowych oraz określenie praw i obowiązków uczniów zakwalifikowanych do szkolenia sportowego oraz ich rodziców.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia klasy sportowej zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze statutem szkoły.
 3. Do klasy sportowej mogą być przyjmowani kandydaci spoza rejonu szkoły.
 4. Uczeń klasy sportowej i grupy fakultatywnej od pierwszego dnia roku szkolnego ma obowiązek posiadania zaświadczenia o badaniach lekarskich i dba o ich aktualność.
 5. Uczniowie klas sportowych i grup fakultatywnych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i regulaminu sal i szatni sportowych, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku jego zniszczenia lub zgubienia ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Uczniowie klas sportowych i grup fakultatywnych o profilu szermierczym muszą dysponować własnym sprzętem osobistym zapewniającym im bezpieczeństwo i umożliwiającym prawidłową organizację zajęć (maska, bluza, plastron, ochraniacz (napierśnik+nakładka), spodnie szermiercze, kamizelka, przewód elektryczny, floret, rękawica szermiercza).Posiadanie własnego, w całości prywatnego sprzętu szermierczego nie zwalnia z opłaty składki sprzętowej.
 7. Uczniowie klas sportowych są zobowiązani posiadać własny, prywatny sprzęt w zakresie: rękawicy, plastronu, ochraniacza/napierśnika wraz z nakładką i przewodów, którego zakup leży po stronie rodziców // opiekunów prawnych i nie podlega wypożyczeniu. Ponadto obowiązek, o którym mowa w pkt. 6 uczeń wypełnia poprzez terminowe opłacanie składek na sprzęt szermierczy w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców na dany rok szkolny
 8. Uczniowie są zobowiązani do realizacji rozszerzonego wymiaru godzin w ilości 6h/tyg (grupy fakultatywne klas I-III) i 12h/ tyg  (klasy sportowe IV-VIII)
 9. Uczeń klasy sportowej i grupy fakultatywnej ma obowiązek brać aktywny udział  w zajęciach i treningach w wymiarze określonym przez trenera w celu systematycznego podnoszenia poziomu sportowego.
 10. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczyć w zaplanowanych zawodach sportowych i obozach szkoleniowych
 11. Uczeń może być czasowo zwolniony z zajęć sportowych na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nie dłużej niż 7 dni, dłuższa nieobecność musi być usprawiedliwiona przez lekarza
 12. Nieobecność ucznia na zawodach lub obozie szkoleniowym musi być uzasadniona i usprawiedliwiona.
 13. Za osiągnięcia sportowe uczeń może być typowany do jednorazowego stypendium na koniec roku szkolnego.
 14. Uczniowie klas sportowych osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne wyniki sportowe mogą na wniosek trenera ubiegać się o indywidualny tok nauczania.
 15. Uczeń może być zawieszony, na czas określony, w zajęciach szermierczych w następujących przypadkach:
 • nie posiada aktualnych badań lekarskich.
 • osiąga słabe wyniki w nauce nieadekwatne do jego potencjalnych możliwości.
 • nie realizuje planu szkoleniowego trenera
 • nie przestrzega przepisów BHP, swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych a jego zachowanie w czasie zajęć jest nieodpowiednie

 

 1. Decyzją Dyrektora, na wniosek trenera, uczeń szkoły podstawowej może być przeniesiony do klasy równoległej niesportowej, w przypadku gdy:
 • uczeń rezygnuje z uprawiania sportu
 • nie realizuje programu szkoleniowego
 • nie prezentuje wymaganego poziomu zaangażowania (opinia trenera)
 • otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania
 • nie otrzymał zgody lekarza sportowego na wyczynowe uprawianie sportu