Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

w Gdańskiej Szkole Szermierki

 

Niniejszy regulamin dotyczy zarówno uczniów jak i nauczycieli

Uczeń

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie czy kradzież sprzętu przyniesionego przez uczniów.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych i przerw pomiędzy nimi, z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt 6 i 7. Zabrania się używania telefonów w toaletach szkolnych, szatniach oraz przebieralniach.
 4. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia/wyciszenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek).
 5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, innego odtwarzacz czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej (np. podczas imprez szkolnych, występów, konkursów itp.).
 6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
 7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach za wcześniejszą zgodą nauczyciela. Dotyczy to wykonania pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna, wynikającego z bieżącej potrzeby.
 8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w chwili oczekiwania na zajęcia: przed godziną 8 rano oraz po skończonych lekcjach przed zajęciami dodatkowymi (trening, koła zainteresowań).
 10. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego możliwe jest ustanowienia raz w miesiącu dnia z telefonem jednak przy podtrzymanym zakazie używania go podczas lekcji.
 11. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 12. Nieprzestrzeganie przez ucznia ustaleń objętych procedurą skutkuje:
 • za pierwszym razem upomnienie słowne
 • za drugim razem uwaga do dziennika (w przypadku 3 uwag skutkuje to obniżeniem oceny z zachowania)
 • jeżeli uczeń nagminnie nie stosuje się do zasad ujętych w regulaminie, nauczyciel/wychowawca ma prawo zatrzymać i przechować urządzenie do czasu odebrania go przez rodziców ucznia.

Nauczyciel

 1. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy podczas lekcji.
 2. Jeżeli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować uczniów o tym fakcie na początku lekcji.
 3. Nauczyciela obowiązuje również całkowity zakaz używania komórki na lekcji oprócz przypadków określonych w regulaminie.
 4. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych, jeśli stanowią one pomoc dydaktyczną.

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.