Zasady naboru do klas IV-VIII sportowych Gdańskiej Szkoły Szermierki

 

 1. Naboru dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna powoływana corocznie zarządzeniem Dyrektora Szkoły nie później niż do końca kwietnia każdego roku.
 2. Zainteresowani rodzice zobowiązani są w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty/ Dyrektora Szkoły złożyć w sekretariacie szkoły podanie z prośbą  o przyjęcie do klasy oraz kwestionariusz.
 3. O przyjęciu do klasy decydują (dotyczy uczniów GSS):
  1. ważne badania z przychodni sportowo-lekarskiej
  2. ocena dotychczasowej pracy kandydata na podstawie opinii wychowawcy,
  3. osiągnięcia w nauce – świadectwo ukończenia ostatniej klasy,
  4. systematyczna obecność na zajęciach sportowych i aktywny w nich udział
  5. sumienne wypełnianie zadań treningowych określonych przez trenera, takich jak udział w treningach i udział w turniejach szkolnych i ogólnopolskich,
  6. predyspozycje do szermierki.
 4. Na wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do klasy szermierczej dziecka, które dotychczas było uczniem innej szkoły i pomyślnie zaliczyło sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
 5. Uczniowie spoza GSS oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 2 zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia ostatniej klasy.
 6. W wypadku powstania dwóch klas równoległych podziału na klasy dokonuje szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów wymienionych w pkt. 3
 7. Decyzję o przyjęciu do IV - VIII klasy sportowej GSS podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej