STATUT

GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI


SPIS TREŚCI

Załączniki do statutu                                                                                                             3

Podstawa prawna                                                                                                                   4

Rozdział I – Nazwa i typ placówki oraz jej organy nadrzędne                                                  5

Rozdział II – Cele i zadania placówki                                                                                    6

Rozdział III – Organy placówki i ich kompetencje                                                                  9

 Rozdział IV – Organizacja GSS                                                                                            12

Rozdział V – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły                                                                18

Rozdział VI – Uczniowie i oddziały                                                                                       25

Rozdział VII - Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia 

zastrzeżeń do przyznanej nagrody                                                                   26

Rozdział VIII - Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary     28

Rozdział IX - Formy opieki i pomocy, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie                                                 29

Rozdział X - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów                30

Rozdział XI - Rodzice i współpraca                                                                                       31

Rozdział XII - Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego                    33

Rozdział XIII – Wolontariat                                                                                                  34

Rozdział XIV - Procedury obowiązujące w szkole                                                                  34

Rozdział XV - Postanowienia dotyczące klas gimnazjalnych prowadzonych przez Szkołę            37

Rozdział XVI - Postanowienia dotyczące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1              38

Rozdział XVII – Postanowienia końcowe                                                                               38

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU:

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły
 2. Statut oddziałów przedszkolnych
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 5. Regulamin świetlicy
 6. Regulamin Rady Rodziców
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Statut biblioteki oraz nauczycieli bibliotekarzy
 9. Zasady naboru do sportowych grup fakultatywnych klas pierwszych
 10. Zasady naboru do klas IV-VIII sportowych
 11. Regulamin Klas Sportowych
 12. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych
 13. Regulamin używania telefonów komórkowych
 14. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 15. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego
 16. Procedury powypadkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT GDAŃSKIEJ SZKOŁY SZERMIERKI W GDAŃSKU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.); 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz .977  oraz z 2014 poz.803);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r. poz. 59);
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.1534)
 12. Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz.649 )
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ( Dz. U. poz. 703 )
 15. niniejszego Statutu Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa i typ placówki oraz jej organy nadrzędne

 • 1

Gdańska Szkoła Szermierki jest publiczną placówką oświatową z siedzibą w Gdańsku przy ul.  VII Dwór 7.

 • 2
 1. W skład Gdańskiej Szkoły Szermierki wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku z siedzibą przy ul. VII  Dwór 7,

2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Gdańsku z siedzibą przy il. VII Dwór 7

 

2.Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku:

1) jest ośmioletnią szkołą podstawową

2) prowadzi oddziały przedszkolne

3) prowadzi oddziały ogólne

4) prowadzi oddziały sportowe

 • 3
 1. Organem prowadzącym Gdańską Szkołę Szermierki jest Gmina Miasta Gdańska.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
 • 4

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 • Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn. Zm.).
 • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 70 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku ul. VII Dwór 7.
 • GSS – należy przez to rozumieć Gdańską Szkołę Szermierki.
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.
 • Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć organ wskazany w §3 ust.1 Statutu. 6) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora GSS.
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole.
 • pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły, niebędącego
 • Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły.
 • Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut.
 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art.69
 • Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art.83 Ustawy.
 • Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organ Szkoły, o którym mowa w art.85 Ustawy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania placówki

 • 5
 1. Szkoła realizuje cele określone w przepisach prawa, a w szczególności:

1) należyte kształcenie i wychowanie Uczniów;

2) zapewnienie Uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły oraz dalszego kształcenia na kolejnych etapach edukacji;

3) zapewnienie Uczniom odpowiedniego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,  duchowego i fizycznego, rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności  w myśleniu, działaniu i odpowiedzialności za uczenie się;

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania  dla dziedzictwa kulturowego;

5) wykształcenie i wychowanie Uczniów w duchu humanizmu i tolerancji, przekazując wiedzę  o aktualnych problemach społecznych i ekonomicznych kraju, świata oraz o środowisku  naturalnym. Rozwijanie postaw otwartości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem  problemów osób z niepełnosprawnością;

6) przygotowanie Uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

7) wspieranie wszelkiej twórczej aktywności Uczniów;

8) zapewnienie warunków umożliwiających Uczniom swobodny, wielokierunkowy rozwój.

9) sprzyjanie zdobywaniu przez Uczniów doświadczeń, które umożliwią im zdobycie dalszego  wykształcenia, zgodnego z ich predyspozycjami i uzdolnieniami;

10) wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka poprzez wzmacnianie poczucia własnej  wartości, uczenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji, rozwiązywania  problemów;

11) zapewnienie odpowiedniej pomocy Uczniom rozwijającym się w sposób nieharmonijny lub  przyspieszony;

12) wzmacnianie u Uczniów poczucia własnej wartości, indywidualności i oryginalności;  dostarczanie pozytywnych doświadczeń związanych z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb  oraz z poczuciem bezpieczeństwa;

13) rozwinięcie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju; 14) budowanie u Ucznia prawidłowych relacji osobistych, grupowych i społecznych.

15) przeciwdziałanie przemocy, agresji, nietolerancji oraz wykluczeniu;

16) zwiększenie świadomości Uczniów dotyczącej zdrowego stylu życia, odpowiedzialności za  zdrowie własne i innych oraz środowisko;

17) sprawne współdziałanie z rodzicami Uczniów, środowiskami, organami, organizacjami  i instytucjami, które wspomagają rozwój Uczniów;

18) stwarzanie Uczniom warunków sprzyjających rozwojowi samodzielności, umiejętności dbania  o zdrowie własne i innych, sprawność fizyczną, bezpieczeństwo oraz zajmowania wzorowych  postaw obywatelskich;

19) zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego, duchowego,  emocjonalnego Uczniów.

20) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

21) kształtowanie środowiska wychowawczego bezpiecznego i przyjaznego Uczniom;

22) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju Uczniów z wykorzystaniem ich  wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku Uczniów  niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju ich  niepełnosprawności;

23) podtrzymanie i rozwój poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej  Uczniów;

24) zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń edukacyjnych, wychowawczo opiekuńczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych;

25) zapewnienie rodzicom wszechstronnych informacji na temat procesu edukacyjnego Uczniów; 26) zaangażowanie w proces edukacyjny Uczniów ich rodziców oraz wspieranie rodziców  w procesie edukacyjnym;

27) rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami oraz  innymi szkołami w kraju i zagranicą.

 1. Cele, o których mowa w ust.1 Szkoła realizuje m.in. poprzez:
 • przekazywanie Uczniom nowoczesnej, aktualnej wiedzy;
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości talentów Uczniów oraz ich twórczym wykorzystaniu;
 • przekazywanie Uczniom wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa na poziomie grupowym, lokalnym i krajowym;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych Uczniów, prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • wykorzystanie w działalności szkoły nowoczesnych technologii oraz narzędzi w tym Internetu;
 • kształtowanie u Uczniów prawidłowych stosunków z otoczeniem oraz ukierunkowanie na samodzielne, aktywne i odpowiedzialne wykonywanie własnych zadań w życiu szkolnym,  rodzinnym i społecznym;
 • przekazywanie Uczniom wiedzy o prawidłowych postawach społecznych i moralnych;
 • dobór i stosowanie nowoczesnych i najbardziej efektywnych metod i narzędzi nauczania;
 • systematyczne sprawdzanie postępów w nauce Uczniów;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń w nauce Uczniów oraz ich nieprawidłowych zachowań;
 • indywidualizację w procesie nauczania i wychowania;
 • kształtowanie u Uczniów szacunku dla wartości wspólnych i cudzych;
 • promowanie zachowań prozdrowotnych wśród Uczniów oraz zapewnienie im odpowiedniej ilości ruchu i wysiłku fizycznego;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw ze środowiskiem lokalnym, organizacjami oraz instytucjami;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w Szkole oraz poza nią - w trakcie zajęć, wyjazdów, atrakcji i uroczystości pozaszkolnych;
 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • podejmowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie zajęć dodatkowych, korekcyjnych lub wyrównawczych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych Uczniów;
 • organizowanie zajęć z religii i etyki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizację pomocy oraz zapewnienie właściwych form opieki i wsparcia Uczniom z niepełnosprawnością;
 • budowanie różnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi szkołami w kraju i zagranicą;
 • wspieranie Uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; Zapewnienie odpowiednich form wsparcia Uczniom przejawiającym trudności  w funkcjonowaniu szkolnym;
 • ciągłe dostosowywanie treści i form kształcenia do zmieniających się potrzeb społeczeństwa oraz rynku pracy;
 • organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez Uczniów doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze ich rozwoju
 • informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów, systemie oceniania a także informowanie o sukcesach, postępach  i niepowodzeniach w nauce;

26) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji celów  i zadań Szkoły;

       27) przeciwdziałanie przemocy, agresji, uzależnieniom i wykluczeniu.

 • 6

Szkoła jako szkoła publiczna:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację do klasy pierwszej według zasad określonych w odrębnych przepisach;
 • zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych wspomagających realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i terapeutycznych, posiadających  kwalifikacje wymagane odrębnymi przepisami prawa;
 • realizuje podstawy programowe oraz programy własne i autorskie;
 • realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • zapewnia Uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
 • zapewnia Uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w szkole, podczas przerw między zajęciami i poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami;
 • troszczy się o zdrowie Uczniów, zapewniając podstawową opiekę gabinetu medycznego;
 • prowadzi nauczanie indywidualne i inne formy pomocy zgodnie z zaleceniami poradni pedagogiczno-wychowawczej;
 • zapewnia i organizuje odpowiednią opiekę nad Uczniami niepełnosprawnymi;
 • realizuje określone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów oraz  przeprowadzania egzaminów w ostatniej klasie szkoły;
 • organizuje szkolny system doradztwa zawodowego skierowany do Uczniów klas IV- VIII oraz prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i wyborem zawodu przez  Uczniów.

ROZDZIAŁ III

Organy placówki i ich kompetencje

 • 7

1.Organami GSS są:

 1. a) Dyrektor,
 2. b) Rada Pedagogiczna.

2.W Szkole działają społeczne organy w systemie oświaty:

 1. a) Rada Rodziców,
 2. b) Samorząd Uczniowski.

3.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy w granicach  dopuszczonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym Statutem.

 1. Organy szkoły współdziałają w wykonywaniu swoich obowiązków poprzez:

1) informowanie pozostałych organów o wydanych zarządzeniach albo podjętych uchwałach, a także o innych sprawach istotnych dla osiągnięcia celów i zadań Szkoły;

2) przedstawianie swojej opinii lub stanowiska w danej sprawie, nawet jeśli obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa, nie naruszając jednak kompetencji organu uprawnionego do podjęcia decyzji;

3) umożliwienie przez organy kolegialne udziału pozostałych organów w swoich posiedzeniach  z możliwością zabrania głosu doradczego.

 1. Organem odpowiedzialnym za organizacje współdziałania pomiędzy organami Szkoły jest Dyrektor, który w tym zakresie:

1) odpowiada na zapytania pozostałych organów, w zakresie działania tychże organów;

2) na wniosek organu organizuje spotkanie Dyrektora z tym organem lub spotkanie kilku  organów.

 1. Organy dążą do zgodnego współdziałania, a wszelkie spory starają się rozstrzygać w drodze dialogu.
 2. Spory między organami rozstrzyga komisja rozjemcza, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów będących w sporze po jednym przedstawicielu organów niepozostających w sporze. Rozstrzygnięcie komisji zapada bezwzględną większością głosów. Rozstrzygnięcie komisji rozjemczej jest ostateczne i wiążące w danej sprawie.
 • 8

1.Do kompetencji Dyrektora GSS należy, w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w granicach określonych przepisami;
 3. sprawowanie opieki nad Uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły;
 6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;
 7. zapewnienie bezpieczeństwa Uczniom i nauczycielom;
 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. powierzenie stanowiska wicedyrektora oraz odwołanie z tego stanowiska, jak również określanie zakresu zadań i powierzanie obowiązków wicedyrektorowi;
 10. wykonywanie zadań Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 11. przekazywanie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
 12. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem;
 13. ustalenie wzoru jednolitego stroju szkolnego oraz określenie sytuacji, oraz określenie sytuacji w których przebywanie Ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego  stroju;
 14. opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć;
 15. współdziałanie z innymi organami działającymi w Szkole oraz organizowanie odpowiednich warunków działania pozostałych organów działających w szkole;
 16. przyznawanie Uczniom nagród i nakładanie kar;
 17. ocenianie pracy nauczycieli;
 18. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych oraz niniejszym Statucie;
 19. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;

2) przyznaje nagrody oraz nakłada kary porządkowe na nauczycieli i pracowników  niepedagogicznych;

3) występuje z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pracowników niepedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 

 • 9
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem GSS, którego skład i tryb działania określają przepisy Ustawy.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 • inicjatywa w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy Uczniów;
 • przygotowanie projektu Statutu Szkoły oraz jego zmian;
 • występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy w Szkole, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego Szkoły;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna uchwala i zatwierdza swój regulamin (zał. nr 3)
 • 10
 1. Rada Rodziców jest społecznym organem w systemie oświaty, którego skład, tryb wyboru członków oraz tryb działania określają przepisy Ustawy.
 2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców Uczniów i wspiera działalność statutową szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • przyjmowanie uchwał Rady Rodziców w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 • opiniowanie podjęcia w Szkole działalności przez organizację lub stowarzyszenie;
 • opiniowanie organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

4.Rada Rodziców uchwala i zatwierdza swój regulamin (zał. nr 6)

 • 11
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem w systemie oświaty, którego skład, tryb wyboru członków oraz tryb działania określają przepisy Ustawy oraz regulamin uchwalany przez ogół Uczniów.
 3. Samorząd uchwala swój regulamin (zał. nr 4), który nie może być sprzeczny ze Statutem i który zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski we wszystkich sprawach dotyczących praw i obowiązków Uczniów oraz funkcjonowania Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich  jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych  zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  z Dyrektorem
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować decyzje z zakresu wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja GSS

 • 12
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny GSS opracowany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych  w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji  związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu  ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, uwzględniając ramowy plan  nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Arkusz organizacyjny Dyrektor przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

 

 1. Uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego GSS ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych.
 • 13
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z Uczniów, którzy w jednorocznym cyklu nauki w danym roku szkolnym realizują ten sam program przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3.Zajęcia lekcyjne odbywają się 5 dni w tygodniu.

 1. Szkoła może organizować klasowe zajęcia wychowawcze, zajęcia sportowe, koła zainteresowań, imprezy kulturalne, wycieczki itp.
 2. Szkoła może wspierać uczniów poprzez organizację udziału w konkursach wiedzy, zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach sportowych.
 3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. Czas trwania przerw międzylekcyjnych ustala Dyrektor
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 3
 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki pedagogicznej spowodowanej nieobecnością nauczyciela, uczniowie klas IV i programowo wyższych mogą być zwolnieni z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych. Dotyczy to również klas I-III szkoły podstawowej, z tym, że rodzice dzieci  uczęszczających do tych klas powinni być o tym poinformowani przynajmniej z jednodniowym  wyprzedzeniem.
 8. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli. Pisemne porozumienie zawiera Dyrektor Szkoły z zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 • 14
 1. Niektóre zajęcia edukacyjne odbywają się w grupach.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy, gdy zajęcia z następujących przedmiotów mają być prowadzone dla uczniów przekraczających liczbę 24:

1) język obcy;

2) informatyka;

3) elementy informatyki i technologii informacyjnej.

 1. W przypadku zajęć z języków obcych zajęcia mogą się odbywać w zespołach międzyoddziałowych.

 

 • 15
 1. 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 2. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

3.Eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia  w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres  treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 

4.Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą  szkołę, oddział lub grupę. 

 1. Rekrutacja do oddziałów, w których prowadzona jest innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 2. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
 3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia w szkole innowacji lub eksperymentu podejmuje Rada Pedagogiczna.
 4. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
 • 16

1.Szkoła, w miarę posiadanych środków, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów,  z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. 

 1. Zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich działalność społeczną mogą być organizowane w szczególności w formie:

1) kół przedmiotowych; 

2) kół zainteresowań; 

3) klubów;

4) za zgodą rodziców zajęć organizowanych przez inne podmioty.

3.Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być  realizowane w szczególności w formie: 

1) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych – dla uczniów, którzy mają znaczne trudności  w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy  programowej dla danego etapu edukacyjnego; 

2) zajęć specjalistycznych: 

 1. a) korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;
 2. b) logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;

 

 • 16.1

Organizowanie i prowadzenie

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
 2. równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 3. zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 4. możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku

              umysłowego w ciągu dnia;

 1. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 2. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
 3. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

 

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej.

 

 1. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa:
 2. 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym
 3. niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

 

 1. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji, o których mowa w ust.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:
 2. zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania dla
 3. poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów);
 4. tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 5. tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji, o której mowa w ust. 5.

 

 1. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 125a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców – ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program.

 

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy.

 

 1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły:
 2. w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
 3. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

–  jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

 

 1. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie placówki oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, innej dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, zajęcia na terenie innej, wskazanej przez organ prowadzący, szkoły, innej lub placówki.

 

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

 

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

 

 • 17

1.W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania  przedszkolnego – tzw. klasy zerowe

2.Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

3.Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25  godzin tygodniowo. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.

4.Oddział przedszkolny przeprowadza rekrutację w oparciu o zasad pełnej dostępności.

5.Szkoła prowadzi zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w kwietniu w danym roku szkolnym  na podstawie aktu urodzenia dziecka przedstawionego przez rodziców.

 1. Oddziały przedszkolne mają swój regulamin. (zał. nr 2)
 • 18
 1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe.
 2. Szkolenie sportowe przebiega w trzech etapach:

1) Etap I – przygotowanie wszechstronne, ma miejsce w klasach I-III kształcenia podstawowego; 2) Etap II – przygotowanie ukierunkowane, ma miejsce w klasach IV-VI kształcenia  podstawowego;

3) Etap III – przygotowanie specjalistyczne, ma miejsce w klasach VII- VIII kształcenia  podstawowego i w klasach gimnazjalnych.

 1. Rekrutacja do klas sportowych odbywa się co roku po powołaniu przez Dyrektora Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Nabór do oddziałów sportowych dokonywany jest według określonych zasad, załączonych do Statutu (zał. nr 9 i 10).
 3. Oddziały sportowe posiadają dodatkowy regulamin, załączony do Statutu (zał. nr 11).
 • 19
 1. Dla Uczniów, którzy pozostają w Szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  w Szkole, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

 1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania Uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny i odrabianie lekcji.
 2. Na zajęciach świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela, może pozostawać nie więcej niż 25 Uczniów, przy czym liczba uczniów niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 5 Uczniów.
 3. Świetlica pracuje zgodnie z organizacją roku szkolnego. Zakres zajęć świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole określa Dyrektor.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły oraz planem działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zgodnym z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji, przebywania uczniów w świetlicy, prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa określa, zatwierdzony przez Dyrektora, Regulamin Świetlicy Szkolnej. (zał. nr 5)
 6. Rodzice dzieci korzystających z opieki świetlicy, zobowiązani są do zapoznania się z  Regulaminem Świetlicy Szkolnej.
 • 20
 1. W Szkole tworzy się Bibliotekę.
 2. Biblioteka jest jednostką organizacyjną działalności podstawowej o zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i usługowych.
 3. Biblioteka kieruje edukacją czytelniczą i informacyjną na terenie szkoły, rozwija zainteresowania uczniów, doskonali warsztat pracy nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
 4. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, inne osoby na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

5.Biblioteka szkolna podlega bezpośrednio Dyrektorowi, organem współpracującym jest komisja  biblioteczna. 

 1. Działalnością biblioteczno-informacyjną kierują pracownicy biblioteki zwani nauczycielami bibliotekarzami.
 2. Zinwentaryzowane materiały podlegają kontroli wewnętrznej na przeprowadzeniu skontrum raz na 5 lat.
 3. Biblioteka działa na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora, Statutu Biblioteki (zał. nr 8).
 • 21
 1. W szkole udzielana jest uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych  ucznia, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym, szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych,  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny,  trudnościami adaptacyjnymi związanychmi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  środowiska edukacyjnego;
 • ustaleniu zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • organizowaniu pomocy w formie zajęć specjalistycznych: zespołów korekcyjno kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i pozalekcyjnych;
 • realizowaniu różnych form edukacyjnych dla rodziców;
 • konsultacji ze specjalistami szkolnymi i pozaszkolnymi;
 • organizowaniu pomocy socjalnej;
 • podejmowanie innych działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego (zał. nr 1)
 1. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w oddziale przedszkolnym polega w szczególności na:
 • wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • diagnozowaniu środowiska dziecka;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości i potrzeb wychowanków;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności;
 • wspieraniu dzieci uzdolnionych;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej;
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności,  uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 1. Rodzice uzyskiwać mogą pomoc psychologiczną w zakresie:
 • informowania o dostępnych formach specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz o placówkach, które tę pomoc świadczą;
 • informowania o prawach i obowiązkach wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Statutu Szkoły i wewnętrznego systemu oceniania;
 • informowania o prawidłowościach procesu dojrzewania fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, o charakterystycznych dla poszczególnych faz rozwoju  trudnościach oraz o możliwych sposobach i metodach radzenia sobie z nimi;
 • rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych;
 • wsparcia w trudnych sytuacjach, wynikających z dynamiki i charakteru zmian zachowania dzieci i młodzieży, związanych ze zmianą środowiska szkolnego, trudnościami w uczeniu się;
 • wsparcia w podejmowaniu świadomych, trudnych decyzji wychowawczych;
 • kształtowania i rozwijania umiejętności otwartej komunikacji z dziećmi i młodzieżą;
 • możliwości uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach na terenie placówki i poradni.
 1. Nauczyciele uzyskiwać mogą pomoc psychologiczną w zakresie:
 • informowania o dostępnych formach specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz o placówkach, które tę pomoc świadczą;
 • analizowania bieżącej sytuacji wychowawczej klasy;
 • rozpoznawania przyczyn klasowych konfliktów;
 • planowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów;
 • rozwijania własnego warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 • 22

 

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.Szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Ze stołówki szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły
 3. Korzystanie z obiadów w stołówce jest odpłatne.
 4. Wysokość opłat za obiady ustala dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym. Obiady są spożywane w wyznaczonym czasie, zgodnie z organizacją pracy szkoły.
 5. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiadają nauczyciele świetlicy.
 6. Uczniów z oddziału przedszkolnego przyprowadza i odprowadza wychowawca.
 7. Uczniowie z rodzin o trudnych warunkach materialnych mogą być zwolnieni z całości lub części opłat za obiady.
 8. Po przedstawieniu przez rodziców odpowiednich dokumentów (zgodnie z odrębnymi przepisami) pedagog szkolny kieruje zainteresowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych  instytucji działających w tym zakresie.
 9. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki. (zał. nr 7)

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 23
 1. Stanowisko wicedyrektora placówki jest tworzone zgodnie z przepisami prawa.
 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. W GSS zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. 4. Pracownicy GSS są zatrudnieni zgodnie z organizacją roku szkolnego i arkuszem organizacyjnym.
 4. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 5. Status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego określają odrębne przepisy.

 

 • 24
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel szkoły powinien doskonalić własne umiejętności, podnosić poziom wiedzy merytorycznej i swoją postawą być wzorem do naśladowania.
 3. Nauczyciel szkoły od stażysty po dyplomowanego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki opiekuna stażu wykonuje dodatkowe zadania wynikające z rozporządzenia o awansie zawodowym.
 5. Nauczyciel obowiązany jest:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 1. Nauczyciel zatrudniony w szkole ma prawo do:
 • pomocy w czasie realizacji podjętych działań ze strony dyrektora i organu prowadzącego placówkę,
 • zapewnienia mu odpowiednich warunków pracy,
 • obrony swoich praw przez związki zawodowe istniejące na terenie placówki,
 • rzetelnej oceny jego pracy,
 • nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 • 25
 1. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał Rady Pedagogicznej, a także zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, w tym nieujawnianie spraw omawianych na posiedzeniach Rad, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy (komisje).
 3. Celem działania komisji przedmiotowych jest:
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie  decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i ich wyposażenia;
 • opiniowanie innowacyjnych, autorskich programów nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele pracują na podstawie rozkładu materiału zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

6.Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły  problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły,  na wniosek zespołu. 

7.Celem zespołów, o których mowa w ust. 2 jest podnoszenie jakości pracy w obszarach stanowiących  zakres ich działania, w szczególności poprzez: 

 • diagnozowanie osiągnięć uczniów;
 • organizowanie różnych form podnoszących aktywność uczniów;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli wchodzących w skład zespołów;
 • współpracę z podobnymi zespołami w innych szkołach;
 • aktywny udział w pracy szkoły
 • 26
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale - wychowawcy klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych pożądane jest, aby jeden wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach mają prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:
 • Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy;
 • kształtowanie atmosfery dobrej współpracy, życzliwości i koleżeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny i słowa;
 • kształtowanie postawy miłości do ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli narodowych;
 • wszechstronne poznanie osobowości uczniów;
 • inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 • otaczanie szczególną opieką uczniów uzdolnionych;
 • wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej;
 • rozwijanie samorządowych form życia społecznego;
 • systematyczne kontrolowanie zachowania wychowanków i ich postępów w nauce;
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania działań wychowawczych;
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • informowanie rodziców o wynikach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów oraz organizowanie wzajemnych kontaktów;
 • prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie, w tym opracowanie planu pracy wychowawczej.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Wychowawcy klas mają możliwość organizowania wyjść i wycieczek:

1) wyjścia edukacyjne, np.: teatr, kino, wystawy – do 4 dni w roku;

2) wycieczki turystyczno – krajoznawcze – do 4 dni w roku;

3) w dniu festynu rodzinnego nie organizuje się żadnych wycieczek;

4) za zgodą Dyrektora ilość wyjść może być zwiększona.

 1. Wyjścia i wycieczki klas są możliwe przy 80% frekwencji uczniów danej klasy.
 2. Wychowawcy klas ustalają terminarz wyjść i wycieczek.
 • 27

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków;
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 • wspieranie aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego – odpowiedzialność za jego jakość;
 • w pracy dydaktyczno-wychowawczej współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
 • prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznych służących poznawaniu swoich wychowanków – diagnoza przedszkolna,
 • zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, dostosowanie metod i form pracy do możliwości dziecka;
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych;
 • zapoznanie rodziców (na początku roku szkolnego) programem nauczania i zapisami w Statucie Szkoły;
 • organizowania spotkań i konsultacji z rodzicami w celu zaznajomienia z realizowanym programem wychowania przedszkolnego i przekazywaniem informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, jak również konsultacji ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną.
 • 28
 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
 2. Wicedyrektor Szkoły podlega organizacyjnie Dyrektorowi Szkoły, a w razie jego nieobecności odpowiada za szkołę. do jego uprawnień i obowiązków należy:
 • współpraca z Dyrektorem Szkoły w kierowaniu szkołą i kształtowaniu jej charakteru przez udział w sporządzaniu podstawowych dokumentów;
 • sporządzanie planów: organizacji zajęć, pracy nauczycieli oraz dyżurów, a także stałe ich aktualizowanie;
 • sporządzanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
 • kontrolowanie stanu dyscypliny wykonywania lekcji dyżurów oraz zajęć zlecanych doraźnie;
 • prowadzenie dokumentacji zastępstw i sporządzanie sprawozdań z wykonania nadgodzin dla celów płacowych;
 • systematyczne kontrolowanie dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen oraz dbałość o prawidłowość prowadzenia ich przez nauczycieli;
 • hospitowanie zajęć lekcyjnych nauczycieli i przedstawianie odpowiednich sprawozdań Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej;
 • uczestniczenie w pracach komisji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w charakterze zastępcy przewodniczącego lub przewodniczącego;
 • nadzór nad stanem dyscypliny i kultury uczniów;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu Rad Pedagogicznych, szczególnie klasyfikacyjnych;
 • prowadzenie sprawozdawczości wyników nauczania i frekwencji oraz publikowanie ich; 13) utrzymywanie kontaktu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistami szkolnymi, planowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej w szkole;
 • organizowanie spotkań nauczycieli z rodzicami;
 • opieka nad młodymi nauczycielami i studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

 

 • 29
 1. Za zgodą organu prowadzącego w szkole są powołane stanowiska: pedagoga szkolnego, nauczyciela logopedy, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i psychologa.
 2. Zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii logopedycznej i terapii pedagogicznej określają odrębne przepisy.
 3. Zakres zadań pedagoga szkolnego, nauczyciela logopedy, nauczyciela zajęć korekcyjno kompensacyjnych i psychologa ustala Dyrektor Szkoły.

 

 • 30
 1. Działania psychologa szkolnego obejmują wszystkie podmioty szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Uczniowie uzyskiwać mogą pomoc psychologiczną w zakresie:
 • diagnozowania zaburzonych zachowań;
 • organizowania pomocy terapeutycznej;
 • informowania o dostępnych formach specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz o placówkach, które tę pomoc świadczą;
 • informowania o prawach i obowiązkach, wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Statutu szkoły i wewnętrznego systemu oceniania;
 • rozpoznawania przyczyn trudności w nauce;
 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń na gruncie relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym koleżanek i kolegów;
 • indywidualnego wsparcia w trudnych życiowo momentach, będących efektem urazów traumatycznych; sytuacjach traumogennych
 • indywidualnego wsparcia i udzielania porad w trudnych sytuacjach, wynikających z dynamiki i charakteru procesu dojrzewania fizycznego, emocjonalnego i społecznego;
 • rozwijania umiejętności psychospołecznych poprzez stwarzanie okazji do nawiązywania kontaktów;
 1. 10)satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • kształtowania postaw prospołecznych i wspomagania rozwoju psychofizycznego i intelektualnego;
 • wspierania mocnych stron ucznia;
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych.
 • 31

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) rozpoznawanie potrzeb uczniów wymagających szczególnego zainteresowania szkoły  (uczniowie napotykający na trudności w nauce, uczniowie wybitnie zdolni, uczniowie  wykazujący specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu, uczniowie przejawiający określone  zaburzenia w zachowaniu itp.);

2) określanie możliwych do zrealizowania form i sposobów udzielania uczniom fachowej  pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy ścisłej współpracy z psychologiem szkolnym;

3) współorganizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (wspólnie z pozostałymi szkolnymi specjalistami: psycholog,  nauczyciel terapii pedagogicznej, logopeda, nauczyciele prowadzący grupy  socjoterapeutyczne);

4) podejmowanie różnorodnych działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, w tym:

 1. a) koordynowanie zadań związanych z opracowaniem procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (czuwanie nad ich modyfikacją w razie potrzeby),
 2. b) współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych i interwencyjnych,
 3. c) współorganizowanie zajęć profilaktycznych i zajęć alternatywnych wobec zachowań ryzykownych,
 4. d) współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
 5. e) wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
 6. f) koordynowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, w zakresie profilaktyki i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) udzielanie wsparcia wszystkim nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych;

6) koordynowanie i planowanie zadań na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie  wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia;

7) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • 32

Do zadań logopedy należy:

 • sprawdzenie stanu artykulacji wszystkich uczniów klas 0-III oraz pozostałych zgłoszonych przez nauczycieli uczniów klas starszych, diagnostyka o charakterze przesiewowym;
 • kwalifikowanie uczniów do udziału w zajęciach indywidualnych;
 • prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych w gabinecie do tego celu przeznaczonym;
 • ścisła współpraca z opiekunami dziecka;
 • ścisła współpraca z nauczycielem zajmującym się terapią pedagogiczną;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym;
 • ścisła współpraca z wychowawcami poszczególnych uczniów;
 • prowadzenie dokumentacji logopedycznej.
 • 33

Do zadań nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należy:

 • zapoznanie się z diagnozą uczniów przebadanych w poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • kwalifikowanie uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone na terenie szkoły;
 • prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, powstałymi w wyniku opóźnień i zaburzeń rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych;
 • utrzymywanie kontaktu z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, konsultacje w sprawie wydawanych orzeczeń;
 • przekazywanie wychowawcom wskazówek dotyczących codziennej pracy na lekcji uczniów objętych terapią pedagogiczną;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą;
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym, zwłaszcza informowanie o konieczności współuczestniczenia w pracy terapeutycznej;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
 • 34
 1. 1. Administracją szkoły kieruje Dyrektor, a podległymi mu pracownikami są:
 • specjalista ds. administracyjnych (sekretarka, sekretarz szkoły);
 • specjalista ds. administracyjnych (kierownik administracji);
 • specjalista ds. administracyjnych (kierownik obiektów sportowych);
 • pracownicy obsługi.
 1. Do pracowników częściowo podlegających Dyrektorowi Szkoły należy pielęgniarka szkolna.

    ROZDZIAŁ VI

Uczniowie i oddziały

Prawa i obowiązki uczniów

 • 35

Uczeń ma prawo:

 • bycia poinformowanym o przysługujących mu prawach oraz odwołania się w przypadku ich naruszenia;
 • swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych i właściwie zorganizowanego kształcenia;
 • dostosowania procesu kształcenia, form, metod pracy do jego indywidualnych zdolności i możliwości psychofizycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
 • zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań - bez naruszania dóbr osobistych innych osób;
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie kryteriów przedstawionych przez nauczyciela;
 • rozwijania zainteresowań i zdolności;
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogiczno-psychologicznej;
 • prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz przed demoralizacją;
 • współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły 19) poszanowania przekonań i godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, nietykalności osobistej,

20) poszanowania własności i tajemnicy komunikowania się.

 

 • 36

Uczeń ma obowiązek:

 • właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych poprzez:
  1. aktywne uczestniczenie z zachowaniem zasady adekwatności do danej sytuacji;
  2. b) punktualne uczęszczanie do Szkoły;
 1. niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
 2. nieopuszczania zajęć przed upływem czasu na nie wyznaczonego;
 • usprawiedliwiania niezwłocznie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej podpisanej przez rodzica;
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (zał. Nr 13)
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych Uczniów poprzez:
  1. nienaruszanie godności osobistej innych członków społeczności szkolnej; b) nieutrudnianie innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy; c) niepowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa.
 • godnego reprezentowania Szkoły;
 • systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności;
 • aktywnego uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, życiu zespołu klasowego i szkolnego;
 • starania się o uzyskanie jak najwyższej oceny z zachowania;
 • odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i wszystkich pozostałych pracowników Szkoły, innych Uczniów i ich rodziców;
 • dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią;
 • chronienia własnego życia i zdrowia;
 • przestrzegania zasady higieny;
 • dbania o ład i porządek oraz mienie szkolne, mienie własne i innych;
 • wykonywania poleceń nauczycieli i Dyrektora związane z działalnością szkoły;
 • znajomości i przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów obowiązujących na terenie Szkoły, których postanowienia dotyczą obowiązków lub uprawnień Ucznia;
 • przestrzegania zakazu używania wyrobów tytoniowych, picia alkoholu oraz używania środków odurzających;
 • 17)szczególnej dbałości o dobre imię i honor Szkoły.

ROZDZIAŁ VII

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 • 37

Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla Uczniów w szczególności za ich rzetelną naukę i pracę,  wzorową postawę, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne.

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę od:

1) Szkoły;

2) Dyrektora;

3) Rady Pedagogicznej;

4) Rady Rodziców.

 1. Uczeń może jednocześnie otrzymać jednocześnie nagrodę od więcej niż jednego podmiotu w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek.
 2. Nagrody Szkoły mogą być finansowe przez prywatne podmioty gospodarcze.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każdy uczeń szkoły lub nauczyciel w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przekazywane są Dyrektorowi na bieżąco. Ilość przyznawanych nagród uzależniona jest od kwoty, przeznaczonej na ten cel w planie finansowym  szkoły.
 4. Tryb przyznawania nagród przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną określają organy.
 • 38
 1. Nagrodami Szkoły są:

1) nagroda rzeczowa;

2) nagroda pieniężna.

 1. Nagrodę Szkoły uczeń może otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne o zasięgu poza szkolnym.
 • 39
 1. Nagrodami Dyrektora są:

1) Pochwała ustna wobec Uczniów oddziału;

2) Pochwała ustna wobec Uczniów Szkoły;

3) Pochwała pisemna z wpisem do akt Ucznia;

4) List skierowany do rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. Nagrodę Dyrektora uczeń może otrzymać za wzorcową i przykładną postawę.
 • 40
 1. Nagrodą Rady Pedagogicznej jest dyplom uznania.
 2. Nagrodę Rady Pedagogicznej uczeń może otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne o zasięgu szkolnym.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

 • 41

Kara stosowana wobec Ucznia ma na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie Ucznia.  Przyjmuje się, iż rodzaj kary winien być adekwatny do przewinienia popełnionego przez Ucznia,  a kara powinna być jak najmniej dolegliwa lecz jednocześnie realizująca cel dla którego została  nałożona.

 

 • 42

W Szkole przewiduje się poniższe rodzaje kar:

1) upomnienie pisemne wychowawcy klasy;

2) upomnienie pisemne udzielone przez Dyrektora;

3) wezwanie Ucznia i jego rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy w obecności dyrektora  szkoły;

4) nagana pisemna udzielona przez Dyrektora;

5) obniżenie oceny z zachowania;

6) przeniesienie Ucznia do innej równoległej klasy;

 • 43
 1. Upomnienie pisemne wychowawcy klasy stosuje się w przypadku pierwszego stwierdzonego naruszenia obowiązku/ów Ucznia określonych w Rozdziale VI.

2.Upomnienie pisemne Dyrektora stosuje się w przypadku pierwszego stwierdzonego naruszenia  obowiązku/ów Ucznia określonych w Rozdziale VI, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa innych  Uczniów, pracowników Szkoły.

 1. Naganę pisemną udzieloną przez Dyrektora stosuje się w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku/ów Ucznia określone w Rozdziale VI po raz kolejny przez Ucznia.
 2. Przeniesienie Ucznia do innej równoległej klasy stosuje się w przypadku stwierdzenia wielokrotnego naruszenia obowiązku/ów Ucznia określone w Rozdziale VI przez Ucznia.
 3. Wezwanie Ucznia i jego rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy w obecności dyrektora szkoły lub/i obniżenie ceny z zachowania może być stosowane w połączeniu z karami wskazanymi w ust. 1- 5 niniejszego paragrafu.
 • 44
 1. Ukarany uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary.

 

 1. Odwołanie składają do Dyrektora rodzice ukaranego Ucznia na piśmie z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o nałożonej karze, ze wskazaniem czy odwołujący się żąda zmiany kary na inną, czy też uznaje, iż ukaranie nie powinno mieć miejsca.

 

 1. Odwołanie zawierające braki formalne lub złożone po terminie, nie będzie rozpatrywane. O przyczynie braku rozpatrzenia Dyrektor powiadamia składającego odwołanie.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

 

5.Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Formy opieki i pomocy, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest  potrzebna pomoc i wsparcie

 

 • 45

Uczniom szkoły, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc  i wsparcie przewiduje się następujące formy opieki i pomoc Uczniom:

 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez Uczniów szkoły.
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.
 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki Uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły.
 • Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez Uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej.
 • Opracowywanie wniosków dotyczących Uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy
 • Stworzenie Uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno-turystycznego.
 • Organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych Uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 • Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko Uczniów a także rodziców.
 • Przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia.
 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej Uczniom opuszczonym i osieroconym, Uczniom z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zdemoralizowanych, Uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy Uczniom kalekim,  przewlekle chorym.
 • Zorganizowanie dożywiania Uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną.
 • Współpracę z lekarzem i pielęgniarką szkolną.
 • Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • 46

Tryb udzielania opieki i pomocy Uczniom reguluje zarządzenie podjęte przez Dyrektora,  w którym powinny być określone w szczególności:

1) podmiot udzielający opieki i pomocy Uczniom;

2) ewentualną procedurę konsultacyjną z innymi podmiotami podmiotu udzielającego opieki  i pomocy Uczniom;

3) podmiot uprawniony do występowania z wnioskiem o opiekę i pomoc Uczniom.

 

 • 47

Formy opieki i pomoc Uczniom szkoły, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub  losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie wskazane w niniejszym Rozdziale przysługują niezależnie  od form pomocy określonych przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ X

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 • 48

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, którego sposób i szczegółowe  warunki umieszczone są w załączniku (zał. Nr 15).

 • 49

Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 • 50

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 51
 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 • 52

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
 • ustalanie warunków i sposobu wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac.
 • 53
 1. 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego
 2. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie do 30 dni poprzez przekazanie  informacji pisemnej na zebraniu z Rodzicami.

ROZDZIAŁ XI

Rodzice i współpraca

 • 54

GSS współpracuje z:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • rodzicami;
 • stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 

 • 55
 1. Szkoła zapewnia Uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.
 2. Dyrektor Szkoły:

1) informuje poradnię psychologiczno-pedagogiczną o konieczności podjęcia określonych  działań;

2) na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej udziela odpowiednich informacji;

 1. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży odbywa się na zasadach określonych w umowie pomiędzy Szkołą, a instytucją.
 • 56
 1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
 • udzielanie informacji rodzicom wynikach w nauce oraz o postępach Ucznia, jak również stwierdzonych trudnościach lub problemach oraz niepowodzeniach Ucznia;
 • organizowanie regularnych spotkań z rodzicami Uczniów oddziału;
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami Ucznia;
 • wymianę informacji z rodzicami;
 • udostępnianie w wersji elektronicznej, dostępnej przez Internet ewidencji obecności Ucznia oraz dziennika ocen;
 • angażowanie rodziców w działania Szkoły i Uczniów;
 • umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem wychowawcą.
 1. Za współpracę Szkoły z rodzicami odpowiada Nauczyciel wychowawca danego ucznia.
 2. Na wniosek Nauczyciela wychowawcy Dyrektor szkoły podejmuje odpowiednie działania w zakresie współpracy z rodzicami, w tym w szczególności:
 • organizuje indywidualne spotkanie z rodzicami Ucznia;
 • wnioskuje o podjęcie odpowiednich czynności przez upoważnione organy lub instytucje.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno - wychowawczych oddziału przedszkolnego, klasy i szkoły;
 • zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów;
 • uzyskiwana rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, a także trudności w nauce swego dziecka;
 • poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia;
 • wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii, uwag i wniosków na temat pracy szkoły;
 • wnioskowania o zezwolenie na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 1. Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 2. Rodzice wspierają szkołę w jej działalności edukacyjnej i wychowawczej.
 3. Rodzice mają obowiązek:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapoznania się ze Statutem;
 • dopilnowania dopełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego;
 • stworzenia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;
 • kontrolowania postępów dziecka w nauce;
 • usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole;
 • systematycznego kontaktowania się z wychowawcą i innymi nauczycielami, m.in. podczas spotkań z rodzicami;
 • wyposażenia swoich dzieci, uczniów klas sportowych w sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem klas sportowych.
 1. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzane na terenie szkoły przez ich dzieci.
 2. W przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania obowiązków przez rodziców, szkoła może wystąpić o ukaranie grzywną lub skierować do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
 3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, a także spotkania indywidualne związane z wymianą informacji oraz dyskusją na tematy wychowawcze.

 

 • 57

Współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej  odbywa się na zasadach określonych w umowie pomiędzy Szkołą, a stowarzyszeniem lub organizacją.

 

ROZDZIAŁ XII

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 58
 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu wspieranie Uczniów i ich rodziców w:
 • wyborze drogi kształcenia
 • wyborze zawodu zgodnego z ich uzdolnieniami i predyspozycjami,
 • odpowiednim zaplanowaniu ich kariery zawodowej
 • przygotowaniu do roli pracownika na współczesnym rynku pracy
 • przygotowaniu uczniów do radzenia sobie ze zmianami we współczesnym świecie
 • poszukiwaniu informacji o polskim i europejskim rynku pracy.
 1. Dyrektor wyznacza nauczyciela, który koordynuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole.
 2. Nauczyciel koordynujący wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego:
 • współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w zakresie ramowych planów nauczania;
 • współdziała w zakresie doradztwa zawodowego z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz nauczycielem-bibliotekarzem;
 • opracowuje i przedstawia Dyrektorowi szkolne programy i inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego;
 • realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach zgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • współpracuje ze szkołami na kolejnych etapach edukacji Uczniów.
 1. Założenia i formy organizowania w Szkole działań określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego (zał. nr 14)

 

ROZDZIAŁ XIII

Wolontariat

 • 59
 1. Szkoła stwarza uczniom możliwość uczestnictwa w różnorodnych działaniach i przedsięwzięciach z zakresu wolontariatu.
 2. Uczestnictwo uczniów w różnych akcjach wolontariatu jest koordynowane przez wyznaczonego nauczyciela oraz opiekunów samorządu uczniowskiego.
 3. Cele wolontariatu:
 • umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz osób potrzebujących pomocy
 • uwrażliwienie a potrzeby innych
 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • Zwiększenie aktywności społecznej uczniów
 1. Szczegółową organizacją wolontariatu zajmują się szkolny koordynator oraz opiekunowie SU.
 2. Zadania wolontariatu realizowane są poprzez:
 • Prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Organizowanie spotkań z wolontariuszami
 • Organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz pomocy potrzebującym
 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów każdorazowo wyrażają zgodę na uczestnictwo dzieci w poszczególnych zadaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Zaangażowanie uczniów w działania wolontariatu uwzględniane jest przez wychowawców klas przy ocenie zachowania.

ROZDZIAŁ XIV

Procedury obowiązujące w szkole

 • 60
 1. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznej obserwacji niepokojących zachowań uczniów, zgłaszania informacji Dyrektorowi szkoły i szkolnym specjalistom (pedagog i psycholog) lub podjęcia wczesnej interwencji w sytuacjach tego wymagających zgodnie  z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, które dotyczą:
 • uczeń pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego;
 • podejrzenie ucznia o spożycie alkoholu lub użycie narkotyku;
 • znalezienie substancji przypominającej narkotyk;
 • podejrzenie ucznia o posiadanie substancji przypominającej narkotyk;
 • popełnienie przez ucznia czynu karalnego;
 • uczeń - ofiara czynu karalnego;
 • zachowanie agresywne ucznia;
 • posiadanie przedmiotów zagrażających innym;
 • naruszenie nietykalności;
 • dewastacja mienia szkolnego i cudzej własności;
 • przemoc rodziców wobec dziecka;
 • incydenty zdrowotne;
 • obcy w szkole;
 • sytuacje kryzysowe poza terenem szkoły;
 1. Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych znajdują się w załączniku dołączonym do niniejszego Statutu (zał. nr 12 i zał. nr 16).
 • 61
 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę, pisemną lub ustną, do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub Wicedyrektora Szkoły.
 2. W przypadku nierozwiązania problemu zainteresowani mają prawo skierować skargę do Dyrektora Szkoły lub Rady Szkoły.
 3. W przypadku nierozwiązania problemu zainteresowani mają prawo skierować skargę do organu sprawującego nadzór nad Szkołą.
 • 62
 1. Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala datę i godzinę spotkania ogólnego (na terenie szkoły) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę z rodzicami uczniów szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas, którzy mają obowiązek zorganizować spotkanie z wszystkimi rodzicami uczniów i poinformować ich o terminie spotkania ogólnego.
 3. Na spotkaniach klasowych rodzice podpisują listę obecności, potwierdzającą przyjęcie informacji o terminie spotkania ogólnego.
 4. Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję (np.: o zamiarze likwidacji szkoły).
 5. Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza się podpisaną listę obecnych na spotkaniu osób.
 • 63
 1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych.
 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oddziału przedszkolnego:
 • dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym jest pod opieką nauczyciela, który organizuje mu zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem  i miesięcznym planem zajęć;
 • dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
 • nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 • nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby upoważnionej nad powierzonymi dziećmi;
 • obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub  zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura;
 • w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem; jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w szkole, rodzice są zobowiązani  do niezwłocznego odebrania dziecka;
 • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników szkoły bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa  dzieciom;
 • nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach;
 • obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, przepisów ruchu drogowego;
 • wycieczki i spacery poza teren szkoły powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oddziału przedszkolnego:
 • dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców; pisemne upoważnienie dołączają oni do deklaracji  uczestnictwa dziecka w zajęciach;
 • rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę;
 • osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usuwa lub niezwłocznie zawiadamia Dyrekcję Szkoły;
 • sprawdzania obecności uczniów i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym;
 • przebywania podczas zajęć w miejscu prowadzenia zajęć;
 • aktywnego pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych;
 • zapoznania się i stosowania regulaminów i przepisów prawa funkcjonujących w szkole.

 

 1. Nauczycielowi nie wolno:
 • pozostawić uczniów bez opieki;
 • usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia;
 • wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw.
 1. Podczas wyjść z uczniami poza teren szkoły lub wycieczek mają zastosowanie odrębne przepisy, w szczególności:
 • w czasie zajęć odbywających się poza terenem szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun na 30 uczniów;
 • przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji oraz przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów.
 1. Uczeń zobowiązany jest do:
 • przestrzegania regulaminu pracowni, sali sportowej, w której odbywają się zajęcia;
 • przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw;
 • przebywania w czasie zajęć lekcyjnych w miejscach odbywania zajęć;
 • zachowania szczególnej ostrożności w czasie przerw; zakazuje się biegania, stosowania przemocy i demonstrowania agresji;
 • poinformowania nauczyciela dyżurującego o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych;
 • niewnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu oraz narkotyków, alkoholu, tytoniu, a także wszelkich środków  farmaceutycznych w nieuzasadnionych przypadkach.
 1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek udzielenia pomocy (w miarę swoich możliwości) oraz powiadomienia Dyrektora Szkoły i pielęgniarki szkolnej.
 2. Szczególną kontrolą powinni być otoczeni uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego.
 3. Po zakończonych zajęciach w klasach O-III nauczyciel zobowiązany jest do sprowadzenia uczniów do szatni lub świetlicy szkolnej.
 4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko na prośbę rodziców. 12. Rodzice zobowiązani są do udostępnienia bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 5. Nauczyciel powiadamia rodzica o złym samopoczuciu ucznia, a rodzice mają obowiązek odebrać chore dziecko ze szkoły.
 6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek oraz teren szkoły objęte są nadzorem kamer:
 • w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wykorzystany zostanie zapis monitoringu;
 • prawo do wykorzystania monitoringu mają pracownicy szkoły po poinformowaniu Dyrektora szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ XV

Postanowienia dotyczące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1

 • 64

Szczegółowe postanowienia dotyczące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 zostały  zawarte w Uchwale Nr XLV/1348/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie  utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Gdańsku.

ROZDZIAŁ XVI

Postanowienia końcowe

 • 65
 1. GSS używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. GSS prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w szkole określają odrębne przepisy.
 3. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 regulaminowego jej składu.
 • 66

Procedura powiadamiania o ważnych decyzjach, dotyczących placówki - w tym zawiadamiania  o zamiarze likwidacji:

 • organ prowadzący GSS w porozumieniu z dyrektorem GSS ustala datę i godzinę spotkania ogólnego (na terenie placówki) przedstawiciela organu prowadzącego placówkę z organami  placówki,
 • dyrektor placówki powiadamia o terminie spotkania pracowników GSS,
 • na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje decyzję dot. GSS. Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego dołącza się podpisaną listę obecnych na  spotkaniu osób.