Szczegółowe Zasady Oceniania Przedmiotowego

 

 • 1

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej   szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zawartej w WZO SP 70
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce
 • formułowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 1. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
 • umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
 • systematyczność pracy ucznia,
 • samodzielne twórcze prace ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany,
 • zaangażowanie i kreatywność ucznia,
 • umiejętność prezentowania wiedzy,
 • umiejętność współpracy w grupie.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę.

 

 1. 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

 

 1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne i ocenianie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 9.1–9.3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez             nauczycieli i specjalistów,
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

12 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii.

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 12, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową ,z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 14, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. Zasady dokumentowania osiągnięć uczniów:
 • systematyczny wpis ocen i osiągnięć uczniów w dzienniku lekcyjnym,
 • gromadzenie przez nauczycieli prac pisemnych do końca danego roku szkolnego
 • gromadzenie wyróżnień i dyplomów zdobywanych przez uczniów w konkursach szkolnych  i pozaszkolnych,
 • zapisy rejestrujące obserwacje dotyczące rozwoju ucznia w poszczególnych sferach edukacyjnych wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

 

 1. Proces oceniania rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu nauki w danym roku szkolnym.

 

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do sporządzenia przedmiotowych systemów oceniania.

 

 1. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu.

 

 • 2
 1. Przedmiotowy system oceniania musi zawierać szczegółowe zagadnienia

w zakresie:

 • poziomu wymagań na poszczególne oceny semestralne i roczne (zgodnie z podstawą programową)
 • doboru metod sprawdzania wiedzy i oceniania:
 1. a) formy ustne,
 2. b) formy pisemne,
 3. c) inne.
 • ustalenie zasad sprawdzania wiedzy i oceniania odpowiedzi:
 1. a) aktywność,
 2. b) prace pisemne,
 3. c) prace domowe,
 4. d) ćwiczenia,
 5. e) prowadzenie zeszytu,
 6. f) inne.
 • ustalenia zasad poprawiania wyników niekorzystnych
 • ustalenia zasad sprawdzania wiedzy oceniania dla uczniów przebadanych w poradni ze stwierdzonymi dysfunkcjami,
 • ustalenia zasad sprawdzania wiedzy i ocenianie dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • ustalenia zasad wystawiania oceny semestralnej i rocznej,
 • ustalenia zasad obowiązujących na lekcjach danego przedmiotu.

 

 1. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego, bieżącego i jawnego oceniania.

 

 1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.

 

 1. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:
 • poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających,
 • z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym,
 • przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli.

 

 1. Każda pisemna forma wypowiedzi dłuższa niż 20 minut jest sprawdzianem:
 • w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian,
 • w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż trzy sprawdziany w klasie,
 • niedopuszczalne jest przeprowadzanie sprawdzianów "za karę" w sytuacjach, gdy nauczyciel ma trudności z dyscypliną,
 • niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej przeprowadzone były dwa sprawdziany, każdy na inny temat
 • ze sprawdzianu uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę.

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli (znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania).

 

 1. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.

Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne na stronie internetowej szkoły

 

 • 3

Zasady Klasyfikowania

 

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej
 • końcowej

 

 

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu - według skali określonej w WZO SP 70 – śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu lub lutym.

 

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5.Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej

 

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

 1. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku oceny niedostatecznej i nagannej oceny zachowania z trzytygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny.

 

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

 

 • 4

Oceny

 

 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się

według skali określonej w WSO.

 

 1. W dzienniku lekcyjnym można zapisywać następujące oceny bieżące: 6, 6-,5+, 5, 5-,

4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1.

 

 1. Oceny z prac kasowych i kartkówek w skali od 1 do 6 będą wystawiane za uzyskany następujący procent zdobytych punktów

0% -  35%- ocena niedostateczna

36% - 37% - ocena niedostateczna plus

38% - 39% - dopuszczająca minus

40% -  45%- ocena dopuszczająca

46%  -50%- ocena dopuszczająca plus

51%-  55%- ocena dostateczna minus

56 % -  65%- ocena dostateczna

66%  - 70% - ocena dostateczna plus

71 % - 75 % - ocena dobra minus

76% - 80% - ocena dobra

81% - 84% - ocena dobra plus

85% - 89% - ocena bardzo dobra minus

90% - 93% - ocena bardzo dobra

94%-95% - ocena bardzo dobra plus

96% -97% - ocena celująca minus

98% - 100% - ocena celująca

 

 1. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących.
 • liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo – 1 minimalna ilość ocen – 4
 • liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo – 2 minimalna ilość ocen – 5
 • liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo - 3 minimalna ilość ocen – 7
 • liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo - 4 minimalna ilość ocen – 9
 • liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo - 5 minimalna ilość ocen – 10

 

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej. Wagi poszczególnych ocen bieżących umieszczone są w PSO

 

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od

klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący – (cel) - 6; - średnia ważona co najmniej 5,51
 • stopień bardzo dobry – (bdb) - 5; - średnia ważona co najmniej 4,61
 • stopień dobry – (db ) - 4; - średnia ważona co najmniej 3,61
 • stopień dostateczny – (dst) - 3; - średnia ważona co najmniej 2,61
 • stopień dopuszczający – (dop) – 2 - średnia ważona co najmniej 1,51
 • stopień niedostateczny – (ndst) -1

 

Pozytywne oceny to celujący, bardzo dobry, dobry dostateczny, dopuszczający.

Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

 

 

 • 5

Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych:

Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych

nauczyciele kierować się będą następującymi zasadami:

 

 1. Ocena celująca (6)
 • Wiedza i umiejętności twórcze.
 • Wiedza ucznia
 1. a) opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,
 2. b) dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.
 • Umiejętności ucznia:
 1. a) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości,
 2. b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł

informacji stosownie do posiadanego wieku,

 1. c) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza

i umiejętności z danego przedmiotu,

 1. d) jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych,

e)samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej,

 1. f) wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień

w stopniu odpowiednim do wieku,

 1. g) potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji

będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.

 

 1. Ocena bardzo dobra (5)
 • Wiedza i umiejętności rozszerzające
 • Wiedza ucznia
 1. a) opanował zdecydowaną większość materiału przewidzianego w programie nauczania posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach.
 • Umiejętności ucznia:
 1. a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji
 2. b) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu,
 3. c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
 4. d) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie
 5. e) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela
 6. f) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.

 

 1. Ocena dobra (4)
 • Wiedza i umiejętności dopełniające.
 • Wiedza ucznia
 1. a) opanował większość materiału programowego,
 2. b) zna definicje, fakty, pojęcia, stosuje język przedmiotu.
 • Umiejętności ucznia:
 1. a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
 2. b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
 3. c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
 4. d) potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
 5. e) bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym,
 6. f) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.

 

 1. Ocena dostateczna (3)
 • Wiedza i umiejętności podstawowe
 • Wiedza ucznia.
 1. a) opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
 2. b) na podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.
 • Umiejętności ucznia:
 1. a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 2. b) potrafi wykonać proste zadania,
 3. c) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.

 

 1. Ocena dopuszczająca (2)
 • Wiedza i umiejętności konieczne
 • Wiedza ucznia
 1. a) posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym czasie
 • Umiejętności ucznia:
 1. a) potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela,
 2. b) osiągane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

 

 1. Ocena niedostateczna (1)
 • Pomimo wszechstronnej pomocy nauczyciela uczeń nie posiadł elementarnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał wyniki świadczącej o tym, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej zobowiązany jest do:
 1. a) uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych,

b)uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu),

 1. c) uczestnictwa w zajęciach terapii pedagogicznej.

 

 • 6

System oceniania z wychowania fizycznego        

 

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne.
 2. Ocena przedmiotowa wychowanie fizyczne. wersja dotycząca uczniów gimnazjum i klas sportowych.
 3. Każdy uczeń oceniany jest w następujących „kategoriach”:
 • udział w lekcji i w zajęciach z pływania - ocenie podlegają:
 1. a) przygotowanie do lekcji 1 pkt.     
 2. b) aktywne uczestnictwo w zajęciach                         1-3 pkt.
 3. c) rywalizacja sportowa w czasie lekcji (np.wyścigi, sztafety itp.) 1-5 pkt.
 • sprawdziany - uczeń może uzyskać punkty za:
 1. a) sprawdziany umiejętności, wliczane do oceny miesięcznej 1-5 pkt.
 2. b) sprawdziany motoryki, za które otrzymuje dodatkową ocenę w miesiącu,
 3. c) sprawdziany te odbywać się będą dwa razy do roku: we wrześniu i czerwcu, a ilość punktów uzależniona jest od liczby biorących w sprawdzianie osób.
 • realizacja zadań dodatkowych wskazanych przez nauczyciela:
 1. a) uczeń podejmuje pracę proponowaną przez nauczyciela
 2. b) sposób i termin realizacji są ściśle określone i przestrzegane
 3. c) prace takie wykonują uczniowie dwa razy w miesiącu
 4. d) można za nie uzyskać 1-5 pkt.
 • aktywność własna:
 1. a) uczeń podejmuje zadania z własnej inicjatywy realizuje własne pomysły
 2. b) sposób i czas ich wykonania jest dowolny
 3. c) działania te może podejmować doraźnie lub systematycznie - mogą być np.:korespondencja dla gazety szkolnej, prowadzenie kroniki klasy itp. Działania takie punktowane są w skali 1-10 pkt
 • udział w zajęciach sportowych ponadobowiązkowych:
 1. a) uczeń może być premiowany dodatkowo za systematyczny udział w ponadobowiązkowych zajęciach sportowych, np: SKS lub klubowych sekcji sportowych 5 pkt. w miesiącu.
 2. b) udział w rozgrywkach: - klasowych 1-5 pkt. - międzyszkolnych 1-10 pkt.
 • postawa:
 1. a) ocenie podlega postawa ucznia w czasie zajęć, wycieczek, zawodów sportowych na terenie szkoły i poza nią; współpraca w zespole, odpowiedzialność, słowność, rzetelność, tolerancja
 2. b) punkty uzyskane w ciągu miesiąca sumuje się i na tej podstawie określa się ocenę

   - dla klasy usportowionej:

   ocena                 bdb za 30 - 45 pkt.

                                   db  za 19 - 29 pkt.

                                   dst  za 8 - 18 pkt.

                                   dop poniżej 8 pkt.

 1. c) ocenę celującą może uzyskać jedynie uczeń, który reprezentuje klasę lub szkołę na arenie publicznej, w dziedzinie sportu lub sportowi pokrewnej
 2. d) ocena za sprawdziany w ramach zajęć teoretycznych stanowi dodatkowy składnik oceny miesięcznej (dotyczy tylko gimnazjum)

W wersji dla klas niesportowych należy wziąć pod uwagę:

 • Sytuację, gdy uczeń posiada zwolnienie czasowe z wychowania fizycznego, a w przypadku gdy liczba nieobecnych godzin nie przekracza 60% w miesiącu i uczeń może - wykonując prace teoretyczne, pomagając nauczycielowi lub w inny sposób wskazany przez nauczyciela lub wybrany przez samego ucznia - nadrobić brak plusów, ma  obowiązek  to uczynić.
 • Jeżeli jednak nieobecności przedłużą się do miesiąca czasu, miesiąc ten pozostawia się bez oceny. Wszystkie wątpliwości  rozstrzyga  się na korzyść ucznia.           
 • Przypadki stałych zwolnień rozstrzygają odnośne przepisy.
 • Dzieci z deficytami ruchowymi traktuje się indywidualnie, dobierając dla nich specjalne ćwiczenia, zadania nagradzając czynione postępy i wysiłki ponoszone przy ich uzyskiwaniu.

 

 • 7

Zasady oceny opisowej

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

 1. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Standardy oceny opisowej
 • Rozwój dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym przebiega nierównomiernie. Osiąganie dojrzałości w różnych dziedzinach następuje w różnym czasie. Oznacza to potrzebę różnicowania wymagań szkolnych – na poszczególne poziomy nauczania.

 

 1. W szkole przyjęto następujące poziomy nauczania:
 • poziom konieczny - uczeń wykonuje czynności najbardziej niezbędne dla swojego rozwoju.
 • poziom podstawowy – gwarantuje postęp w dalszym kształceniu;
 • poziom zaawansowany – umożliwia twórczą i kreatywną działalność ucznia.

 

 1. Uściśleniem opisu wymagań są następujące definicje:
 • Poziom konieczny oznacza, iż uczeń wykazuje się jedynie wiadomościami i umiejętnościami całkowicie niezbędnymi w dalszym kształceniu oraz życiu codziennym. Czynności te były wielokrotnie ćwiczone, sprawdzane i korygowane. Ich opanowanie przez ucznia wymagało specjalnych zabiegów dydaktycznych nauczyciela. Poziom wiadomości i umiejętności koniecznych zezwala na uczestnictwo w dalszym kształceniu, jednak nie gwarantuje postępów w dalszej nauce. Dziecko wymaga nadzoru i szczególnej uwagi nauczyciela. Nie jest ono samodzielne wykonuje polecenia pod kierunkiem stosuje prostą analogię.
 • Poziom podstawowy oznacza, że uczeń czyni stałe postępy stosowne do wymagań programowych. Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami łatwymi i dość łatwymi do opanowania, niezbędnymi do dalszego kształcenia, ważnymi w działaniu na rzecz najbliższego środowiska, wyćwiczonymi w ramach zajęć szkolnych. Większość czynności jest wykonywana samodzielnie. Poziom wiadomości i umiejętności podstawowy gwarantuje uczniowi dalszy postęp.
 • Poziom zaawansowany oznacza, że uczeń wykazuje się samodzielnością w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz aktywnością poznawczą. Poziom wiadomości i umiejętności w części wykracza ponad wymagania określone w podstawie programowej. Opanowanie przez ucznia poziomu zaawansowanego sprzyja poszerzeniu jego zainteresowań, sprzyja twórczości i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

 

 1. Osiągnięcia edukacyjne.
 • Poziom konieczny
 1. a) niesamodzielny,
 2. b) pracuje pod kierunkiem,
 3. c) rozpoznaje,
 4. d) pracuje z pomocą, 
 5. e) wielokrotnie powtarza,
 6. f) tylko odwzorowuje,
 7. g) oczekuje pomocy, h) rozpoznaje,
 8. i) potrzebuje wsparcia,
 9. j) pracuje według schematu,
 10. k) pracuje w wolnym tempie,
 11. l) wymaga stałej kontroli,
 12. m) jest niepewny siebie,
 13. n) pracuje samodzielnie po wielokrotnym ćwiczeniu,
 14. o) stosuje najistotniejsze elementy,
 15. p) wykonuje elementarne i całkowicie podstawowe czynności, bez których nawet biernie nie będzie uczestniczył w zajęciach.
 • Poziom podstawowy
 1. a) zna i stosuje,         
 2. b) przyswaja podstawowe wiadomości,
 3. c) na ogół samodzielny,
 4. d) rozumie polecenia,
 5. e) przeciętny,
 6. f) nie wykracza poza program,
 7. g) uzasadnia z pomocą nauczyciela,
 8. h) czyni stałe postępy,
 9. i) rozpoznaje,
 10. j) wymienia,
 11. k) umie,
 12. l) wykorzystuje, m) dokonuje samodzielnych analiz,
 13. n) rozwija się, o) przestrzega po analizie wzorca,
 14. p) jest samodzielny.  
 • Poziom zaawansowany
 1. a) samodzielny,
 2. b) aktywny,
 3. c) rozwiązuje problemy,
 4. d) wnioskuje;
 5. e) jest twórczy, f) kontroluje,
 6. g) wykazuje inicjatywę,
 7. h) dostrzega związki,
 8. i) ma własne zdanie,
 9. j) rozwija zainteresowania,
 10. k) poszukuje rozwiązań,
 11. l) trafnie rozwiązuje,
 12. m) wzbogaca,
 13. n) inspiruje,
 14. o) w pełni samodzielnie przekształca,
 15. p) myśli oryginalnie,
 16. r) analizuje.

 

 1. W ocenie rozwoju społeczno-emocjonalnego przyjmujemy także trzy poziomy osiągnięć:
 • Wyróżniający
 1. a) zaangażowany,
 2. b) pomaga innym,
 3. c) odpowiedzialny,
 4. d) sumienny
 5. e) chętnie podejmuje dodatkowe działania,
 6. f) samokrytyczny,
 7. g) obowiązkowy,
 8. h) aktywny.
 • Bez zastrzeżeń
 1. a) nie lekceważy innych
 2. b) nie zraża się niepowodzeniami,
 3. c) poprawny,
 4. d) na ogół przestrzega norm i zasad,
 5. e) stara się.
 • Niezadowalający
 1. a) świadomie i celowo krzywdzi innych;
 2. b) nie wykazuje chęci poprawy;
 3. c) namawia innych do czynienia zła;

 

 1. Wyżej wymienione standardy osiągnięć dydaktycznych i społeczno-emocjonalnych są ogólnymi pojęciami, na podstawie których opracowano szczegółowe kryteria oceny poszczególnych sfer edukacyjnych przez nauczycieli dla poziomu klas pierwszych, drugich i trzecich, które są integralną częścią WSO.

 

 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do:
 • opracowania i prowadzenia arkusza obserwacji ucznia, na podstawie którego sformułuje końcowo-roczną ocenę opisową,
 • systematycznego i bieżącego prowadzenia dokumentacji osiągnięć i postępów uczniów,
 • przedstawienia ustalonych przez siebie zasad prowadzenia dokumentacji dyrekcji i rodzicom
 • dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem obrazującym zapis           osiągnięć i postępów uczniów;
 • opis postępów i osiągnięć ucznia stosuje się w cyklu miesięcznym na życzenie zwierzchników i rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu wyżej wymienioną dokumentację,
 • w klasie trzeciej ocena końcowo-roczna musi zawierać rokowanie na dalszy etap kształcenia.

 

 • 8

Szczegółowe kryteria na poszczególne śródroczne i roczne oceny zachowania ucznia

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

 1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne;

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Szczegółowe kryteria na poszczególne śródroczne i roczne oceny zachowania ucznia
 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 1. a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia

- systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

- ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione w ciągu siedmiu dni od       powrotu do szkoły,

- punktualnie przychodzi na zajęcia (dopuszczalne są trzy spóźnienia na semestr),

- aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach,

- podporządkowuje się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły,

- przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły,

- nie ma negatywnych uwag dotyczących zachowania.

 1. b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

- pracuje dodatkowo na rzecz klasy i szkoły,

- inicjuje działania służące dobru społeczności klasowej, szkolnej i środowiska lokalnego (również działania i prace poza szkołą np. ministranci, harcerze, szkoły muzyczne),

- szanuje mienie własne, innych osób i szkoły - jest uczciwy i prawdomówny,

 1. c) Dba o honor i tradycje szkoły

- pomaga w organizacji imprez związanych z tradycjami szkoły np. w pikniku szkolnym i festynie rodzinnym, pasowaniu na szermierza, pasowaniu na ucznia itd.,

- dba o dobre imię szkoły,

- godnie reprezentuje szkołę, osiągając wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach, zawodach.

 1. d) Dba o piękno mowy ojczystej

- posługuje się poprawną i kulturalną polszczyzną, używa zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia w stosunku do osób dorosłych  i rówieśników, nie używa wulgaryzmów.

 1. e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych w szkole,

- przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności,

- dba o własne zdrowie, nie używa narkotyków, tytoniu i alkoholu.

 1. f) Okazuje szacunek innym osobom

- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym,

- nie narusza godności innych osób,

- jest tolerancyjny dla inności (odmienny wygląd, światopogląd, wyznanie, kolor skóry itp.)

 1. g) Dba o estetyczny (niewyzywający) wygląd.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia

- systematycznie i sumiennie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

- ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione w ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły,    

- punktualnie przychodzi na zajęcia (dopuszczalnych jest sześć spóźnień na semestr),

- aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach,

- podporządkowuje się poleceniom wszystkich pracowników szkoły,

- przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły,

- dopuszcza się dwie uwagi dotyczące negatywnego zachowania             uczniów (o małej szkodliwości),      

 1. b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

- szanuje mienie własne, innych osób i szkoły,

- jest uczciwy i prawdomówny.

 1. c) Dba o honor i tradycje szkoły

- aktywnie uczestniczy w imprezach związanych z tradycjami szkoły np. w pikniku szkolnym i festynie rodzinnym, pasowaniu na szermierza, pasowaniu na ucznia itd.,

 - dba o dobre imię szkoły,

- bierze czynny udział w konkursach, olimpiadach i zawodach.

 1. d) Dba o piękno mowy ojczystej

- posługuje się poprawną i kulturalną polszczyzną, używa zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia w stosunku do osób dorosłych i rówieśników, nie używa wulgaryzmów.

 1. e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych w szkole,

- przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności,

- pomaga innym,

- dba o własne zdrowie, nie używa narkotyków, tytoniu i alkoholu.

 1. f) Okazuje szacunek innym osobom

- nie narusza godności innych osób,

- jest tolerancyjny dla inności (wygląd, światopogląd, wyznanie, kolor skóry itp).

 1. g) Dba o estetyczny (niewyzywający) wygląd.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia

-  systematyczne uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

- ma usprawiedliwione nieobecności, w ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły (dopuszcza się 5 godzin nieusprawiedliwionych),

- punktualnie przychodzi na zajęcia (dopuszczalnych jest 10 spóźnień na semestr),

- aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach, podporządkowuje się poleceniom wszystkich pracowników szkoły,

- przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły,

- dopuszcza się cztery uwagi dotyczące negatywnego zachowania o małej szkodliwości.

 1. b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

- bierze udział w działaniach służących dobru społeczności klasowej, szkolne i środowiska lokalnego,

- szanuje mienie własne, innych osób i szkoły,

- jest uczciwy i prawdomówny

 1. c) Dba o honor i tradycje szkoły

- bierze udział w imprezach związanych z tradycjami szkoły np. w pikniku szkolnym i festynie rodzinnym, pasowaniu na szermierza, pasowaniu na ucznia itd.,

- dba o dobre imię szkoły.

 1. d) Dba o piękno mowy ojczystej

- posługuje się poprawną i kulturalną polszczyzną, używa zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, w stosunku do osób dorosłych i rówieśników, nie używa wulgaryzmów.

 1. e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych w szkole,

- dba o własne zdrowie, nie używa narkotyków, tytoniu i alkoholu.

 1. f) Okazuje szacunek innym osobom

- nie narusza godności innych osób,

- jest tolerancyjny dla inności (odmienny wygląd, światopogląd, wyznanie, kolor skóry itp.)

 1. g) Dba o estetyczny i (niewyzywający) wygląd.
 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia

- systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

- ma usprawiedliwione nieobecności, w ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły (dopuszcza się 10 godzin nieusprawiedliwionych),

- punktualnie przychodzi na zajęcia (dopuszczalnych jest 15 spóźnień na semestr),

- podporządkowuje się poleceniom wszystkich pracowników szkoły,

- przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły,

- dopuszcza się osiem uwag dotyczących negatywnego zachowania.

 1. b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

- bierze udział w działaniach służących dobru klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

- szanuje mienie własne, innych osób i szkoły,

- jest uczciwy i prawdomówny.

 1. c) Dba o honor i tradycje szkoły

- bierze udział w imprezach związanych z tradycjami szkoły np. w pikniku szkolnym i festynie rodzinnym, pasowaniu na szermierza, pasowaniu na ucznia itd.,

- dba o dobre imię szkoły.

 1. d) Dba o piękno mowy ojczystej

- posługuje się poprawną i kulturalną polszczyzną, używa zwrotów grzecznościowych takich jak: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, w stosunku do osób dorosłych i rówieśników, nie używa wulgaryzmów.

 1. e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych w szkole,

- dba o własne zdrowie, nie używa narkotyków, tytoniu i alkoholu.

 1. f) Okazuje szacunek innym osobom

- nie narusza godności innych osób,

- jest tolerancyjny dla inności (odmienny wygląd, światopogląd, wyznanie, kolor skóry itp.).

 1. g) Dba o estetyczny i (niewyzywający) wygląd.

 

Dopuszczalne są incydentalne wykroczenia przeciw powyższym zasadom, o ile nastąpiła poprawa w wyniku podjętych działań.

 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. a) ma uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania,
 2. b) w stopniu znacznym narusza kryteria oceny poprawnej zachowania,
 3. c) ma niską frekwencję (10 – 20 godzin nieusprawiedliwionych),
 4. d) często się spóźnia (do 20 spóźnień w semestrze),
 5. e) nie zmienia swojego zachowania pomimo podjętych działań (w tym zastosowanych wobec niego kar).

Ocena nieodpowiednia wymaga podjęcia działań w celu poprawy zachowania ucznia przez wychowawcę klasy we współpracy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Działania te muszą być udokumentowane.

 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. a) w stopniu rażącym przekroczył zasady współżycia społecznego (między innymi: stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, posługuje się wulgarnym słownictwem, nie okazuje szacunku innym),
 2. b) ma niską frekwencję (powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych),
 3. c) lekceważy obowiązki ucznia,
 4. d) notorycznie spóźnia się na zajęcia,
 5. e) nie przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych,
 6. f) jego postawa negatywnie wpływa na innych,
 7. g) wchodzi w konflikt z prawem,
 8. h) nie zmienia swojego zachowania pomimo podjętych działań i uzgodnień,

 

Ocena naganna wymaga podjęcia działań w celu poprawy zachowania ucznia przez wychowawcę we współpracy z rodzicami ucznia, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Działania te muszą być udokumentowane.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca klasy może zmienić ocenę zachowania ucznia po radzie klasyfikacyjnej. Wniosek w tej sprawie zgłasza wówczas na radzie podsumowującej lub na nadzwyczajnej radzie pedagogicznej.

 

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

 • 9

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkołyjako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany ten egzamin
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • imię i nazwisko ucznia
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany albo „nieklasyfikowana.”

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17

 

17.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu  poprawkowego.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w nowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 10

Odwołanie od ustalonej oceny

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Dyrektor szkoły ustala, czy kwestionowana ocena semestralna i roczna została

wystawiona niezgodnie z prawem, czego dowodem mogą być stwierdzone w wyniku analizy zapisów w dzienniku lekcyjnym nieprawidłowości:

 • niepoinformowanie uczniów na początku roku szkolnego o zasadach oceniania i ustalania oceny (brak zapisów w dzienniku, nieupublicznienie przedmiotowych kryteriów ocen),
 • niepoinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o planowanych ocenach semestralnych lub rocznych w określonym terminie (wskazanym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania).
 • zbyt mała (wyłącznie z winy nauczyciela) ilość ocen w dzienniku w stosunku do postanowień niniejszego regulaminu,
 • rażące błędy w podsumowaniu pracy ucznia - ocena końcowa nie jest średnią ocen, ale powinna odzwierciedlać osiągnięcia i braki ucznia w ciągu semestru (roku) a także progresję ocen.
 • w przypadku oceny zachowania niezgodność z przyjętymi kryteriami.
 1. W przypadku złamania przez nauczyciela zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu tygodnia od stwierdzenia takiego faktu pisemnego odwołania się do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę decyzji nauczyciela. Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzyć wniosek zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 2. Dyrektor nie będzie rozpatrywał wniosków dotyczących nieprawidłowości, które zostały zgłoszone po terminie określonym w ust.3
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnym opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d) pedagog,
 5. e) psycholog,
 6. f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. g) przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Nauczyciel prowadzący, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwa zajęć edukacyjnych
 2. imię i nazwisko ucznia

c)skład komisji

 1. d) termin sprawdzianu,
 2. e) zadania (pytania) sprawdzające,
 3. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 1. skład komisji,
 2. imię i nazwisko ucznia
 3. b) termin posiedzenia komisji,
 4. c) wynik głosowania,
 5. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 11

Zasady promowania uczniów

 

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 • Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody   rodziców rada pedagogiczna może postanowić o  promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku  

 

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 9

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 3, wlicza się obie ustalone oceny klasyfikacyjne uzyskanych z tych zajęć.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr)
 2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasowego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów)

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 • w przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu ósmoklasisty.

 

 • 12

Egzaminy poprawkowe

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel– wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

 

 1. Nauczyciel prowadzący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • nazwe zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imie i nazwisko ucznia
 • pytania egzaminacyjne;
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

 

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.