Zasady naboru do sportowych grup fakultatywnych klas pierwszych

Gdańskiej Szkoły Szermierki

 

 1. Zainteresowani rodzice zobowiązani są w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły złożyć w sekretariacie podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy I, kwestionariusz oraz wydaną przez lekarza zgodę na udział w zajęciach wychowania fizycznego w zwiększonym wymiarze godzin.
 2. O przyjęciu do grupy fakultatywnej decydują:
  1. ważne badania z przychodni sportowo-lekarskiej
  2. sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadzony przez trenerów,
  3. predyspozycje do szermierki,
  4. opinia wychowawcy klasy o umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i o poziomie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka.
 3. Listę uczniów przyjętych do grup fakultatywnych klas pierwszych  zatwierdza  ogłasza  Dyrektor Szkoły do 30 listopada  każdego