Projekt SUPER - Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych, Rozsądnych - Gdańskie Szkoły Podstawowe

 Magdalena Wierzchowska  2017-11-02

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu SUPER Gdańskie Szkoły Podstawowe. Naszymi partnerami w projekcie są: Fundacja ODiTK, Stowarzyszenie Morena, firmy DC Edukacja oraz Vulcan.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności nauczania i podniesienie kompetencji zarówno nauczycieli, jak i uczniów, zwłaszcza z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nauka przez działanie i doświadczanie, wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie kompetencji społecznych, zwłaszcza komunikacji interpersonalnej bez użycia przemocy, to trzy filary współpracy w ramach projektu w naszej szkole.

Cele szczegółowe współpracy określone są poprzez zadania, do realizacji których szkoła przystąpiła na wiosnę 2017 roku we współpracy z w/w partnerami projektu. Są to:

Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w duchu komunikacji empatycznej wśród nauczycieli i uczniów oraz innych członków społeczności szkolnej.

Grupa nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz świetlicy przystąpiła do udziału w programie Mindfulness i komunikacja empatyczna. W pażdzierniku rozpocznie się cykl szkoleń dla nauczycieli, którzy następnie prowadzić będą zajęcia dla uczniów najmłodszych klas, ucząc ich nabywania samoświadomości, umiejętności modyfikowania własnych wzorów zachowania, radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjnych, zdolności do koncentracji.

Uczniowie wybranych klas IV-VI wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz w warsztatach poświęconych skutecznej komunikacji, sposobach rozwiązywania konfliktów prowadzonych cyklicznie podczas godzin wychowawczych.

Nauka przez doświadczanie.

W marcu 2017 roku rozpoczęliśmy realizację Programu Edukacji Morskiej, w ramach którego przeszkoleni nauczyciele prowadzili zajęcia edukacyjne poszerzające kompetencje przyrodnicze, społeczne i matematyczne uczniów klas IV i V. W ramach zajęć uczniowie zgłębiali wiedzę na temat Morza Bałtyckego oraz innych mórz i oceanów, poznali sylwetki najsłynniejszych morskich podróżników i odkrywców, tworzyli gry planszowe o tematyce morskiej, budowali makiety akwarium i dna morskiego. Odbył się koncert szant, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W czerwcu 48 uczniów z klas IVa, IVb, Va i Vb wzięło udział w jednodniowej wycieczce żeglarskiej, podczas której żeglowaliśmy po wodach Zatoki Puckiej. W lipcu 17 uczniów spędziło tydzień na obozie żeglarskim w Pucku.

W nowym roku szkolnym chcemy kontynuować zajęcie edukacyjne dla uczniów, włączając do nich również uczniów klas VII.

Ponadto, w celu poszerzenia umiejętności uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, planujemy rozpocząć cykl warsztatów dla uczniów różnych grup wiekowych. Warsztaty będą odbywały się podczas lekcji wychowawczych. Działalność rozwinie Koło Pierwszej Pomocy.

Najstarsi uczniowie szkoły podstawowej (klasa VIIc) będą mogli brać udział w zajęciach Koła Media. Na lekcjach wychowawczych dla chętnych uczniów odbędą się zajęcia na temat wolontariatu, kształcenia, pracy w Unii Europejskiej, międzynarodowych projektów młodzieżowych oraz certyfikowania zdobytych kompetencji – certyfikaty Youthpass i Europass.

Zwiększenie efektywności nauczania poprzez pogłębianie wiadomości i umiejętności nauczycieli i uczniów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W marcu czworo nauczycieli rozpoczęło szkolenia w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Kluczowych poprzez projekty Edukacyjne z wykorzystaniem TIK. Szkoła została wyposażona w cztery tablety, wkrótce otrzymamy kolejne cztery, a nauczycielom biorącym udział w programie zostaną przekazane laptopy. W oparciu o otrzymany sprzęt uczniowie obecnych klas Vb, VIb i VIIb, po okiem przeszkolonych opiekunów zrealizują projekty edukacyjne na wybrane tematy.

Uczniowie dwóch klas młodszych – Iia i IIIc będą mieli szanse rozwijać kompetencje matematyczne w ramach programu Bąbel Gdański. Pod okiem pań wychowawczyń będą uczyć się programowania w oparciu o sprzęt firmy Lego.

Zajęcia z programowania przewidziane są również dla uczniów klas starszych.

Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Dwie grupy uczniów z klasy IIa i IVb wezmą udział w zajęciach terapii pedagogicznej.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Semestr I

We wrześniu 8 grup uczniów z klas V-VII pod okiem nauczycieli:p. Ewy Filks, p. K. Krajewskiej, p. M. Rząsy i p. Magdaleny Wierzchowskiej rozpoczęło zajęcia "Projekty edukacyjne z zastosowaniem TIK" oparciu o sprzęt - tablety i laptopy, które otrzymaliśmy w ramach projektu. Zadanem każdej z grup uczniów jest realizacja projektu na wybrany temat, przygotowanie i przedstawienie prezentacji. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracują na cotygodniowych zajęciach, których koniec planujemy na marzec-kwiecień 2018 roku.

Z kolei młodsi uczniowie pod kierunkiem pań Małogorzaty Kamińskiej i Iwony Lisius uczą się programowania, bawiąc się klockami LEGO. Dwie grupy uczniów, pod okiem pani M. Kuleszy uczestniczą w zajęciach terapii pedagogicznej, ciesząc się pięknymi pomocami, jakie otrzymaliśmy w ramach projektu. 

Również we wrześniu klasy IVb, Vb, Vc, Vd i VIIc rozpoczęły cykl comiesięcznych warsztatów "Wstęp do komunikacji empatycznej" prowadzonych przez p. Natalię Lach. Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, uczą dialogu, tolerancji, empatii. Podobne warsztaty odbyły się dwukrotnie dla zainteresowanych rodziców oraz nauczycieli. Grupa nauczycieli nauczania początkowego oraz świetlicy rozpoczęła szkolenia w ramach modułu "Mindfullness i komunikacja ematyczna" i w drugim semsstrze rozpocznie zajęcia warsztatowe z dziećmi. 

Klasy starsze - siódme oraz gimnazjalne, które również objęte zostały wybranymi działaniami w ramach projektu, uczestniczyły w cyklu Lekcji Europejskich na temat wolontariatu międzynarodowego oraz inicjatyw młodzieżowych i możliwości edukacji w krajach Unii Europejskiej. Klasa VII C pod kierownictwem p. K. Maszki zaingaurowała działalności koła SPINKA (Szkolnego Punktu Informacji i Kariery), a grupa uczniów z klas gimnazjalnych uczestniczy w debatach oksfordzkich pod opieka p. E. Stanisłwskiej i p. M. Kuszner, która prowadzi Koło Europejskie. Pani Joanna Luty prowadzi zajęcia koła pierwszej pomocy dla uczniów klas VII i gimnazjum.

W drugim semestrze mamy nadzieję na rozpoczęcie zajęć w ramach warsztatów antydyskryminacyjnych dla 12 zespołów klasowych. Ponadto ze względu na ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczniów planujemy rozpocząć II edycję zajęć w ramach Edukacji Morskiej. działalnośc rozpoczną Koła Gier Planszowych.