Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady.
 4. Przewodniczący statutowych organów działających w szkole lub osoba przez niego wskazana, mają prawo do przekazania istotnych informacji na posiedzeniach rady pedagogicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodniczącym rady.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są :

            5.1 przed rozpoczęciem roku szkolnego,

5.2 w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania   uczniów,

5.3 po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb,

            5.4 na pisemny wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

            5.6 Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwołane z inicjatywy:

 1. a) przewodniczącego rady,
 2. b) organu prowadzącego szkołę,
 3. c) organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.

6  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który zobowiązany jest do:

         6.1 przygotowania i prowadzenia zebrania Rady Pedagogicznej

         6.2 powiadamiania członków Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli organów          statutowych o terminie i porządku obrad, z tygodniowym wyprzedzeniem

         6.3 odczytania uchwał i wniosków z poprzedniej rady oraz omówienie ich          realizacji

         6.4 przedstawienia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku          szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru          pedagogicznego oraz szczegółowych informacji związanych z planami          organizacyjnymi i finansowymi szkoły

         6.5 zapoznawanie rady z obowiązującymi przepisami prawa związanego                                          z działalnością szkoły

         6.6 wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym          niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ          prowadzący szkołę, których decyzje są ostateczne

7  Rada Pedagogiczna:

         7.1 wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły,

         7.2 obraduje na zebraniach plenarnych, w komisjach lub zespołach,

         7.3 obecność członków rady na jej zebraniach jest obowiązkowa,

         7.4 podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych, które obowiązują wszystkich          pracowników  i uczniów

         7.5 podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej          połowy członków rady

         7.6 głosuje w trybie jawnym lub tajnym nad przyjęciem uchwały rady

         7.7 ustala w głosowaniu jawnym tryb głosowania nad uchwałą

         7.8 powołuje stałe lub doraźne komisje,

         7.9 prace komisji mogą dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności          rady,

         7.10 pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez jej członków,

         7.11 komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do          zatwierdzenia przez radę,

         7.12 dokonując klasyfikacji i promowania uczniów może obradować w          zespołach prowadzonych przez dyrekcję: klas I – III, klas IV – VIII,

         7.13 zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

         8.1 przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian,

         8.2 opracowanie i zatwierdzenie planu pracy po uprzednim zaopiniowaniu przez          Radę  Szkoły.

         8.3 okresowe oraz roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania,          zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,

         8.4 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów          pedagogicznych po  przednim zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

         8.5 organizowanie wewnętrznego samokształcenia,

         8.6 współpraca z samorządem uczniowskim i rodzicami uczniów,

         8.7 zatwierdzanie szkolnych regulaminów.

 1. Rady Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

         9.1 organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć          lekcyjnych i pozalekcyjnych

         9.2 projekt planu finansowego szkoły,

         9.3 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych          wyróżnień,

         9.4 propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i          zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć          dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

         9.5 kandydaturę wicedyrektora wskazaną przez dyrektora,

         9.6 wnioski rodziców w sprawie zezwoleń na indywidualny tok nauki,

         9.7 wnioski stowarzyszeń i organizacji w sprawie możliwości działania na          terenie szkoły.

 1. Rada pedagogiczna ma prawo do:

         10.1 występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora,

         10.2 występowania z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

         10.3 występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w szkole,

         10.4 wnioskowania o powołanie rady szkoły,

         10.5 wnioskowania o zmianę oceny z zachowania do czasu zatwierdzenia          klasyfikacji.

 1. Dokumentacja Rady Pedagogicznej:

         11.1 zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,

         11.2 protokół sporządza się w terminie do 14 dni od daty zebrania, w segregatorze z napisem” protokoły rady pedagogicznej”, który jest podstawowym dokumentem działalności rady,

 1. 3 protokół sporządza się komputerowo w wersji papierowej

         11.4 protokół zebrania rady (każdą stronę ) wraz z listą jej członków podpisuje          przewodniczący i protokolant.

         11.5 członkowie rady zobowiązani są, w terminie 14 dni od sporządzenia          protokołu, do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu, które zostają wprowadzone do protokołu po decyzji rady na następnym zebraniu.

         11.6 protokoły przechowuje się w sekretariacie szkoły,

         11.7 księgę protokołów udostępnia się nauczycielom szkoły, organowi prowadzącemu i nadzorującemu oraz innym upoważnionym osobom lub instytucjom.

 1. Rada Pedagogiczna typuje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej zgodnie z regulaminem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Jeżeli konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, rada opiniuje kandydata zaproponowanego przez organ prowadzący szkołę.
 2. Organ prowadzący może powtórnie powierzyć obowiązki dyrektora urzędującemu

 dyrektorowi po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.