Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  1. W szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie:

         1.1 Na zebraniu przedstawicieli klas lub podczas wyborów we wrześniu zostaje          wybrany przewodniczący i zastępcy (zarząd) samorządu.

       1.2 Samorząd uczniowski działa wspólnie; a do poszczególnych zadań są wyznaczani uczniowie bezpośrednio za  nie odpowiedzialni. Dobierają sobie        współpracowników spośród innych uczniów w szkole.

       1.3 Odpowiedzialni za zadania uczniowie uzgadniają plany i formy działania z przewodniczącym.

       1.4 Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się wg ustalonego terminarza, a w szczególnych sytuacjach dodatkowo na wniosek opiekunów             lub przewodniczącego.

       1.5 Przewodniczący na wniosek przedstawicieli samorządu uczniowskiego może powołać rzecznika praw uczniowskich .

       1.6. Samorząd ma prawo do informowania społeczności szkoły o swych programach, opiniach, projektach. Jest to prawo do wydawania i kopiowania na szkolnych urządzeniach różnego rodzaju gazetek , informatorów, biuletynów, itp.

         1.7 Tak zwany Mały Samorząd tworzą uczniowie klas 0-III, którzy uczestniczą w działaniach organizowanych przez wychowawców i opiekunów Małego Samorządu.

 

  1. Formy i zakres działania

            2.1 Samorząd uczniowski jest reprezentantem interesów społeczności uczniowskiej i współgospodarzem szkoły.

         2.2 Samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy, który zatwierdzają opiekunowie i dyrektor szkoły. Roczny plan pracy powinien być zgodny z planem pracy szkoły.

         2.3 Samorząd podejmuje swoje decyzje i uchwały na posiedzeniach, na które może zapraszać nauczycieli,  dyrekcję szkoły i przedstawicieli rodziców.

         2.4 Przewodniczący samorządu uczniowskiego ma prawo przedstawić opinie i decyzje samorządu statutowym organom szkoły.

         2.5 Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą opiniować szkolny system oceniania oraz biorą czynny udział w tworzeniu szkolnego programu wychowania i modelu ucznia, do którego powinna dążyć  szkoła w trakcie realizacji programu wychowania.

         2.6 Wszystkie decyzje samorządu muszą być zgodne ze statutem szkoły i nie mogą narusza godności ucznia lub nauczyciela.

         2.7 Zarząd Samorządu może wybrać przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły.

         2.8 Samorząd uczniowski współpracuje z dyrekcją, gronem pedagogicznym Radą Rodziców, Radą Szkoły .

         2.9 Samorząd może być organizatorem lub współorganizatorem imprez szkolnych (akademii, uroczystości, dyskotek, czy tzw. „dni nietypowych”).

         2.10 Na tydzień przed planowanym terminem imprezy przewodniczący samorządu ma  obowiązek zawiadomić dyrektora szkoły, który z ważnych powodów może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie wydarzenia.

         2.11 Zasady organizacji imprez, w tym dyskotek i zorganizowanych wydarzeń popołudniowych określa regulamin organizacji imprez szkolnych.

 

  1. Regulamin Organizacji Imprez Szkolnych

         3.1 Imprezy szkolne mogą odbywać się w czasie wolnym od nauki w godzinach od 16.00 do 20.00 jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

         3.2 Podczas imprez mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze.

         3.3 Na imprezy szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią osoby, których obecność uzgodniona jest z opiekunem.

         3.4 Uczniowie, którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia nie mogą brać          udziału w imprezach szkolnych.

         3.5 Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarz, toalety) odpowiedzialni są uczniowie organizujący wydarzenie wraz z opiekunami oraz pracownicy obsługi.

         3.6 Opiekunowie zobowiązani są do zabezpieczenia  sprzętu, w tym sprzętu nagłaśniającego po zakończonej zabawie.

         3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas dyskotek szkolnych  opiekę powinno sprawować co najmniej trzech nauczycieli pełniących dyżury     na holu, w okolicy toalet i przy drzwiach wejściowych. Przy organizacji innych          wydarzeń, liczba nauczycieli sprawujących nadzór i opiekę nad uczniami, dobierana  jest adekwatnie do potrzeb bezpieczeństwa wydarzenia.

         3.8 Na trzy dni przed imprezą popołudniową nauczyciele  – opiekunowie zawiadamiają dyrekcję  szkoły oraz kierownika administracyjnego i komisariat          policji (tel. 552-00-31).

         3.9 W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów, impreza nie może się odbyć.

         3.10 Nauczyciele – opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z regulaminem organizacji imprez szkolnych, przestrzegać terminów rozpoczęcia i zakończenia          zabawy, sprawdzić dostęp do telefonu, a w przypadku zagrożenia          bezpieczeństwa uczniów zawiadomić Rejonową Komendę Policji (tel. 997).

         3.11 W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu (np. braku zmiennego obuwia, bójki, palenia papierosów, picia alkoholu, przyjścia w stanie na spożycie alkoholu, ordynarnego zachowania itp.) opiekunowie mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia rodziców, którzy są zobowiązani do zabrania swojego dziecka. W przypadku braku reakcji rodziców opiekunowie powinni powiadomić policję.

         3.12 Nauczyciel – opiekun ma obowiązek informowania dyrekcji szkoły oraz wychowawcy klasowego o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych imprez.

         3.13 Wychowawca jest zobowiązany szczegółowo rozeznać sprawę niewłaściwego zachowania uczniów i sporządzić notatkę służbową dla dyrektora szkoły, w której zawarty jest opis zdarzenia, podjęte działania oraz propozycja kary