STATUT BIBLIOTEKI

 

I          PODSTAWA PRAWNA

 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985; 2169 oraz z 2017r. poz. 60,949 i 1292/

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. O bibliotekach /Dz. U. 2012.0.642/.

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów , publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn. zm./

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej… /Dz. U. 2017 poz. 356/.

 

II      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach dydaktycznych,

wychowawczych i usługowych.

 1. Kieruje edukacją czytelniczą i informacyjną na terenie szkoły, rozwija zainteresowania uczniów, doskonali warsztat pracy nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
 2. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,rodzice, inne osoby na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Biblioteka szkolna bezpośrednio podlega dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 70 z Oddziałami Sportowymi, organem współpracującym jest komisja biblioteczna.
 4. Działalnością biblioteczno-informacyjną kierują pracownicy biblioteki zwani nauczycielami bibliotekarzami.
 5. Zinwentaryzowane materiały podlegają kontroli wewnętrznej polegającej na przeprowadzeniu skontrum raz na 5 lat.

 

III.    ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów analizą

obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej możliwościami finansowymi.

 1. Prenumerowanie prasy metodycznej i popularnej.
 2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
 3. Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników /uczniów i nauczycieli/ potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
 4. Podejmowanie-zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania-różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej ,wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.
 5. Przysposabianie uczniów do samokształcenia ,działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji ,bibliotek.
 6. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej ,zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych.
 7. Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.
 8. Współpraca bibliograficzna z innymi bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

 

 1. LOKAL BIBLIOTEKI składa się z wypożyczalni i czytelni.

 

 1. WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz środki audiowizualne, które umożliwiają:

- bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów,

- zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań

 

 1. ZADANIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

 

 1. PRACE PEDAGOGICZNE

- udostępnianie zbiorów-zgodnie z regulaminem biblioteki,

- prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,

- prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

- udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej-zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,

- udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, pracownikami biblioteki i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

 

 1. PRACE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

- gromadzenie zbiorów,

- ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami,

- selekcja zbiorów,

- prowadzenie warsztatu informacyjnego dla uczniów i nauczycieli w oparciu o specjalistyczne słowniki, encyklopedie ,informatory ,czasopisma; przygotowywanie różnego rodzaju kartotek zagadnieniowych oraz zestawień tematycznych,

- prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

- sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów biblioteki,

- sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności bibliotecznej,

- sporządzanie projektów budżetu biblioteki,

- prace związane z konserwacją zbiorów,

- prowadzenie statystyki czytelnictwa.

 

VII. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów (indywidualnie i zbiorowo), tryb

i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez

nauczycieli określonych usług bibliotecznych określają regulaminy biblioteki,

 

 

 

FORMY

 

- udostępnianie na miejscu w czytelni,

- wypożyczenia krótkoterminowe dla uczniów,

- wypożyczenia długoterminowe dla nauczycieli.

- Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych,

musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości

odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

- W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem rozliczyć się

z biblioteką.

 

Zagwarantowany jest wolny dostęp do księgozbioru zgromadzonego w wypożyczalni.