Regulamin żywienia w stołówce Gdańskiej Szkoły Szermierki

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne, uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR oraz pracownicy szkoły, na podstawie zawartej Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 15.00.
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać od 1-go do 10 dnia bieżącego miesiąca.
 3. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole (choroba, wycieczka lub niekorzystania z obiadów w następnym miesiącu) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do godziny 9.00 dzień przed wydaniem posiłku za pomocą:

Odpis będzie uwzględniony w kolejnym dniu.

Zgłoszenie po 9.00 będzie skutkować odpisem od dnia następnego.

 1. Rezygnację z obiadu należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. W przeciwnym przypadku rodzic zostanie obciążony kosztami obiadów do dnia 10 danego miesiąca, którego dotyczy rezygnacja.
 2. Koszt zgłoszonych do odpisu obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.
 3. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia (osobie dorosłej) na wynos.
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką w należytym porządku.
 5. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.
 7. Za umyślnie zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność ponosi będzie osoba, która popełniła szkodę.
 8. Przed stołówką na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na bieżący tydzień.
 9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.2022 r.

 

 

Informacja o terminie i wysokości opłat, jest podana każdego miesiąca na stronie internetowej i ogłoszeniach na terenie szkoły.